Rug­by-ul a re­venit la Bo­toșani

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Echi­pa nați­o­na­lă de rug­by a Ro­mâni­ei a obți­nut un suc­ces cu bo­nus ofen­siv, 38-10 în fața Ger­ma­ni­ei, în eta­pa a do­ua a Cam­pi­o­na­tu­lui Eu­ro­pe­an pe Nați­uni. Ste­ja­rii au con­tro­lat jo­cul în cea mai ma­re par­te a sa, di­fe­re­nța de va­loa­re și de pre­gă­ti­re re­gă­sin­du-se, la fi­nal, pe ta­be­la de mar­caj.

Io­nuț Du­mi­tru a mar­cat pri­mul eseu al me­ci­u­lui du­pă un mol de mar­gi­ne cu ba­lo­nul eli­be­rat spre omul de vi­te­ză pla­sat în ari­pa stângă. Fun­dașul Me­lin­te a încântat

pu­bli­cul cu o acți­u­ne in­di­vi­dua­lă însem­nând o cur­să de 60 de me­tri și eseu, du­pă ca­re li­nia a II-a Jo­han­nes Van Her­de­en a bă­tut li­nia avan­ta­ju­lui și a plon­jat în te­re­nul ad­vers de țin­tă. La pau­ză Ro­mânia con­du­cea de­ja cu sco­rul de 17-3.

Acți­uni tac­ti­ce în re­pri­za se­cun­dă

La adă­pos­tul unui ecart sub­sta­nțial, rug­biștii ro­mâni au cău­tat, la re­lua­re, să fo­rțe­ze greșe­li­le teh­ni­ce ale ger­ma­ni­lor.

Astfel, oas­peții au ră­mas în du­blă in­fe­ri­o­ri­ta­te nu­me­ri­că, fapt ca­re a cre­at breșe ușor de fruc­ti­fi­cat în apă­ra­re, de că­tre Su­ru­giu și Po­pa. Cum Vlai­cu a avut un pro­cen­taj bun la ten­ta­ti­ve­le de țin­tă, sco­rul a luat pro­po­rții până la 31-3. Pe fi­nal, Da­ni­el Plai a mar­cat pe in­ter­ce­pție, sco­rul fi­ind astfel sta­bi­lit la 38-10. Ra­por­tul eseu­ri­lor a fost de 6-1 în fa­voa­rea Ste­ja­ri­lor, ce­ea ce înse­am­nă că Ro­mânia a acu­mu­lat și bo­nu­sul ofen­siv, ale­gându-se din ace­as­tă dis­pu­tă cu 5 punc­te.

Pe lângă vic­to­rie, un alt fapt îmbu­cu­ră­tor es­te că ba­lo­nul oval a re­venit la Bo­toșani. Echi­pa nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei a su­sți­nut ul­ti­mul meci în ur­bea mol­da­vă în 2011, con­tra Ucrai­nei. Au­to­ri­tăți­le lo­ca­le și co­mu­ni­ta­tea bo­toșă­nea­nă au fă­cut toa­te efor­tu­ri­le ca Sta­di­o­nul Mu­ni­ci­pal din Bo­toșani să co­res­pun­dă ce­ri­nțe­lor pen­tru un meci in­ter­nați­o­nal. Tot la Bo­toșani vor ju­ca și ur­mă­to­rul meci de pe te­ren pro­priu rug­biștii noștri, pe 9 mar­tie, con­tra Ru­si­ei.

Până atunci însă ur­me­a­ză o dis­pu­tă în de­pla­sa­re, pe 3 mar­tie, con­tra Spa­ni­ei, la Ma­drid.

Într-un alt meci din eta­pa a do­ua a com­pe­tiți­ei

con­ti­nen­ta­le, Ru­sia, ca­li­fi­ca­tă la Cu­pa Mon­dia­lă din acest an, a învins Spa­nia cu bo­nus ofen­siv, 64-7.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.