Man și Co­man au ra­tat mari oca­zii

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Me­ci­ul de închi­de­re al eta­pei a 24-a din Li­ga I la fot­bal s-a des­fășu­rat luni se­a­ră pe sin­te­ti­cul de la Chiaj­na, între Con­cor­dia lo­ca­lă și FCSB. În po­fi­da ma­ri­lor oca­zii ale gaz­de­lor, par­ti­da s-a încheiat la ega­li­ta­te, 0-0. Ilfo­venii au pa­sat din nou lan­ter­na roșie că­tre con­ju­dețe­a­na FC Vo­lun­tari, chiar înain­tea me­ci­u­lui di­rect.

Pri­ma oca­zie a me­ci­u­lui i-a apa­rți­nut lui De­nis Man, ca­re a șu­tat pu­ter­nic din­tr-o lo­vi­tu­ră li­be­ră din la­te­ra­lul ca­reu­lui ma­re. Deși mas­cat, Ca­par­co a reușit pa­ra­da.Ace­lași Man a scă­pat sin­gur apoi, du­pă o com­bi­nație cu Gno­he­re, dar a tras pe lângă poar­tă.Tot în pri­ma re­pri­ză, Gră­di­na­ru era să își dea au­to­gol,iar Con­cor­dia s-a pre­zen­tat ane­mic,având doar o ju­mă­ta­te de oca­zie.

De la ago­nie până la ex­taz... es­te doar un 0-0

În par­tea a do­ua a me­ci­u­lui, Co­man a șu­tat su­perb

în ba­ra tran­sver­sa­lă, șan­sa fi­ind de par­tea gaz­de­lor la ace­as­tă fa­ză. FCSB a fost în con­ti­nua­re echi­pa ca­re a im­pus rit­mul jo­cu­lui, însă nu a pu­tut des­fa­ce la­că­tul de­fen­siv de­cât ara­re­ori. Cei

de la Con­cor­dia au apă­rat cu ghe­a­re­le și cu di­nții acest re­zul­tat de ega­li­ta­te, chiar cu prețul a cinci car­to­nașe gal­be­ne. Con­cor­dia încheie ast­fel o se­rie ne­a­gră de 8 me­ci­uri în ca­re nu câști­ga­se

ni­ci­un punct. De ase­me­nea, ul­ti­ma vic­to­rie a Con­cor­di­ei în cam­pi­o­nat a fost în tur,cu FCSB, 1-0 în de­pla­sa­re.

Pe fi­nal de joc,Adrian Fa­lub a mu­tat sur­prin­ză­tor, in­tro­du­când doi ju­că­tori ofen­si­vi,

în spe­ra­nța unui con­traa­tac no­ro­cos.Fran­ce­zul Ju­les Ilo­ki, fost co­e­chi­pi­er la Nan­tes cu re­gre­ta­tul Emi­lia­no Sa­la și cu Ci­prian Tă­tă­rușa­nu, a avut cea mai ma­re oca­zie, scă­pând sin­gur cu por­ta­rul

pe dre­ap­ta. Băl­gră­de­an a ieșit însă bi­ne din­tre bu­turi, închi­zând un­ghi­ul. Ace­lași Ilo­ki a reușit un stop de ma­nual, de­mon­strând că are o teh­ni­că de­o­se­bi­tă. Tri­bu­ne­le, deși po­pu­la­te ma­jo­ri­tar cu su­por­teri ai oas­peți­lor, au aplau­dat din plin ace­as­tă exe­cuție fi­nă.

Pro­ble­me de ar­bi­traj

Cen­tra­lul gă­lățe­an Adrian Co­jo­ca­ru, de­le­gat să con­du­că acest meci, a avut o evo­luție ezi­tan­tă, dând sen­zația că es­te de­pășit de im­por­ta­nța jo­cu­lui. El ar fi tre­bu­it să îl eli­mi­ne pe Ro­po­tan, mij­lo­cașul Con­cor­di­ei, în do­uă si­tuații. Spre fi­nal, FCSB a acu­zat nea­cor­da­rea unui pe­nal­ty, dar la acea fa­ză se im­pu­nea, mai de­gra­bă, lo­vi­tu­ră li­be­ră in­di­rec­tă pen­tru joc pe­ri­cu­los în ca­reu al lui Marc, alt­fel cel mai bun apă­ră­tor al Chiaj­nei.

Până la ur­mă, deși roș-al­baștrii au avut oca­zi­i­le mai mari și mai cla­re, re­zul­ta­tul înre­gis­trat la fi­nal poa­te fi ca­ta­lo­gat drept echi­ta­bil.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.