„Anga­ja­re de clovn“, la Sa­la Dal­les

Romania Libera - - Timp Liber -

Iu­bi­to­rii de te­a­tru sunt aștep­tați luni, 11 mar­tie, la un spec­ta­col spe­cial ca­re va avea loc la Sa­la Dal­les. ”Anga­ja­re de clovn”, pi­e­sa sem­na­tă de Ma­tei Vișni­ec, prin­de viață sub ba­ghe­ta re­gi­zo­ru­lui Da­ni­el Bu­cur, avându-i în dis­tri­buție pe Mag­da Ca­to­ne, Ga­vril Pă­tru și Paul Chi­ri­buță. Du­pă ce s-a bu­cu­rat de un re­al suc­ces atât în fața pu­bli­cu­lui din Ro­mânia, la im­por­tan­te fes­ti­va­luri de pro­fil, cât și în Ca­na­da, Re­pu­bli­ca Mol­do­va, Chi­na sau Alge­ria, ”Anga­ja­re de clovn” - pro­du­cție a Te­a­tru­lui Ge­or­ge Ci­prian din Bu­zău - ajun­ge în ace­as­tă pri­mă­va­ră pen­tru pri­ma da­tă la Bu­cu­rești. Spec­ta­co­lul sur­prin­de prin­tr-o vi­zi­u­ne ine­di­tă și prin­tr-un ames­tec fin de umor, nos­tal­gie (au­to) iro­nie, emoție, sar­casm, ener­gie și sin­ce­ri­ta­te. ”Anga­ja­re de clovn” es­te, de­o­po­tri­vă, o co­me­die sa­vu­roa­să și o in­vi­tație ele­gan­tă la in­tros­pe­cție. Iar în in­ter­pre­ta­rea im­pe­ca­bi­lă a ce­lor trei mari ac­tori, me­sa­jul tex­tu­lui de­vi­ne par­că și mai pro­fund, spec­ta­to­rii fi­ind in­vi­tați să se bu­cu­re de o po­ves­te cu tâlc la ca­re nu vor ră­mâne in­di­fe­re­nți.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.