MNAR lan­se­a­ză no­ua ofer­tă edu­ca­ti­vă cu o pro­vo­ca­re ju­căușă: învă­ţăm din­tr-o… pri­vi­re

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Oda­tă cu al doi­lea se­mes­tru al anu­lui șco­lar, MNAR lan­se­a­ză pro­gra­mul edu­ca­tiv „Învățăm... din­tr-o pri­vi­re!”, con­ce­put spe­cial pen­tru a spri­jini învăță­mântul for­mal și ac­ti­vi­tăți­le din săp­tă­mâna „Școa­la alt­fel”.

Du­pă suc­ce­sul înre­gis­trat în pe­ri­oa­da 6-9 fe­brua­rie 2019 de pro­gra­mul Va­ca­nța... ARTfel , de­di­cat co­pi­i­lor între 7 și 12 ani, MNAR re­vi­ne cu o ofer­tă edu­ca­ti­vă ca­re se adre­se­a­ză pro­fe­so­ri­lor și ele­vi­lor din toa­te ci­clu­ri­le. Or­ga­ni­zat pe ci­cluri - preșco­lar, pri­mar, gim­na­zial, li­ce­al -, pro­gra­mul „Învățăm... din­tr-o pri­vi­re!” es­te adap­tat ne­voi­lor spe­ci­fi­ce fi­e­că­rui grup de vârstă. Vi­zi­te­le in­te­rac­ti­ve și ate­li­e­re­le cre­a­ti­ve fo­lo­sesc con­tac­tul di­rect cu ope­ra de ar­tă ori­gi­na­lă și pro­ce­sul de cre­ație ca mo­da­li­tăți de ex­plo­ra­re a re­lați­ei co­pi­i­lor și ti­ne­ri­lor cu si­ne și cu lu­mea încon­ju­ră­toa­re, con­tri­bu­ind la dez­vol­ta­rea cu­ri­o­zi­tății și a sen­si­bi­li­tății es­te­ti­ce. Su­sți­nu­te de edu­ca­tori mu­ze­a­li și ar­tiști ex­pe­ri­men­tați, pro­gra­me­le sunt ca­rac­te­ri­za­te de o abor­da­re des­chi­să ba­za­tă pe ob­ser­vație, des­cri­e­re, pă­reri și între­bări for­mu­la­te în ca­drul unor dia­lo­guri ca­re con­tri­bu­ie la dez­vol­ta­rea gândi­rii cri­ti­ce prin joc și cu­ri­o­zi­ta­te. Înscri­e­ri­le la pro­gra­me­le din ofer­tă pen­tru se­mes­trul al doi­lea al anu­lui șco­lar 2018-2019 se fac în li­mi­ta lo­cu­ri­lor dis­po­ni­bi­le. Pro­gra­me­le se adre­se­a­ză gru­pu­ri­lor or­ga­ni­za­te de ele­vi și se des­fășoa­ră la ce­re­re, în pe­ri­oa­da 19 fe­brua­rie-15 iu­nie 2019. Du­ra­ta pro­gra­me­lor va­ria­ză între 90 și 120 mi­nu­te. În fun­cție de so­li­ci­tări și dis­po­ni­bi­li­tăți, ele pot fi or­ga­ni­za­te și în pe­ri­oa­da va­ca­nțe­lor șco­la­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.