Emble­ma­tic pen­tru sta­tu­tul co­lo­nial: de­zas­trul din ener­gie al unei țări cu re­sur­se ener­ge­ti­ce

Romania Libera - - Prima Pagina - Ilie Șer­bă­nes­cu

Dis­tru­ge­rea sis­te­mu­lui ener­ge­tic al Ro­mâni­ei a fost obi­ec­tiv de fond al pu­te­ri­lor co­lo­nia­le ca­re au luat „în gri­jă” Ro­mânia pos­tco­mu­nis­tă. Ace­as­tă dis­tru­ge­re era ese­nția­lă în ori­ca­re va­rian­tă de de­pen­de­nță co­lo­nia­lă sau, mai pre­cis, scop pen­tru ori­ca­re din­tre pu­te­ri­le co­lo­nia­le în a că­ror pa­ro­hie va fi ajuns până la ur­mă Ro­mânia. Dis­tru­ge­rea sis­te­mu­lui ener­ge­tic a fost ast­fel, încă din anii ‘90, în vi­zo­rul Băn­cii Mon­dia­le, ca­re a ju­cat, în pe­ri­oa­da de du­pă că­de­rea co­mu­nis­mu­lui în cen­trul și es­tul Eu­ro­pei, ro­lul bro­ke­ru­lui prin­ci­pal, împreu­nă cu FMI, al co­lo­nia­lis­mu­lui in­ter­nați­o­nal ac­tual. Bro­ker prin­ci­pal în pe­ri­oa­da în ca­re ță­ri­le cen­tral și est-eu­ro­pe­ne nu fu­se­se­ră încă „dis­tri­bu­i­te”, în împă­rți­rea sfe­re­lor de in­flue­nță, între mai-ma­rii co­lo­nia­liști ai pe­ri­oa­dei! Du­pă anul 2000, când Ro­mânia a fost „re­par­ti­za­tă” cen­tru­lui de in­flue­nță vest-eu­ro­pe­an, obi­ec­ti­vul de dis­tru­ge­re a sis­te­mu­lui ener­ge­tic a fost pre­luat de UE, ca­re, într-un de­ce­niu, fo­lo­sind des­chi­de­rea fă­cu­tă de FMI și Ban­ca Mon­dia­lă, a obți­nut re­a­li­za­rea de­pli­nă a obi­ec­ti­vu­lui: sis­te­mul ener­ge­tic ro­mânesc es­te la fi­nal!

Pri­vind acum re­tros­pec­tiv, sche­ma de dis­tru­ge­re a fost de­o­se­bit de sim­plă și de efi­ci­en­tă. Con­tri­buția Băn­cii Mon­dia­le a fost enor­mă, căci ace­as­ta a im­pus dez­mem­bra­rea sis­te­mu­lui ener­ge­tic, ca­re, prin si­nea lui, tre­bu­ie să exis­te și să fun­cți­o­ne­ze in­te­grat (re­sur­se/pro­du­cție/dis­tri­buție/con­sum), și sfă­râma­rea in­dus­tri­ei căr­bu­ne­lui, nu­ca ta­re din sis­te­mul ener­ge­tic ro­mânesc ca­re îl ți­nea în viață și ca­re i-a pre­lun­git su­pra­vi­ețu­i­rea în ci­u­da ata­cu­ri­lor fu­ri­bun­de de pre­tu­tin­deni și înde­o­se­bi de la FMI/Ban­ca Mon­dia­lă, Bru­xel­les, Ber­lin. Ace­as­tă dez­mem­bra­re și co­res­pon­den­ta or­ga­ni­za­re a sis­te­mu­lui pe re­sur­se au pus în opo­ziție re­sur­se­le ca­re par­ti­ci­pau împreu­nă la aco­pe­ri­rea con­su­mu­lui, si­tuație în ca­re pro­gra­me­le de așa-zi­să „li­be­ra­li­za­re” a pi­eței, im­pu­se de UE, au împlântat pum­na­lul! Aces­te pro­gra­me de „li­be­ra­li­za­re” au pla­sat în con­cu­re­nță, în mod ab­surd, re­sur­se­le ca­re se com­ple­tau re­ci­proc în aco­pe­ri­rea con­su­mu­lui, scoțând trep­tat și de­fi­ni­tiv din joc, prin preț, re­sur­se­le mai scum­pe, dar ne­ce­sa­re de­o­po­tri­vă con­su­mu­lui (res­pec­tiv căr­bu­ne­le). Ce­ea ce nu se reuși­se pe căi ad­mi­nis­tra­ti­ve a fă­cut piața însăși în câți­va ani: vul­ne­ra­bi­li­za­rea to­ta­lă a pro­du­cți­ei de căr­bu­ne.

Ca­pi­ta­lul străin a prins ca într-un cor­set sis­te­mul ener­ge­tic ro­mânesc. I-a luat dis­tri­buți­i­le - și pe ce­le de ga­ze, și pe ce­le de elec­tri­ci­ta­te, și pe ce­le de car­bu­ra­nți - și, oda­tă cu aces­tea, sur­se­le de bani pen­tru dez­vol­ta­re și mo­der­ni­za­re. Pro­du­cția, ră­ma­să în mâna fos­tu­lui pro­pri­e­tar (sta­tul ro­mân), a fost vârâtă într-un pro­ces ine­xo­ra­bil de de­mo­da­re și chiar de dis­tru­ge­re fi­zi­că și, ori­cum, într-o im­po­si­bi­li­ta­te de a se reînnoi. A pă­că­lit, în mai mul­te rânduri, sta­tul ro­mân că va par­ti­ci­pa la proi­ec­te­le avan­sa­te de aces­ta pen­tru ex­tin­deri, mo­der­ni­zări și dez­vol­tări de ca­pa­ci­tăți noi. Au fost sem­na­te în acest scop me­mo­ran­du­muri de in­ves­tiții. Din toa­te aces­tea, ca­pi­ta­lul străin s-a re­tras, lă­sând sta­tul ro­mân, cel fă­ră bani, cu bu­za um­fla­tă! Iar acum între­gul parc de pro­du­cție es­te înve­chit sau în pa­ra­gi­nă, în timp ce proi­ec­te pre­cum re­ac­toa­re­le 3 și 4 de la Cer­na­vo­dă, cen­tra­la pe ga­ze de la Brăi­la, hi­dro­cen­tra­la cu du­blă pom­pa­re de la Tar­nița-Lă­puștești sunt doar bi­e­te po­vești. Pe hârtie sunt in­sta­lați pes­te 24.000 MW. Sunt ofi­cial con­si­de­rați dis­po­ni­bi­li doar vreo 20.000 MW. Când aceștia sunt luați însă la bani mă­ru­nți, se con­ta­bi­li­ze­a­ză, tot ofi­cial, că nu­mai 12.000 MW sunt fun­cți­o­na­li, res­tul ca­pa­ci­tăți­lor nea­vând avi­ze de me­diu și li­ce­nțe de co­mer­cia­li­za­re. Deci nu se poa­te con­ta, de fapt, de­cât pe ju­mă­ta­te din ce­ea ce es­te pe hârtie!

Lo­vi­tu­ra de grație a dat-o însă pro­gra­mul co­re­la­tiv al UE de ex­tin­de­re, întru aco­pe­ri­rea con­su­mu­lui, a ener­gi­ei re­ge­ne­ra­bi­le. Doam­ne pă­zește ca dez­vol­ta­rea aces­teia să fie vreun rău în si­ne, dar ener­gia re­ge­ne­ra­bi­lă (eo­lia­nă și so­la­ră) nu are de­o­cam­da­tă ni­cio for­mu­lă de sto­ca­re. Ca ur­ma­re, ca­pa­ci­tăți de pro­du­cție pe de­plin ope­rați­o­na­le de ener­gie con­venți­o­na­lă sunt ne­ce­sa­re „în oglin­dă” pen­tru toa­te ca­pa­ci­tăți­le de pro­du­cție de ener­gie re­ge­ne­ra­bi­lă spre a se asi­gu­ra fun­cți­o­na­rea sis­te­mu­lui în si­tuați­i­le obi­ec­ti­ve când soa­re­le nu stră­lu­cește sau vântul nu ba­te. Și, din ce­le 12.000 MW, au ajuns in­sta­lați în eo­li­e­ne și so­la­re 4.500 MW. Deci, când soa­re­le nu stră­lu­cește și vântul nu ba­te se poa­te con­ta doar pe vreo 8.000 MW, adi­că pe nici 40% din pu­te­rea te­o­re­tic in­sta­la­tă. Tre­bu­ie înțe­les în mod clar că, pen­tru exis­te­nța unui sis­tem ener­ge­tic cu ma­re con­tri­buție din par­tea ener­gi­ei re­ge­ne­ra­bi­le, ci­ne­va tre­bu­ie să întreți­nă, cu chel­tu­i­e­li con­si­de­ra­bi­le, ca­pa­ci­tăți de pro­du­cție de ener­gie con­venți­o­na­lă în stand by, pen­tru a se pu­tea ape­la la ace­as­ta din ur­mă în ca­zuri pe ca­re le im­pun con­diți­i­le na­tu­ra­le. Piața nu poa­te ți­ne în viață ase­me­nea ca­pa­ci­tăți de ener­gie con­venți­o­na­lă, ci, dim­po­tri­vă, le scoa­te din joc din înseși rați­uni de preț! Ți­ne­rea în viață a unor ase­me­nea ca­pa­ci­tăți de pro­du­cție es­te obli­ga­to­rie da­că vrei să me­nții ope­rați­o­nal, fun­cți­o­nal și fă­ră de­pen­de­nțe ab­sur­de de alții sis­te­mul ener­ge­tic! Dim­po­tri­vă, însă, da­că vrei să-l dis­tru­gi es­te de ajuns a lă­sa piața să scoa­tă din joc ca­pa­ci­tăți­le de pro­du­cție de ener­gie con­venți­o­na­lă! Ca­zul ro­mânesc!

Obișnu­i­tă în mod cu­rent cu o con­tri­buție a ener­gi­ei re­ge­ne­ra­bi­le ajun­să spre 20% din to­tal, piața s-a dis­pen­sat trep­tat de con­tri­buția căr­bu­ne­lui în sis­tem (a că­rei me­nți­ne­re în viață cos­ta, dar era ne­ce­sa­ră, fi­ind asi­gu­ra­to­rie la o adi­că!), ast­fel încât atunci când, din cau­ze na­tu­ra­le (frig, înno­rări per­sis­ten­te și vânturi sla­be), con­tri­buția ener­gi­ei re­ge­ne­ra­bi­le a co­bo­rât la 4-5% în aco­pe­ri­rea con­su­mu­lui n-a mai exis­tat (chiar și fi­zic) pro­du­cția de ener­gie con­venți­o­na­lă ce sco­tea sis­te­mul din res­triște! În cen­tra­le­le pe căr­bu­ne sunt in­sta­lați vreo 3.500 MW. De uti­li­zat au ajuns să poa­tă fi uti­li­zați doar 1.800 MW, din mo­ti­ve de lip­să de avi­ze de me­diu sau co­mer­cia­li­za­re sau, și mai grav, din lip­să fi­zi­că de căr­bu­ne. De­ja în 2017 s-a vă­zut cum stă de fapt pro­ble­ma și, deși de atunci nu prea mai era ce­va de fă­cut, nu s-a fă­cut ori­cum ni­mic, iar acum, în iar­na lui 2019, s-a ajuns la po­tou. Pe pe­ri­oa­de­le de frig și fă­ră vânt, Ro­mânia trăi­ește ener­ge­tic din im­por­turi din Ucrai­na, Ser­bia, Bul­ga­ria, Unga­ria, im­por­turi ca­re re­pre­zin­tă chiar și 20% din con­sum. Între­gul de­zas­tru din ener­gie se evi­de­nția­ză ar­ti­cu­lat: sin­gu­ra ța­ră cu re­sur­se ener­ge­ti­ce din zo­nă trăi­ește din im­por­turi de la țări fă­ră re­sur­se ener­ge­ti­ce! Explo­zi­i­le de preț sunt ine­vi­ta­bi­le. Până când prețul va su­gru­ma tot! Deși pe hârtie Ro­mânia fi­gu­re­a­ză cu po­te­nțial de ex­port în ener­gie. Hai să râdem!

Tot pe hârtie es­te in­de­pen­den­tă ener­ge­tic, adu­nând te­o­re­tic ca­pa­ci­tăți de pro­du­cție fic­ti­ve prin in­dis­po­ni­bi­li­ta­te sau ne­o­pe­rați­o­na­li­ta­te. Ca­re „in­de­pen­de­nță” în mă­su­ra în ca­re tre­bu­ie să im­po­rți pen­tru aco­pe­ri­rea con­su­mu­lui de elec­tri­ci­ta­te 20% din ne­ce­sar când ți-e lu­mea mai dra­gă, de­oa­re­ce nu fun­cți­o­nea­ză de­cât 40% din par­cul de pro­du­cție?! Și când, în ca­zul ga­ze­lor, es­te și mai și: la frig se im­por­tă cam tot 20% din ne­ce­sa­rul de con­sum, în timp ce străi­nii ca­re îți ex­ploa­te­a­ză re­sur­se­le ta­le le ex­por­tă și se pre­gă­tesc in­tens să li­vre­ze alto­ra ce­ea ce vor scoa­te din ză­că­min­te­le sub­ma­ri­ne! Des­pre ce „in­de­pen­de­nță” poa­te fi vor­ba când soar­ta ga­ze­lor es­te pe­ce­tlu­i­tă, iar în ca­zul elec­tri­ci­tății es­te ne­voie de cel puțin 35 mi­liar­de eu­ro in­ves­tiții pen­tru o re­dre­sa­re a sis­te­mu­lui ener­ge­tic?! N-ar fi mult, căci es­te vor­ba de ce­ea ce fu­ră Ro­mâni­ei fir­me­le străi­ne doar prin ex­ter­na­li­za­rea fă­ră fis­ca­li­za­re a pro­fi­tu­ri­lor re­a­li­za­te aici în nu­mai un an! Dar es­te o su­mă pe ca­re sta­tul ro­mân n-o va deți­ne ni­ci­o­da­tă! Asta cu „să acți­o­năm mă­car în ce­a­sul al 12-lea” es­te o pros­tie. Ce­a­sul al 12-lea a tre­cut. UE și-a re­a­li­zat obi­ec­ti­vul de li­chi­da­re a sis­te­mu­lui ener­ge­tic al Ro­mâni­ei, iar soar­ta ga­ze­lor es­te, re­pe­tăm, pe­ce­tlu­i­tă. Con­diție a co­lo­nia­li­ză­rii sa­le de­pli­ne și de­fi­ni­ti­ve, Ro­mânia nu tre­bu­ie să ai­bă ni­cio in­de­pen­de­nță, în ni­ci­un do­me­niu! Ori­cum nu în do­me­ni­ul cru­cial al ener­gi­ei! Ci tre­bu­ie să stea în toa­te ce­le cu mâna întin­să la che­re­mul stă­pânu­lui ex­tern, in­di­fe­rent da­că de la Bru­xel­les sau din altă par­te! Nu cred că exis­tă ce­va mai sem­ni­fi­ca­tiv pen­tru sta­tu­tul co­lo­nial al Ro­mâni­ei de­cât de­zas­trul din ener­gie al unei țări (sau, mai de­gra­bă spus, fos­tei țări) deți­nă­toa­re de re­sur­se ener­ge­ti­ce!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.