Dra­gor ma­ri­tim ro­mânesc, sub co­man­dă NATO

Na­va „Lt. Lu­pu Di­nes­cu“par­ti­ci­pă la mi­si­u­nea Gru­pă­rii Na­va­le Per­ma­nen­te a NATO de Lup­tă Împo­tri­va Mi­ne­lor – SNMCMG-2.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Dra­go­rul ma­ri­tim „Lt. Lu­pu Di­nes­cu“a ple­cat du­mi­ni­că, 17 fe­brua­rie, din Por­tul mi­li­tar Con­sta­nța, pen­tru a se in­te­gra în Gru­pa­rea Na­va­lă Per­ma­nen­tă a NATO de Lup­tă Împo­tri­va Mi­ne­lor SNMCMG-2 (Stan­ding NATO Ma­ri­ti­me Co­un­ter Me­a­su­res Gro­up), ca­re des­fășoa­ră acți­uni spe­ci­fi­ce în Ma­rea Ne­a­gră pen­tru asi­gu­ra­rea se­cu­ri­tății co­lec­ti­ve a NATO pe flan­cul es­tic. Din gru­pa­rea na­va­lă mai fac par­te na­ve mi­li­ta­re din Bul­ga­ria, Ger­ma­nia, Spa­nia și Tur­cia.

Mi­si­u­nea prin­ci­pa­lă a dra­go­ru­lui ma­ri­tim ro­mânesc es­te de a asi­gu­ra im­ple­men­ta­rea mă­su­ri­lor de se­cu­ri­ta­te adop­ta­te la Sum­mit-ul NATO de la Bru­xel­les din 2018, con­form că­ro­ra „Alia­nța va con­ti­nua să pro­mo­ve­ze o abor­da­re de tip 360 de gra­de a se­cu­ri­tății și să înde­pli­neas­că în mod efi­ci­ent toa­te ce­le trei sar­cini fun­da­men­ta­le sta­bi­li­te în con­cep­tul stra­te­gic: apă­ra­rea co­lec­ti­vă, ges­ti­o­na­rea cri­ze­lor și se­cu­ri­ta­tea prin coo­pe­ra­re“. Pe tim­pul ce­lor trei săp­tă­mâni ale pre­ze­nței Gru­pă­rii SNMCMG-2 în Ma­rea Ne­a­gră, na­ve­le vor par­ti­ci­pa la exer­ciți­ul bi­la­te­ral ro­mâno-bul­gar „Po­sei­don 19“, fi­ind pro­gra­ma­te și es­ca­le în por­tu­ri­le Var­na și Con­sta­nța.

Un dra­gor con­stru­it în 1988

Dra­go­rul ma­ri­tim „Lt. Lu­pu Di­nes­cu“es­te co­man­dat de lo­co­te­nent-co­man­do­rul Io­nuț Dia­co­nu și are un echi­paj al­că­tu­it din 78 de mi­li­tari. A fost con­stru­it în 1988 și a in­trat în ser­vi­ci­ul Fo­rțe­lor Na­va­le Ro­mâne pe da­ta de 3 iu­nie 1989. Are un de­pla­sa­ment ma­xim de 800 de to­ne, lun­gi­mea de 60,8 me­tri și lăți­mea de 9,54 me­tri. Es­te echi­pat cu do­uă mo­toa­re Alco V12 Di­e­sel și poa­te atin­ge vi­te­za ma­xi­mă de 17 no­duri. De ase­me­nea, es­te echi­pat și cu trei ge­ne­ra­toa­re. Arma­men­tul de la bord con­stă în do­uă in­sta­lații AK230 (ca­li­bru 30 mm), o in­sta­lație pen­tru lan­sa­re de ra­che­te, una de lan­sa­re a bom­be­lor an­ti­sub­ma­rin, pa­tru dra­ge ma­ri­ne.

Pri­ma fe­meie co­man­dant

Înce­pând cu da­ta de 1 de­cem­brie 2016 până re­cent, dra­go­rul a fost con­dus de că­pi­tan De­lia-Doi­na Ne­a­cșu. Ace­as­ta es­te pri­ma fe­meie ofi­ţer de ma­ri­nă ca­re a par­ti­ci­pat la exer­ci­ţii in­ter­na­ţi­o­na­le în ape­le te­ri­to­ria­le ale altor sta­te (Ge­or­gia, Tur­cia), în ca­li­ta­te de co­man­dant de na­vă al dra­go­ru­lui ma­ri­tim 25 „Lt. Lu­pu Di­nes­cu“, în ca­drul Gru­pă­rii na­va­le de lup­tă împo­tri­va mi­ne­lor ma­ri­ne – SNMCMG 2. Lu­pu Di­nes­cu a mu­rit pe da­ta de 2 de­cem­brie 1914, în tim­pul unei bă­tă­lii na­va­le. Era as­pi­rant. A fost avan­sat post mor­tem la gra­dul de lo­co­te­nent.

FOTO: NAVY.RO

Dra­go­rul ma­ri­tim „Lt. Lu­pu Di­nes­cu“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.