DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

S-a vor­bit foar­te mult, din pă­ca­te, des­pre fap­tul că Ro­mânia nu ar fi pre­gă­ti­tă pen­tru pre­lua­rea Preșe­din­ţi­ei ro­ta­ti­ve a Con­si­li­u­lui UE. Ia­tă că toa­te ace­le cri­tici au ră­mas la ni­vel de vor­be po­li­ti­cia­nis­te, întru­cât re­a­li­ta­tea le in­fir­mă fla­grant. Un rol im­por­tant în acest sens îl are in­clu­siv ex­pe­ri­en­ţa de eu­ro­par­la­men­tar a pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, ca­re cu­noaște foar­te bi­ne pârghi­i­le bi­ro­cra­ti­ce de la Bru­xel­les.“DAN NICA, EU­RO­PAR­LA­MEN­TAR PSD

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.