„Pri­vește-mă pen­tru ul­ti­ma oa­ră“

Eli­te Art Gal­le­ry ne in­vi­tă până pe 23 mar­tie la ex­po­ziția de grup in­ti­tu­la­tă ”Pri­vește-mă pen­tru ul­ti­ma oa­ră”, cu­ra­to­ria­tă de Ana Ne­a­goe, ce reu­nește lu­cră­ri­le ar­tiști­lor Ioa­na Băl­tan, The­o­dor Gri­go­raș, Bog­dan Sas­su și Andrei Si­mi­on.

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Prin pris­ma efe­me­ri­tății întâlni­ri­lor noas­tre, de­mer­sul ar­tis­tic se con­stru­i­ește în ju­rul emoți­ei. Ex­po­ziția se de­fi­nește prin­tr-un dis­curs des­pre iden­ti­ta­te, mar­cat de ex­pre­si­vi­ta­tea por­tre­tu­lui și uni­ci­ta­tea pe­te­lor pic­tu­ra­le. Con­cep­tul es­te con­stru­it în ju­rul fi­i­nței uma­ne ca re­per și mo­tiv de in­ter­pre­ta­re vi­zua­lă. ”Pri­vește-mă pen­tru ul­ti­ma oa­ră” căci acest mo­ment es­te ire­pe­ta­bil, mar­cat de tre­ce­rea tim­pu­lui și încăr­cat de sem­ni­fi­cații as­cun­se. „Ni­ci­de­cum me­lan­co­lic, pre­zen­tul poar­tă cu el ur­me­le tre­cu­tu­lui și nă­zu­i­nțe­le vi­i­to­ru­lui, iar acest ade­văr se re­flec­tă pe fețe dez­bră­ca­te de fri­că, ruși­ne sau ne­bu­nie. Ex­po­ziția re­pre­zin­tă o re­a­li­ta­tea, tra­du­să prin por­tre­te și fi­guri ale că­ror lu­mi se com­ple­te­a­ză prin par­ti­cu­la­ri­tăți dis­tinc­te și per­spec­ti­ve pro­prii de in­ter­pre­ta­re. Lu­cră­ri­le sem­na­te de Ioa­na Băl­tan se con­stru­i­esc în ju­rul unui irați­o­nal voit ce ur­mă­rește re­a­cții de­zin­vol­te și emoția pu­ră. Fi­e­ca­re por­tret schițe­a­ză stări ali­men­ta­te de frici a că­ror sur­să o re­pre­zin­tă un con­text con­fuz mar­cat de stri­gă­te su­gru­ma­te de o li­niște mu­tă. Artis­tul The­o­dor Gri­go­raș crei­o­nea­ză tre­ce­rea de la non­fi­gu­ra­tiv la por­tret prin con­stru­cții gra­fi­ce de sin­te­ză. Astfel, pre­ze­nța re­la­ti­vă a fi­i­nței uma­ne se di­lue­a­ză în cău­tări de fac­tu­ră ne­pă­mânte­as­că. Me­di­tând asu­pra so­ci­e­tății, Bog­dan Sas­su des­coa­se sen­sul trăi­ri­lor uma­ne prin pris­ma ra­por­tu­lui de apar­te­ne­nță la un me­diu so­cio-cul­tu­ral dis­tinct. În cheia aces­tor cău­tări, in­ter­pre­ta­rea vă­zu­tu­lui își fi­xe­a­ză re­pe­re în tre­cut și în ex­pe­ri­e­nțe cu o de­o­se­bi­tă încăr­că­tu­ră emoți­o­na­lă. Afla­te la gra­nița din­tre su­pra­re­a­lism și sim­bo­lism, lu­cră­ri­le lui Andrei Si­mi­on des­criu o lu­me de­da­tă oni­ri­cu­lui în ca­re per­so­na­je­le con­stru­i­esc un fan­tas­tic ta­cit. Des­prin­se de re­a­li­ta­te, lu­cră­ri­le „iau naște­re din­tr-un uni­vers in­tim” al că­rui fir na­ra­tiv des­crie ine­fa­bi­lul”, spu­ne cu­ra­to­rul Ana Ne­a­goe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.