Re­lan­sa­re a ex­ploa­tă­rii por­tua­re de la Du­nă­re du­pă mo­de­lul Por­tu­lui Du­is­burg

Start în proi­ec­tul ter­mi­na­lu­lui in­ter­mo­dal de la Ga­lați, ca­re va fi pla­ca tur­nan­tă în tran­spor­tul de măr­furi pe ru­ta Rhin-Main-Du­nă­re-Asia.

Romania Libera - - Actualitat­e - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor a încheiat ela­bo­ra­rea proi­ec­tu­lui de ho­tă­râre de gu­vern (HG) pen­tru apro­ba­rea in­di­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici ai obi­ec­ti­vu­lui de in­ves­tiții „Plat­for­mă mul­ti­mo­da­lă Ga­lați – înlă­tu­ra­rea blo­ca­je­lor ma­jo­re prin mo­der­ni­za­rea in­fras­truc­tu­rii exis­ten­te și asi­gu­ra­rea co­ne­xi­u­ni­lor lip­să pen­tru rețe­aua cen­tra­lă Rhin – Du­nă­re/Alpi“, ca­re va fi dez­vol­tat în Por­tul Ba­zi­nul Nou din Ga­lați. De pe 18 până pe 29 ia­nua­rie, proi­ec­tul HG s-a aflat în dez­ba­te­re pu­bli­că și du­pă in­clu­de­rea unor pro­pu­neri lan­sa­te cu pri­le­jul aces­tei dez­ba­teri, proi­ec­tul va fi tran­smis la Se­cre­ta­ria­tul Ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui pen­tru a fi pro­mo­vat pe or­di­nea de zi a unei vi­i­toa­re șe­di­nțe de gu­vern.

Po­tri­vit ar­ti­co­lu­lui 2 al proi­ec­tu­lui HG, fi­nan­ţa­rea „Plat­for­mei mul­ti­mo­da­le Ga­lați” se fa­ce din fon­duri eu­ro­pe­ne ne­ram­bur­sa­bi­le, prin Me­ca­nis­mul pen­tru Inter­co­nec­ta­rea Eu­ro­pei (CEF TRANSPORT), Pro­gra­mul Ope­rați­o­nal Infras­truc­tu­ra Ma­re (POIM 2014-2020) și de la bu­ge­tul de stat.

80 mi­li­oa­ne de eu­ro pen­tru infras­truc­tu­ra por­tua­ră

Dez­vol­ta­rea aces­tui proi­ect are ca prin­ci­pal obi­ec­tiv re­lan­sa­rea ex­ploa­tă­rii por­tua­re în Por­tul Ga­lați, prin­ci­pa­lul port de la Du­nă­rea Ma­ri­ti­mă. Proi­ec­tul are ca apli­cant de stat Admi­nis­trația Por­tu­ri­lor Du­nă­rii Ma­ri­ti­me (APDM) Ga­la­ţi, com­pa­nie nați­o­na­lă de sub au­to­ri­ta­tea Mi­nis­te­ru­lui Tran­spor­tu­ri­lor, par­te­ne­rii pri­vați fi­ind so­ci­e­tăți­le Por­tul Ba­zi­nul Nou, Me­tal­tra­de Inter­na­ti­o­nal SA şi Por­tul Du­is­burg din Ger­ma­nia. Bu­ge­tul to­tal al proi­ec­tu­lui es­te de 80 mi­li­oa­ne eu­ro. Pen­tru pri­ma eta­pă, bu­ge­tul alo­cat es­te de 25,6 mi­li­oa­ne eu­ro, din ca­re 21,7 mi­li­oa­ne eu­ro e fi­na­nța­rea ne­ram­bur­sa­bi­lă alo­ca­tă de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, alte 3,4 mi­li­oa­ne de eu­ro re­pre­zin­tă co­fi­na­nța­rea de la bu­ge­tul de stat, iar 392.000 de eu­ro es­te con­tri­buția so­ci­e­tății Port Ba­zi­nul Nou Ga­lați. APDM Ga­lați a de­ru­lat de­ja eta­pa „Ela­bo­ra­rea proi­ec­tu­lui teh­nic pen­tru exe­cu­ţia lu­cră­ri­lor de in­ves­ti­ţii”, în ba­za unui con­tract în va­loa­re de 5,8 mi­li­oa­ne lei încheiat cu Aso­ci­e­rea Acci­o­na Inge­ni­e­ria SA – Bai­cons Impex SRL. Ace­as­tă eta­pă a pre­su­pus ela­bo­ra­rea do­cu­men­ta­ţi­ei de proi­ec­ta­re pen­tru ce­le pa­tru obi­ec­ti­ve in­ves­ti­ţi­o­na­le ale proi­ec­tu­lui, res­pec­tiv mo­der­ni­za­rea in­fras­truc­tu­rii por­tua­re, re­a­li­za­rea ra­cor­du­lui ru­ti­er şi fe­ro­viar, ame­na­ja­rea plat­for­mei mul­ti­mo­da­le şi ame­na­ja­rea zo­nei de ac­ces că­tre plat­for­mă.

Răz­boi­ul din fos­ta Iu­gos­la­vie, un șoc pen­tru na­vi­gația de Du­nă­re

Na­vi­gația și ex­ploa­ta­rea por­tua­ră de la Du­nă­re au tre­cut în ul­ti­me­le trei de­ce­nii prin mai mul­te cri­ze. Pri­mul șoc a fost răz­boi­ul din fos­ta Iu­gos­la­vie, ca­re a blo­cat na­vi­gația spre Unga­ria, Aus­tria și Ger­ma­nia, dar și din por­tu­ri­le din Eu­ro­pa Cen­tra­lă că­tre por­tu­ri­le ro­mânești de la Du­nă­re și Por­tul Con­sta­nța. So­ci­e­tăți­le de na­vi­gație și ad­mi­nis­trați­i­le por­tua­re din Ro­mânia au su­por­tat pi­er­deri de pes­te un mi­liard de eu­ro, iar apro­xi­ma­tiv 5.000 de na­vi­ga­tori și-au pi­er­dut lo­cu­ri­le de mun­că. În aces­te con­diții, nu s-au mai fă­cut in­ves­tiții în infras­truc­tu­ra por­tua­ră și asta a ac­cen­tuat de­cli­nul. Un alt șoc pu­ter­nic a fost cri­za din 2009, ca­re a re­dus mult vo­lu­me­le de măr­furi ca­re au tran­zi­tat por­tu­ri­le de la Du­nă­re.

Avan­ta­je: un con­voi de bar­je, echi­va­len­tul a 440 de TIR-uri

Scă­de­rea vo­lu­mu­lui de măr­furi es­te ati­pi­că, pen­tru că Du­nă­rea es­te o „au­tos­tra­dă” ca­re nu es­te ex­ploa­ta­tă la ade­vă­ra­ta ca­pa­ci­ta­te în pri­vi­nța tran­spor­tu­lui de măr­furi. Prin­ci­pa­lul avan­taj es­te că tran­spor­tul na­val de măr­furi es­te cu mult mai ief­tin, fa­ci­li­ta­tea con­stând în fap­tul cu sunt tran­spor­ta­te mari vo­lu­me de mar­furi cu na­ve ca­re au ca­pa­ci­ta­te cu mult mai ma­re de­cât mij­loa­ce­le de transport au­to sau fe­ro­viar, iar asta sca­de con­sis­tent cos­tu­ri­le. Spre exem­plu, un con­voi de bar­je preia un vo­lum de mar­fă ca­re ar pu­tea fi tran­spor­tat de 440 de TIR-uri, dar se poa­te ajun­ge, în tran­spor­tul con­tai­ne­ri­zat, cu na­vă por­tcon­tai­ner Cla­sa JOWL, și la tran­spor­ta­rea unei can­ti­tăți de măr­furi ca­re es­te echi­va­len­tul a 470 de TIR-uri.Asta ar înse­am­na pe un drum nați­o­nal,că au­tos­tră­zi nu prea avem, un con­voi de TIR-uri cu lun­gi­mea de 6 km.

Por­tul Ga­lați, pla­că tur­nan­tă între Eu­ro­pa și Asia

Prin re­a­li­za­rea plat­for­mei in­ter­mo­da­le din Por­tul Ga­lați es­te pu­să în va­loa­re una din­tre fa­ci­li­tăți­le teh­ni­ce im­por­tan­te ofe­ri­te de ce­le trei por­turi gă­lățe­ne, Por­tul Ba­zi­nul Nou, Por­tul Do­curi și Por­tul Mi­ne­ra­li­er Rom­por­tmet, în ca­re exis­tă pe lângă ca­lea fe­ra­tă cu ecar­ta­ment eu­ro­pe­an și ca­le fe­ra­tă cu ecar­ta­ment lat, spe­ci­fic rețe­lei fe­ro­via­re din sta­te­le din est, Mol­do­va, Ucrai­na, Ru­sia, etc. Con­tai­ne­re­le cu măr­furi im­por­ta­te din Asia vor so­si la Ga­lați în va­goa­ne cu bo­ghi­uri pen­tru ecar­ta­ment lat, la ter­mi­na­lul in­ter­mo­dal vor fi tran­sfe­ra­te pe na­ve pen­tru a fi tran­spor­ta­te pe Du­nă­re că­tre ca­na­lul Rhin – Main și că­tre por­tu­ri­le din cen­trul și ves­tul Eu­ro­pei. Va­rian­ta re­tur es­te tran­spor­tul na­val din­spre Eu­ro­pa că­tre Asia, cu tran­sfer pe ca­lea fe­ra­tă la ter­mi­na­lul de la Ga­lați.

Re­lan­sa­re du­pă mo­de­lul Por­tu­lui Du­is­burg

Imple­men­ta­rea proi­ec­tu­lui plat­for­mei in­ter­mo­da­le de la Ga­lați es­te in­spi­ra­tă de ex­pe­ri­e­nța por­tu­ri­lor din Eu­ro­pa Cen­tra­lă, ca­re s-au con­frun­tat cu pro­ble­me si­mi­la­re, dar au reușit să de­pășe­as­că im­pa­sul prin mo­der­ni­za­rea ope­ră­rii por­tua­re a măr­fu­ri­lor. Mo­de­lul pre­luat es­te cel al mo­der­ni­ză­rii Por­tu­lui Du­is­burg, din Ger­ma­nia. „Por­tul Du­is­burg, aflat la un mo­ment dat într-o si­tua­ţie ase­mă­nă­toa­re cu Por­tul Ga­la­ţi, a luat mă­su­ra de a in­tro­du­ce sis­te­mul de lo­gis­ti­că prin con­tai­ne­re. A ajuns, până în pre­zent să con­stru­ias­că ze­ce ter­mi­na­le in­ter­mo­da­le, fi­e­ca­re fi­ind, prac­tic, un port în si­ne. Iar tra­fi­cul de măr­furi a cres­cut foar­te mult. E un exem­plu pe ca­re do­rim să-l ur­măm şi în zo­na noas­tră, la Ga­la­ţi. Cu aju­to­rul par­te­ne­ru­lui nos­tru, Por­tul Du­is­burg, am reu­şit să înţe­le­gem ce înse­am­nă lo­gis­ti­ca în eco­no­mia mon­dia­lă, am vă­zut cât de mult a cres­cut im­por­tan­ţa tra­fi­cu­lui con­tai­ne­ri­zat în tran­spor­tu­ri­le in­ter­na­ţi­o­na­le. Sco­pul aces­tui ter­mi­nal mul­ti­mo­dal es­te de a va­lo­ri­fi­ca opor­tu­ni­ta­tea ca Ga­la­ţi­ul să fa­că par­te din aces­te lan­ţuri lo­gis­ti­ce”, ne de­cla­ra Cor­ne­liu Gă­vă­nea­nu, preșe­din­te­le Me­tal­tra­de Inter­na­ti­o­nal, cu pri­le­jul lan­să­rii pri­mei eta­pe a proi­ec­tu­lui ter­mi­na­lu­lui in­ter­mo­dal.

Ame­na­jări de in­fras­truc­tu­ră por­tua­ră pe 32 ha

Po­tri­vit do­cu­men­tați­ei proi­ec­tu­lui HG apro­bat de Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor, in­ves­tiți­i­le ce vor fi re­a­li­za­te vi­ze­a­ză 6 obi­ec­ti­ve: con­stru­i­rea unui cheu ver­ti­cal pe o lun­gi­me de 868 m și a in­fras­truc­tu­rii ru­ti­e­re pen­tru ac­ce­sul în ter­mi­nal cu o lun­gi­me de 2,28 km, con­stru­i­rea unui triaj de ca­le fe­ra­tă cu o lun­gi­me de pes­te 700 de me­tri, pre­cum și con­stru­i­rea in­fras­truc­tu­rii por­tua­re, res­pec­tiv dru­muri, rețe­le de uti­li­tăți, plat­for­me, clă­diri, echi­pa­men­te­le și in­sta­lați­i­le por­tua­re, am­pla­sa­te pe o su­pra­față de 60.000 mp. Te­ri­to­ri­ul pe ca­re se va re­a­li­za in­ves­tiția es­te si­tuat în Por­tul Ga­lați, în zo­na Por­tu­lui Ba­zi­nul Nou, fi­ind te­ren por­tuar, pro­pri­e­ta­te pu­bli­că a sta­tu­lui, aflat în ad­mi­nis­tra­rea Mi­nis­te­ru­lui Tran­spor­tu­ri­lor și în con­ce­si­u­nea APDM Ga­lați. Su­pra­fața to­ta­lă ca­re ur­me­a­ză să fie ame­na­ja­tă în ca­drul aces­tei in­ves­tiții es­te de 323.527 mp te­ren por­tuar pro­pri­e­ta­te pu­bli­că a sta­tu­lui și 33.682 mp pro­pri­e­ta­te pri­va­tă a Me­tal Tra­de SRL Ga­lați.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.