Orașul ca­re a pi­er­dut un mi­li­on de me­tri pă­tra­ţi de te­ren

Con­dam­nă­ri­le în Do­sa­rul Re­tro­ce­dă­ri­lor din Con­sta­nța ri­di­că o între­ba­re: cum se va re­cu­pe­ra pre­ju­di­ci­ul?

Romania Libera - - Din Ţară - Cris­tian Ha­gi

Un mi­li­on de me­tri pă­trați. Ace­as­ta a fost su­pra­fața pe ca­re au­to­ri­tăți­le lo­ca­le din Con­sta­nța au acor­dat-o be­ne­fi­cia­ri­lor drep­tu­ri­lor suc­ce­so­ra­le, ca­re nu ce­ru­se­ră de­cât 309.549 me­tri pă­trați. Un mi­li­on de me­tri pă­trați, adi­că un ki­lo­me­tru pă­trat, înse­am­nă cir­ca 1% din su­pra­fața to­ta­lă ofi­cia­lă a orașu­lui, ca­re es­te de cir­ca 124 ki­lo­me­tri pă­trați. Du­pă con­dam­nă­ri­le da­te de Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție în acest caz, se ri­di­că o înte­ba­re: cum se vor re­cu­pe­ra pre­ju­di­ci­i­le?

Me­to­da de acți­u­ne

Ja­ful din Con­sta­nța a avut me­to­dă de acți­u­ne re­la­tiv sim­plă. Moște­ni­to­rii de drept, ca­re nu pu­te­au in­tra în po­se­sia te­re­nu­ri­lor, fi­ind tă­ră­gă­nați prin di­fe­ri­te me­to­de, își vin­de­au drep­tu­ri­le suc­ce­so­ra­le unor apro­piați ai admi­nis­trați­ei lo­ca­le pen­tru su­me in­fi­me, de exem­plu 1% din va­loa­rea de piață a te­re­nu­ri­lor. La scurt timp, aceștia obți­neau fie te­re­nu­ri­le res­pec­ti­ve, fie su­pra­fețe mult mai mari, în zo­ne mult mai bu­ne ale orașu­lui. De exem­plu, da­că ci­ne­va avea de re­cu­pe­rat o su­pra­față la mar­gi­nea orașu­lui, pri­mea una de trei ori mai ma­re într-un car­ti­er cen­tral, co­mi­sia de re­tro­ce­da­re mo­ti­vând că, din di­ver­se mo­ti­ve, nu se pu­tea acor­da te­re­nul inițial în na­tu­ră.

O par­te din Ma­maia a fost re­tro­ce­da­tă în acest fel. Coin­ci­de­nță sau nu, în 2001, la un an du­pă ce in­de­pen­den­tul Ra­du Ma­ză­re de­venea pri­mar, Pri­mă­ria Con­sta­nța a re­a­li­zat un PUD al stați­u­nii Ma­maia, lu­cru ca­re a des­chis ca­lea unor re­tro­ce­dări în zo­nă. Prin­tre mem­brii aces­tui an­gre­naj, con­dam­nați de in­sta­nță, s-au nu­mă­rat și per­so­na­je ce­le­bre, dar și in­ter­me­diari ne­cu­nos­cuți, scoși par­că din jo­ben de gru­pa­re.

Sta­tul și pri­mă­ria nu au vrut să re­cu­pe­re­ze pre­ju­di­ci­ul

La între­ba­rea „Ci­ne re­cu­pe­re­a­ză pre­ju­di­ci­ul?” tre­bu­ie să răs­pun­dem cu o altă între­ba­re: „Vrea ci­ne­va să re­cu­pe­re­ze pre­ju­di­ci­ul?”. Vor­bim des­pre su­me imen­se. Po­tri­vit ex­per­tu­lui nu­mit de DNA, ex­pert con­tes­tat de că­tre in­cul­pați, în mai mul­te rânduri, vor­bim des­pre un pre­ju­di­ciu de apro­xi­ma­tiv 114 mi­li­oa­ne de eu­ro, din­tre ca­re 77,7 mi­li­oa­ne eu­ro în dau­na sta­tu­lui ro­mân și 36,1 mi­li­oa­ne în dau­na orașu­lui Con­sta­nța. Nici sta­tul, nici pri­mă­ria nu au do­rit însă să se con­sti­tu­ie par­te ci­vi­lă în pro­ces, lu­cru con­sta­tat și în de­ci­zia ICCJ. „Con­sta­tă că per­soa­ne­le vă­tă­ma­te Sta­tul Ro­mân, prin Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce, și Uni­ta­tea Ad­mi­nis­tra­tiv-Te­ri­to­ria­lă Mu­ni­ci­pi­ul Con­stan­ţa nu s-au con­sti­tu­it păr­ţi ci­vi­le în cau­ză”, spun ju­de­că­to­rii.

Toți con­si­li­e­rii au spus „pas”

Con­sta­nța ar fi pu­tut să se con­sti­tu­ie par­te ci­vi­lă în anul 2008. Ches­ti­u­nea a fost vo­ta­tă într-o șe­di­nță de con­si­liu lo­cal mu­ni­ci­pal, în fe­brua­rie. Du­pă dez­ba­teri scur­te, s-a tre­cut la vot. Con­si­li­e­rii au vo­tat în una­ni­mi­ta­te, in­di­fe­rent de par­ti­dul din ca­re fă­ce­au par­te, fie că era PSD sau PNL, ca orașul să nu se con­sti­tu­ie par­te ci­vi­lă. Unul din­tre cei mai vo­ca­li apă­ră­tori ai lui Ra­du Ma­ză­re a fost ac­tua­lul se­na­tor PSD Ni­co­lae Mo­ga, ca­re atră­gea ate­nția co­le­gi­lor asu­pra con­se­ci­nțe­lor pe ca­re le-ar pu­tea avea vo­tul lor. „Aten­ţie, gândi­ţi-vă la cap­ca­ne! Pen­tru că con­sti­tu­i­rea ca par­te ci­vi­lă a Con­si­li­u­lui Lo­cal im­pli­că… Nu tre­bu­ie să vă spun mai mult”, spu­nea Mo­ga, po­li­ti­cian re­a­les pe lis­te­le PSD Con­sta­nța de atunci până în pre­zent. Li­de­rul PD de atunci, Dă­nuț Moi­soiu, pros­per om de afa­ceri, de­cla­ra pu­blic fap­tul că ei, con­si­li­e­rii lo­ca­li, nu au ex­per­ti­ză în do­me­niu. „Noi nu avem nici com­pe­ten­ţa de a eva­lua ace­as­tă so­li­ci­ta­re și nu avem ex­pe­ri­en­ţă mul­tă să ne ex­pri­măm de­cât du­pă ce avem o ex­per­ti­ză au­to­ri­za­tă”, spu­nea el. Șe­di­nța a fost con­du­să de ac­tua­lul preșe­din­te al PSD Con­sta­nța, Fe­lix Stroe. Ma­ză­re le-a mu­lțu­mit tu­tu­ror,du­pă vot: „Dom­ni­lor, vă mul­ţu­mesc pen­tru fap­tul că in­te­re­se­le po­li­ti­ce n-au stat mai pre­sus de­cât li­ber­ta­tea oa­me­ni­lor. Po­li­ti­ca e po­li­ti­că, iar drep­ta­tea... eu cred că tre­bu­ie să fie drep­ta­te pen­tru ori­ci­ne. Mul­ţu­mesc!”.

Sta­tul și pri­mă­ria tre­bu­ie să-și re­cu­pe­re­ze bu­nu­ri­le

Si­tuația nu es­te însă atât de sim­plă. În ci­u­da ce­lor de mai sus, sta­tul ro­mân și Pri­mă­ria Con­sta­nța tre­bu­ie să-și re­cu­pe­re­ze bu­nu­ri­le. Ju­de­că­to­rii ICCJ au con­sta­tat că te­re­nu­ri­le re­tro­ce­da­te ile­gal le apa­rțin și ce­re de­mer­suri pen­tru ca aces­tea să re­vi­nă la pro­pri­e­ta­rii de drept. Con­sta­tă că te­re­nu­ri­le cu pri­vi­re la ca­re s-a in­ta­bu­lat drep­tul de pro­pri­e­ta­te, prin închei­e­ri­le nr.21282 din 07 iu­nie 2006 și nr. 20992 din 07 iu­nie 2006 ale Ofi­ci­u­lui de Ca­das­tru și Pu­bli­ci­ta­te Imo­bi­lia­ră Con­stan­ţa, în fa­voa­rea Mu­ni­ci­pi­u­lui Con­stan­ţa, apar­ţin do­me­ni­u­lui pu­blic al Sta­tu­lui Ro­mân, ur­mând ca Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce, în ca­li­ta­te de re­pre­zen­tant, să fa­că de­mer­su­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru a in­tra în po­se­sia aces­tor bu­nuri imo­bi­le.Dis­pu­ne res­ta­bi­li­rea si­tua­ţi­ei an­te­ri­oa­re să­vârși­rii in­frac­ţi­u­ni­lor, în sen­sul re­veni­rii ur­mă­toa­re­lor te­re­nuri în do­me­ni­ul pu­blic al sta­tu­lui sau, du­pă caz, în do­me­ni­ul pu­blic ori pri­vat al Uni­tă­ţii Ad­mi­nis­tra­tiv-Te­ri­to­ria­le Mu­ni­ci­pi­ul Con­stan­ţa”, se ara­tă în de­ci­zia ma­gis­trați­lor.

Ce se va întâmpla?

Pro­ble­me­le se com­pli­că mult du­pă ace­as­tă de­ci­zie, pen­tru că nu mai vor­bim des­pre te­re­nuri vi­ra­ne: pe mul­te din­tre ele au apă­rut con­stru­cții de tot fe­lul,de la blo­curi, vi­le, par­cări, chiar o par­te din­tr-un parc ac­va­tic și din­tr-un mall. Ba chiar și vi­la în ca­re a lo­cu­it ani de zi­le pri­ma­rul Ra­du Ma­ză­re, ca­re spu­nea că nu es­te însă a lui, ci a unui pri­e­ten grec,om de afa­ceri,ca­re i-ar fi închi­ria­tă. O vi­lă pe ma­lul la­cu­lui Si­ut­ghi­ol, pe un te­ren ge­ne­ros, cu ga­ra­je de sti­clă și cu un loc de par­ca­re a șa­lu­pei chiar în li­ving. Unii din­tre cum­pă­ră­tori,ne re­fe­rim la cei ca­re nu au fă­cut par­te din gru­pa­rea con­dam­na­tă în in­sta­nță, sunt cum­pă­ră­tori de bu­nă-cre­di­nță. Es­te exem­plul unui bloc ce s-a con­stru­it pe Stra­da Cașin, în car­ti­e­rul Fa­le­ză Nord. Ce se va întâmpla cu aceștia? Tot ce se știe es­te că te­re­nu­ri­le tre­bu­ie să re­vi­nă la pro­pri­e­ta­rii de drept.

Aproa­pe 120 de ani de închi­soa­re

Com­ple­tul de trei al ICCJ a de­cis ca cei 37 de in­cul­pați din Do­sa­rul Re­tro­ce­dă­ri­lor să pri­me­as­că 117 ani de închi­soa­re. Cea mai ma­re pe­de­ap­să i-a fost acor­da­tă lui Ra­du Ma­ză­re, ca­re a pri­mit no­uă ani, re­zul­tați din con­to­pi­rea a do­uă pe­dep­se: 7 ani de închi­soa­re pen­tru să­vârși­rea in­frac­ţi­u­nii de abuz în ser­vi­ciu, în for­mă con­ti­nua­tă, și 6 ani închi­soa­re pen­tru să­vârși­rea in­frac­ţi­u­nii de con­sti­tu­i­re a unui grup in­frac­ţi­o­nal or­ga­ni­zat. A fost ju­de­cat și pen­tru in­frac­ţi­u­nea de fals in­te­lec­tual, în for­mă con­ti­nua­tă, dar pen­tru ace­as­ta cau­za penală a fost pres­cri­să, lu­cru punc­tat de ju­de­că­tori. Au pri­mit pe­dep­se cu închi­soa­re și unii di­rec­tori din Pri­mă­ria Con­sta­nța,dar și Ni­cușor Da­ni­el Con­stan­ti­nes­cu, fos­tul preșe­din­te al Con­si­li­u­lui Ju­de­ţe­an Con­stan­ţa, și Cris­ti Bor­cea. Unii au fost con­dam­nați la închi­soa­re cu sus­pen­da­re, iar pen­tru alții fap­te­le s-au pres­cris. În pri­ma in­sta­nță, Ma­ză­re pri­mi­se pa­tru ani cu sus­pen­da­re, iar ma­rea ma­jo­ri­ta­tea a ce­lor cer­ce­tați fu­se­se­ră achi­tați.

Se con­fis­că cir­ca 3% din pre­ju­di­ciu

Insta­nța a mai ho­tă­rât că de la unii con­dam­nați tre­bu­ie re­cu­pe­ra­te anu­mi­te su­me de bani.Aces­tea sunt de apro­xi­ma­tiv 3% din pre­ju­di­ci­ul cal­cu­lat de că­tre DNA, de 114 mi­li­oa­ne de lei. Ia­tă per­soa­ne­le de la ca­re tre­bu­ie con­fis­cați ba­nii și su­me­le exac­te: Bar­bu Pa­ras­chi­va - 817.248 eu­ro și 79.927 USD; Ene Da­ni­el - 210.000 eu­ro și 384.683 USD; San­du Bog­dan Ga­bri­el - 306.983 eu­ro și 408.410 USD; Io­nes­cu Va­len­tin - 228.482 eu­ro; Bor­cea Cris­tian - 957.107 eu­ro; Cam­boia­nu Mi­hai - 207.357 eu­ro; Gi­ur­gi­u­ca­nu Ge­or­gi­că - 143.695 eu­ro; Pușcași Car­men - 104.268 eu­ro; Pușcași Ma­ri­us - 104.268 eu­ro.

Un parc ac­va­tic de dis­tra­cții a fost con­stru­it pe te­re­nuri re­tro­ce­da­te ile­gal

Ni­cușor Con­stan­ti­nes­cu și Ra­du Ma­ză­re, oa­me­nii ca­re au con­dus ani buni ju­dețul și orașul Con­sta­nța, con­dam­nați împreu­nă în Do­sa­rul Re­tro­ce­dă­ri­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.