Se reiau lu­cră­ri­le la Ca­na­lul Si­ret–Bă­ră­gan

Unul din­tre ce­le mai im­por­tan­te obi­ec­ti­ve eco­no­mi­ce ale Ro­mâni­ei, înce­put în anii co­mu­nis­mu­lui, dar aban­do­nat du­pă Re­vo­luție, va fi re­a­dus în actua­li­ta­te.

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac

Lu­cră­ri­le de con­stru­cție pen­tru „Ca­na­lul ma­gis­tral Si­ret– Bă­ră­gan“vor fi re­lua­te în acest an, ur­mând a fi coor­do­na­te de Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii. Ca­na­lul va avea o lun­gi­me de cir­ca 190 de ki­lo­me­tri și o adânci­me ma­xi­mă de 7 me­tri. De­ci­zia de re­a­li­za­re a aces­tui obi­ec­tiv fu­se­se lua­tă în anii co­mu­nis­mu­lui, ca o so­luție pen­tru ex­tin­de­rea sis­te­mu­lui de iri­gații al Ro­mâni­ei. Du­pă Re­vo­luția din de­cem­brie 1989, sis­te­mul de iri­gații al Ro­mâni­ei a fost dis­trus, iar lu­cră­ri­le la Ca­na­lul Si­ret–Bă­ră­gan au fost aban­do­na­te.

Lu­cră­ri­le de con­stru­cție pen­tru „Ca­na­lul ma­gis­tral Si­ret–Bă­ră­gan”, unul din­tre ce­le mai im­por­tan­te proi­ec­te eco­no­mi­ce ale Ro­mâni­ei, vor fi re­lua­te în acest an, ur­mând a fi coor­do­na­te de Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii. Ca­na­lul va avea o lun­gi­me de cir­ca 190 de ki­lo­me­tri și o adânci­me ma­xi­mă de șap­te me­tri.

De­ci­zia de re­a­li­za­re a unui ase­me­nea ca­nal fu­se­se lua­tă în ul­ti­mii ani ai co­mu­nis­mu­lui, ca o so­luție pen­tru ex­tin­de­rea sis­te­mu­lui de iri­gații al Ro­mâni­ei și de crește­re, pe ace­as­tă ca­le, a efi­ci­e­nței agri­cul­tu­rii ro­mânești. Du­pă Re­vo­luția din de­cem­brie 1989, sis­te­mul de iri­gații al Ro­mâni­ei a fost dis­trus, iar lu­cră­ri­le de con­stru­i­re la Ca­na­lul Si­ret– Bă­ră­gan au fost aban­do­na­te, deși ni­ci­un spe­cia­list nu a con­tes­tat vre­o­da­tă im­por­ta­nța agri­cul­tu­rii pen­tru eco­no­mia ro­mâneas­că.

În ace­as­tă săp­tă­mână, pe da­ta de 18 fe­brua­rie, în Mo­ni­to­rul Ofi­cial a fost pu­bli­ca­tă Ordo­na­nța de Urge­nță 4/2019, emi­să de Gu­ver­nul Dăn­ci­lă. Acest act nor­ma­tiv sta­bi­lește “tran­smi­te­rea obi­ec­ti­vu­lui de in­ves­tiții Ca­nal ma­gis­tral Si­ret–Bă­ră­gan din ad­mi­nis­tra­rea Mi­nis­te­ru­lui Ape­lor și Pă­du­ri­lor (...) în ad­mi­nis­tra­rea Mi­nis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii și Dez­vol­tă­rii Ru­ra­le”. Proi­ec­tul OUG 4/2019 fu­se­se ela­bo­rat de Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii la sfârși­tul anu­lui tre­cut.

Agri­cul­tu­ră per­for­man­tă în Vran­cea, Brăi­la, Bu­zău și Ia­lo­mița

Po­tri­vit OUG 4/2019, lu­cră­ri­le la acest obi­ec­tiv de in­ves­tiții sunt încre­di­nța­te Age­nți­ei Nați­o­na­le de Îmbu­nă­tățiri Fun­cia­re, afla­tă în su­bor­di­nea Mi­nis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii. În mo­men­tul în ca­re va fi fi­na­li­zat, acest ca­nal va tre­ce prin pa­tru ju­dețe - Vran­cea, Brăi­la, Bu­zău și Ia­lo­mi­ţa.

OUG 4 sta­bi­lește că se tran­sfe­ră de la Mi­nis­te­rul Ape­lor la Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii obi­ec­ti­vul de­nu­mit “Ca­nal ma­gis­tral Si­ret–Bă­ră­gan – Eta­pa I“, ca­re cu­prin­de o po­rți­u­ne si­tua­tă în ju­dețul Vran­cea, între Că­li­mă­nești și Râmna, cu o lun­gi­me de 51,5 ki­lo­me­tri. Vor fi tran­smi­se de la Mi­nis­te­rul Ape­lor la Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii bu­nu­ri­le afla­te în do­me­ni­ul pu­blic al sta­tu­lui, de­ja re­ce­pți­o­na­te, afe­ren­te unei po­rți­uni de ca­nal cu lun­gi­mea de 5,7 ki­lo­me­tri.

De ase­me­nea, se tran­smit po­rți­u­ni­le de ca­nal “cu­prin­se între ki­lo­me­trul 5+700 și ki­lo­me­trul 51+500, afla­te în di­ver­se fa­ze de exe­cuție și ne­re­ce­pți­o­na­te, ca­re vor fi fi­na­li­za­te de că­tre Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii și Dez­vol­tă­rii Ru­ra­le, prin Age­nția Nați­o­na­lă de Îmbu­nă­tățiri Fun­cia­re”. Din anul 2010, toa­te aces­te lu­crări erau tre­cu­te în con­ser­va­re.

Eta­pa a do­ua a “Ca­na­lu­lui ma­gis­tral Si­ret–Bă­ră­gan“, cu­prin­zând tra­seul din­tre Râmna și acu­mu­la­rea Dri­du, cu o lun­gi­me de 139,5 ki­lo­me­tri, ur­me­a­ză a fi re­a­li­za­tă de că­tre Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii.

Obi­ec­ti­vul de­nu­mit “Ca­nal ma­gis­tral Si­ret–Bă­ră­gan – Eta­pa I“es­te de­cla­rat „in­fras­truc­tu­ră de iri­gații de uti­li­ta­te pu­bli­că” și va fi in­clus în Pro­gra­mul na­ţi­o­nal de re­a­bi­li­ta­re a in­fras­truc­tu­rii prin­ci­pa­le de iri­ga­ţii din Ro­mânia, ca­re fu­se­se re­gle­men­tat, prin ho­tă­râre de gu­vern, în anul 2016.

OUG 4/2019 sta­bi­lește că, în ter­men de 60 de zi­le de la in­tra­rea în vi­goa­re a aces­teia, Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii și Dez­vol­tă­rii Ru­ra­le tre­bu­ie să ela­bo­re­ze “Stra­te­gia de ex­tin­de­re a in­fras­truc­tu­rii de iri­gații”, ca­re ur­me­a­ză a fi apro­ba­tă prin ho­tă­râre de gu­vern.

Pu­ne­rea în ex­ploa­ta­re a ”Ca­na­lu­lui ma­gis­tral Si­ret–Bă­ră­gan – Eta­pa I“ar ur­ma să per­mi­tă apli­ca­rea iri­gați­i­lor “pe o su­pra­față de cir­ca 120.000 de hec­ta­re, cu im­pact în obți­ne­rea de pro­du­cții si­gu­re și sta­bi­le, cu ran­da­men­te cres­cu­te, pe te­re­nuri cu cla­se ri­di­ca­te de fer­ti­li­ta­te, dar su­pu­se unor fac­tori cli­ma­tici ne­fa­vo­ra­bi­li”.

Drept con­se­ci­nță, în zo­ne­le adia­cen­te va fi sti­mu­la­tă dez­vol­ta­rea zoo­teh­ni­ei și se va asi­gu­ra un grad mai înalt de uti­li­za­re a fo­rței de mun­că dis­po­ni­bi­le. O altă con­se­ci­nță po­zi­ti­vă va fi re­du­ce­rea con­su­mu­lui de ener­gie elec­tri­că la ni­vel nați­o­nal, prin fap­tul că, pe o se­rie de te­re­nuri, nu va mai fi ne­ce­sa­ră pom­pa­rea apei de iri­gații din Du­nă­re, întru­cât ea fi asi­gu­ra­tă de Ca­na­lul Si­ret–Bă­ră­gan.

Pri­me­le stu­dii pen­tru re­a­li­za­rea unui Ca­nal Si­ret– Bă­ră­gan da­te­a­ză din anul 1912 și au fost con­ti­nua­te în pe­ri­oa­da in­ter­be­li­că de in­gi­ne­rul Di­mi­trie Le­o­ni­da. Du­pă in­stau­ra­rea co­mu­nis­mu­lui, ace­as­tă idee i-a fost pre­zen­ta­tă lui Ni­co­lae Ce­aușes­cu în pe­ri­oa­da ani­lor 1972–1974. Aces­ta a apro­bat de­ma­ra­rea lu­cră­ri­lor de con­stru­cție în anul 1986, iar în 1987 a înce­put con­stru­cția pro­priu-zi­să.

Cos­tul to­tal es­te es­ti­mat la 5,5 mi­liar­de eu­ro

Proi­ec­tul Ca­na­lu­lui Si­ret– Bă­ră­gan a re­venit în actua­li­ta­te în anul 2018, în mo­men­tul în ca­re a fost pu­să în fun­cți­u­ne sta­ţia de pom­pa­re de la Ha­ret (Vran­cea), prin ca­re se ex­tra­ge apă pen­tru iri­ga­rea te­re­nu­ri­lor agri­co­le din Vran­cea. Stația de pom­pa­re a ne­ce­si­tat in­ves­tiții de un mi­li­on de lei. La inau­gu­ra­rea aces­teia au par­ti­ci­pat pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă și mi­nis­trul Pe­tre Da­ea.

„Acest Ca­nal Si­ret-Bă­ră­gan es­te de­o­se­bit de im­por­tant pen­tru ţa­ră. Nu es­te aban­do­nat ca idee. Cău­tăm so­lu­ţii și în cu­rând o să ve­de­ţi pri­me­le can­ti­tă­ţi de apă ca­re vor in­tra pe cul­tu­ri­le din zo­nă cu apă din acest ca­nal. Lă­sa­ţi-mă să nu vă spun când va fi. Da­că aţi aștep­tat 30 de ani, pen­tru că aco­lo nu s-a iri­gat ni­ci­o­da­tă, mai me­ri­tă câte­va zi­le ca să ve­de­ţi pri­ma apă ca­re ajun­ge la cul­turi din ace­as­tă lu­cra­re ma­gis­tra­lă a ță­rii ro­mânești. Es­te în pre­o­cu­pa­rea noas­tră să ve­dem cum o abor­dăm, eta­pă cu eta­pă, ca să fo­lo­sim ace­as­tă ma­nă ce­re­as­că: fo­lo­si­rea apei gra­vi­ta­ţi­o­nal. Însă nu pu­te­am să pu­nem în pla­nul zi­lei ace­as­tă in­ves­ti­ţie, ca­re cos­tă, din da­te­le pe ca­re le am, în jur de 5,5 mi­liar­de de eu­ro ca să fie fi­na­li­za­tă. Se are în ve­de­re, se ju­de­că, se ana­li­ze­a­ză la ni­ve­lul nos­tru, să ve­dem cum pu­tem va­lo­ri­fi­ca acest sis­tem”, de­cla­ra anul tre­cut mi­nis­trul Agri­cul­tu­rii, Pe­tre Da­ea.

FOTO: AGERPRES

Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă și Pe­tre Da­ea la inau­gu­ra­rea stați­ei de pom­pa­re de la Ha­ret (Vran­cea)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.