Cla­sări mo­des­te la FOTE 2019 pen­tru spor­ti­vii ro­mâni

Romania Libera - - Sport -

Pa­ti­na­toa­rea Ka­ta­lin Albert, din Mi­er­cu­rea Ci­uc, com­po­nen­ta lo­tu­lui olim­pic de short-track, a pur­tat dra­pe­lul Ro­mâni­ei la fes­ti­vi­ta­tea de închi­de­re a ce­lei de-a XIV-a ediții de iar­nă a Fes­ti­va­lu­lui Olim­pic al Ti­ne­re­tul Eu­ro­pe­an – FOTE Sa­ra­je­vo&Sa­ra­je­vo de Est 2019.Ele­va an­tre­no­ru­lui Zsolt Ka­la­mar Ker­tesz,la Club Spor­tiv Șco­lar din Mi­er­cu­rea Ci­uc, Ka­ta­lin Albert s-a cla­sat pe lo­cul 11 în pro­ba de

1.500 m,cel mai bun re­zul­tat al de­le­gați­ei Ro­mâni­ei înre­gis­trat la între­ce­ri­le din Bos­nia și He­rțe­go­vi­na.

Ka­ta­lin Albert a îndră­git pa­ti­na­jul din co­pi­lă­rie, la vârsta de doar pa­tru ani fi­ind pre­zen­tă în pre­mi­e­ră într-o com­pe­tiție nați­o­na­lă re­zer­va­tă co­pi­i­lor.

În afa­ra aces­tei cla­sări, de­le­gația Ro­mâni­ei,ca­re a cu­prins 30 de spor­ti­vi,a mai obți­nut do­uă lo­curi 13,la schi fond șta­fe­tă mix­tă și short-

track (pa­ti­naj vi­te­ză). De­pla­sa­rea în Bos­nia-He­rțe­go­vi­na s-a efec­tuat sub aus­pi­ci­i­le Co­mi­te­tu­lui Olim­pic și Spor­tiv Ro­mân.

Pro­ble­mă cro­ni­că a spor­tu­ri­lor de iar­nă în Ro­mânia

Lip­sa unei in­fras­truc­turi pro­pi­ce pen­tru prac­ti­ca­rea spor­tu­ri­lor de iar­nă,pre­cum și o cul­tu­ră șu­bre­zi­tă în do­me­niu con­duc spre un

pa­ra­dox crunt. Ro­mânia, ța­ră al­pi­nă,tra­ver­sa­tă de La­nțul Car­pa­tic, cu zo­ne în ca­re iar­na es­te in­sta­la­tă ju­mă­ta­te de an, es­te prin­tre co­dașe la spor­tu­ri­le de iar­nă.

Un ast­fel de exem­plu nu ne ono­re­a­ză,iar res­tar­tul spor­tu­ri­lor de iar­nă se la­să aștep­tat. În 2018, Fes­ti­va­lul Olim­pic al Ti­ne­re­tu­lui Eu­ro­pe­an a avut loc chiar în Ro­mânia,pe Va­lea Pra­ho­vei, dar eco­u­ri­le nu au fost ce­le scon­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.