Apro­pia­ţii lui Ma­du­ro, îngri­jo­ra­ţi pen­tru fon­du­ri­le of­fsho­re as­cun­se

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Mi­nis­trul vene­zue­le­an al Apă­ră­rii a re­a­fir­mat ma­rți loia­li­ta­tea ar­ma­tei față de preșe­din­te­le Ni­co­las Ma­du­ro și a res­pins ofer­ta de am­nis­tie pro­mi­să din nou luni se­a­ră de preșe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, re­cu­nos­cut preșe­din­te in­te­ri­mar de 50 de sta­te.

Ar­ma­ta es­te des­fășu­ra­tă la fron­ti­e­re­le Ve­ne­zue­lei pen­tru a împi­e­di­ca in­tra­rea aju­toa­re­lor uma­ni­ta­re ame­ri­ca­ne, blo­ca­te și sto­ca­te la in­tră­ri­le în ța­ră. Zeci de to­ne de ali­men­te și de me­di­ca­men­te tri­mi­se de SUA sunt sto­ca­te în orașul co­lum­bian Cu­cu­ta, în apro­pi­e­rea po­du­lui fron­ta­li­er din Ten­di­tas, ba­rat de au­to­ri­tăți­le vene­zue­le­ne. Un al doi­lea cen­tru de sto­ca­re va in­tra în fun­cție în nor­dul Bra­zi­li­ei și ma­rți era aștep­tat un avi­on pro­venind din Mia­mi cu aju­toa­re uma­ni­ta­re. So­si­rea aces­tor aju­toa­re es­te o pro­ble­mă sen­si­bi­lă în ța­ră, un­de pe­nu­ria de hra­nă și me­di­ca­men­te, dar și o hi­pe­rin­flație-re­cord au împins la exil pes­te do­uă mi­li­oa­ne de vene­zue­leni, po­tri­vit ONU.

Preșe­din­te­le ame­ri­can Do­nald Trump a fă­cut un apel că­tre șe­fii mi­li­tari din Ve­ne­zue­la ca­re i-au ră­mas fi­de­li preșe­din­te­lui Ma­du­ro pen­tru a lă­sa să in­tre aju­toa­re­le uma­ni­ta­re în ța­ra lor și i-a aver­ti­zat că vor pi­er­de da­că re­fu­ză să se ra­li­e­ze opo­zan­tu­lui și preșe­din­te­lui au­to­pro­cla­mat Guai­do. Într-un dis­curs ți­nut la Mia­mi în fața co-

mu­ni­tății vene­zue­le­ne din Flo­ri­da, șe­ful Ca­sei Albe l-a ca­ta­lo­gat pe Ma­du­ro drept o „ma­ri­o­ne­tă cu­ba­nă” și a fă­cut o ple­doa­rie con­tra „so­cia­lis­mu­lui”, es­ti­mând că „zi­le­le co­mu­nis­mu­lui sunt nu­mă­ra­te în Ve­ne­zue­la, dar și în Ni­ca­ra­gua și în Cu­ba”. El a pre­ci­zat că au­to­ri­tăți­le ame­ri­ca­ne știu un­de se află „mi­liar­de­le de do­lari fu­ra­te” de câți­va mem­bri ai re­gi­mu­lui la pu­te­re la Ca­ra­cas. Su­bli­ni­ind că pre­fe­ră „o tran­ziție pașni­că”,

Trump a re­pe­tat că „toa­te opți­u­ni­le sunt pe ma­să” în ce­ea ce pri­vește ace­as­tă ța­ră zgu­du­i­tă de o gra­vă cri­ză eco­no­mi­că.

Ve­ne­zue­la a in­trat luni într-o săp­tă­mână sub ten­si­u­ne. Opo­zan­tul Juan Guai­do, șe­ful Par­la­men­tu­lui, a fă­cut apel la noi de­mon­strații an­ti-Ma­du­ro sâmbă­tă pen­tru su­sți­ne­rea in­tră­rii aju­toa­re­lor uma­ni­ta­re, res­pin­se ca­te­go­ric de Ma­du­ro, ca­re sus­pec­te­a­ză o po­si­bi­lă ma­ne­vră în ve­de­rea unei

in­ter­venții mi­li­ta­re ame­ri­ca­ne. Aces­ta a anu­nțat în schimb so­si­rea - mi­er­curi a 300 to­ne de aju­toa­re uma­ni­ta­re pro­veni­te din Ru­sia. Guai­do a înce­put or­ga­ni­za­rea de ma­ni­fes­tații pen­tru su­sți­ne­rea vo­lun­ta­ri­lor ca­re sâmbă­tă vor mer­ge în „ca­ra­va­nă” la fron­ti­e­re și a pro­mis că aju­toa­re­le vor in­tra în ța­ră în acea zi „in­di­fe­rent ce se va întâmpla”. Nu a dat însă nici un de­ta­liu asu­pra tac­ti­cii pe ca­re in­te­nți­o­nea­ză să o fo­lo­se­as­că

pen­tru fo­rța­rea blo­ca­dei mi­li­ta­re a gu­ver­nu­lui.

Se „strânge lațul”

În dis­cur­sul din Mia­mi, Trump s-a re­fe­rit la mi­li­oa­ne­le de do­lari fu­ra­te de cei din cer­cul apro­piați­lor lui Ma­du­ro. Du­pă scan­da­lul Pa­na­ma Pa­pers, pen­tru vene­zue­le­nii îmbo­gățiți da­to­ri­tă re­lați­i­lor po­li­ti­ce cu preșe­din­te­le de­funct Hu­go Cha­vez și apoi cu suc­ce­so­rul său, Ni­co­las Ma­du­ro,

a de­venit tot mai di­fi­cil să spe­le ba­nii în ța­ră sau să in­ves­te­as­că în do­me­ni­ul imo­bi­liar pa­na­mez. Pu­bli­ca­rea în 2016 - a 11 mi­li­oa­ne de do­cu­men­te pro­veni­te de la ca­bi­ne­tul pa­na­mez de avo­cați Mos­sack Fon­se­ca a evi­de­nțiat me­ca­nis­me­le prin ca­re cha­viștii și-au adu­nat ave­ri­le fa­bu­loa­se. Doi jur­na­liști vene­zue­leni au avut ac­ces la ace­le do­cu­men­te și au iden­ti­fi­cat 700 de con­ce­tățeni, toți fă­când par­te din no­ua „eli­tă” de oa­meni de afa­ceri, ca­re a înlo­cu­it ve­chea eli­tă tra­diți­o­na­lă, ne­do­ri­tă de Cha­vez.

Sur­se pa­na­me­ze de prim­plan au de­cla­rat pen­tru Guar­dian că din 2017 rețe­aua ame­ri­ca­nă de lup­tă con­tra cri­mi­na­li­tății fi­nan­cia­re (Fi­nCEN) a co­la­bo­rat cu ce­le 12 sta­te din Ame­ri­ca La­ti­nă mem­bre ale Gru­pu­lui de la Li­ma și cu Ca­na­da pen­tru iden­ti­fi­ca­rea ave­ri­lor o»sho­re ile­ga­le apa­rți­nând mem­bri­lor re­gi­mu­lui Ma­du­ro. Du­pă 2016, abor­da­rea SUA s-a schim­bat și bo­gații re­gi­mu­lui au ști­ut că erau su­pra­ve­ghe­ați și au încer­cat să-și tran­sfe­re fon­du­ri­le în Tur­cia și în Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te. S-au schim­bat re­gu­li­le și în Pa­na­ma, un­de au­to­ri­tăți­le coo­pe­re­a­ză cu Fi­nCEN pen­tru a spă­la re­pu­tația pă­ta­tă de scan­da­lul Pa­na­ma Pa­pers și pe 6 fe­brua­rie au in­tro­dus san­cți­uni mai se­ve­re pen­tru frau­da fis­ca­lă. În acest con­text al „ase­di­e­rii” re­gi­mu­lui Ma­du­ro și al noi­lor con­diții din Pa­na­ma, apro­piații lui Ma­du­ro nu mai au timp și oca­zii pen­tru a-și pro­te­ja ave­ri­le ex­te­ri­oa­re.

FOTO: AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.