Bo­toșa­ni­ul, vic­to­rie ma­re în Ște­fan cel Ma­re

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Par­ti­de­le zi­lei de du­mi­ni­că din eta­pa a 24-a a Li­gii I la fot­bal au fost ex­trem de in­te­re­san­te și s-au încheiat, toa­te trei, cu punc­te câști­ga­te de echi­pe­le oas­pe­te. Zi­ua a înce­put cu un der­by al sub­so­lu­lui de cla­sa­ment, FC Vo­lun­tari și Du­nă­rea Că­lă­rași ofe­rind un fot­bal in­co­lor, ino­dor și in­si­pid.

Re­zul­ta­tul a fost pe mă­su­ra ca­rac­te­ris­ti­ci­lor des­cri­se mai sus, 0-0. Oca­zi­i­le mai mari le-a avut Du­nă­rea Că­lă­rași. De sem­na­lat de­bu­tul de bun au­gur în Li­ga I a tână­ru­lui Ia­nis Stoi­ca, fi­ul fos­tu­lui fot­ba­list Pom­pi­liu Stoi­ca. Aces­ta, la 16 ani,a avut o ma­re oca­zie de gol,evo­luția sa fi­ind pro­miță­toa­re. Inter­nați­o­na­lul de ju­ni­ori evo­lue­a­ză pe post de mij­lo­caș ofen­siv dre­ap­ta.

Sep­si OSK a pri­mit pri­mul pe­nal­ty

Sep­si OSK Sf. Ghe­or­ghe a pro­fi­tat de apa­tia in­sta­la­tă în ves­tia­rul ce­lor de la Gaz Me­tan Me­diaș, im­pu­nându-se în de­pla­sa­re cu 1-0. Uni­cul gol al me­ci­u­lui a fost mar­cat din pe­nal­ty, de

Tan­dia,în mi­nu­tul 9.Ace­as­ta a fost pri­ma lo­vi­tu­ră de pe­de­ap­să obți­nu­tă în ac­tua­la ediție de cam­pi­o­nat de că­tre cei de la Sep­si OSK. În re­pri­za se­cun­dă, si­bi­e­nii pot in­vo­ca nea­cor­da­rea unui pe­nal­ty la un fault în ca­reu al lui Rus. Arbi­trul FIFA Ko­vacs Istvan din Ca­rei a lă­sat însă jo­cul să con­ti­nue.

Di­na­mo, pas greșit pe te­ren pro­priu

Di­na­mo a pi­er­dut ”a treia fi­na­lă pen­tru play-o”, ce­dând aca­să în fața ce­lor de la FC Bo­toșani, cu 2-1. Ita­lia­nul Mon­tini a des­chis sco­rul în mi­nu­tul 24, însă bu­cu­ria alb-roși­i­lor a fost de scur­tă du­ra­tă. Pa­tru mi­nu­te mai târziu, ”să­ge­a­ta” Go­lof­ca a res­ta­bi­lit ega­li­ta­tea. Cu un sfert de oră înain­te de fi­nal, un alt ata­cant ita­lian, Fa­brinni, a tra­nșat soar­ta punc­te­lor înscri­ind pen­tru echi­pa mol­da­vă.

Du­pă acest eșec, Di­na­mo nu mai are ni­cio șan­să ma­te­ma­ti­că de a ajun­ge în play-oÂ-ul Li­gii I. Es­te al doi­lea se­zon con­se­cu­tiv când su­por­te­rii câi­ni­lor sunt vă­du­viți de per­for­ma­nța de a ajun­ge în pri­me­le 6 ale ie­rar­hi­ei.

Run­da s-a încheiat ase­a­ră când, de la ora 20.00,Con­cor­dia Chiaj­na a pri­mit pe te­re­nul pro­priu re­pli­ca for­mați­ei FCSB.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.