Cu­li­se­le șe­din­ţei PSD pe te­ma re­ma­ni­e­rii

Romania Libera - - Actualitat­e - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Co­mi­te­tul Exe­cu­tiv al PSD a vo­tat no­mi­na­li­za­rea lui Da­ni­el Su­ciu ca vi­ce­pre­mi­er și mi­nis­tru al Dez­vol­tă­rii și a lui Răz­van Cuc la Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor. Ma­rian Oprișan l-a cri­ti­cat pe Li­viu Drag­nea, du­pă ce aces­ta a re­fu­zat res­truc­tu­ra­rea Gu­ver­nu­lui și a pre­fe­rat re­ma­ni­e­rea.

Șe­di­nța Co­mi­te­tu­lui Exe­cu­tiv de ma­rți se­a­ra a fost una ten­si­o­na­tă. Li­de­rul Orga­ni­za­ţi­ei PSD Vran­cea, Ma­rian Oprișan, a de­cla­rat că la fi­na­lul lu­nii oc­tom­brie tre­bu­ie or­ga­ni­zat con­gres pen­tru ale­ge­rea preșe­din­te­lui PSD și că Li­viu Drag­nea s-a me­ta­mor­fo­zat și fa­ce pe stă­pânul par­ti­du­lui. În re­pli­că, preșe­din­te­le PSD a de­cla­rat că nu es­te de acord cu afir­ma­ţia lui Ma­rian Oprișan că el ar fa­ce pe stă­pânul par­ti­du­lui.În ce­ea ce pri­vește or­ga­ni­za­rea con­gre­su­lui, li­de­rul PSD a spus că es­te „to­tal ino­por­tun” într-un an cu ale­geri pre­zi­de­nția­le.

Din­co­lo de de­cla­rați­i­le pu­bli­ce, Oprișan a ri­di­cat, în șe­di­nța PSD, o pro­ble­mă de fond ce­rând, fă­ră suc­ces, res­truc­tu­ra­rea Gu­ver­nu­lui și nu o sim­plă re­ma­ni­e­re. Di­fe­re­nța es­te cru­cia­lă, pen­tru că în ca­zul res­truc­tu­ră­rii de­ci­zia apa­rți­ne Par­la­men­tu­lui, în timp ce în ca­zul re­ma­ni­e­rii pro­pu­ne­ri­le se tri­mit preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis. În acest fel, PSD ar fi pu­tut evi­ta si­tuția unui nou re­fuz pre­zi­de­nțial. Mai mult, da­că ar fi ales va­rian­ta pro­pu­să de Oprișan, PSD ar fi pu­tut să o vo­te­ze in­clu­siv pe Lia Olguța Va­si­les­cu la Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii. Cu alte cu­vin­te, sub­stra­tul re­proșu­ri­lor lui Oprișan es­te le­gat de con­vin­ge­rea mul­tor li­deri PSD că Li­viu Drag­nea nu a do­rit să se lup­te până la ca­păt pen­tru Lia Olguța Va­si­les­cu.

Re­veni­rea lui Cuc

De alt­fel, ten­si­u­ni­le din par­tid au fost vi­zi­bi­le și în ca­zul de­sem­nă­rii lui Răz­van Cuc la Tran­spor­turi. Ni­cu­lae Bă­dă­lău a anu­nțat că fi­lia­la Gi­ur­giu nu îl su­sți­ne, însă Li­viu Drag­nea a fă­cut o mu­ta­re sur­pri­ză, de­cla­rând, înain­tea șe­di­nței, că Răz­van Cuc es­te mem­bru PSD Ne­a­mț, or­ga­ni­zație în ca­re s-a înscris acum do­uă săp­tă­mâni. Orga­ni­zația PSD Ne­a­mț es­te con­du­să de Io­nel Arse­ne, unul din­tre apro­piații lui Li­viu Drag­nea. Fap­tul că Răz­van Cuc a mai fost mi­nis­tru al Tran­spor­tu­ri­lor și că a fost re­ma­niat din Gu­ver­nul con­dus de Mi­hai Tu­do­se nu a con­tat prea mult pen­tru li­de­rii PSD.Li­viu Drag­nea i-a re­proșat atunci lui Cuc abi­li­tă­ţi­le re­du­se de co­mu­ni­ca­re. To­tuși, preșe­din­te­le PSD l-a ca­rac­te­ri­zat pe aces­ta ca „un tânăr bun, ca­pa­bil”. „Pen­tru fap­tul că nu a reușit să co­mu­ni­ce și că nu a ex­pli­cat cum a gă­sit Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor, și-a asu­mat el răs­pun­de­rea și asta ara­tă că es­te un om de onoa­re”, ex­pli­ca la acea vre­me Drag­nea. Înain­te de a ajun­ge în frun­tea Tran­spor­tu­ri­lor, Răz­van Cuc a fost se­cre­tar exe­cu­tiv al PSD Gi­ur­giu și pur­tă­tor de cu­vânt al orga­ni­za­ţi­ei ju­de­ţe­ne PSD Gi­ur­giu, fi­ind pro­mo­vat în po­li­ti­că de Ni­cu­lae Bă­dă­lău.

Da­ni­el Su­ciu, li­de­rul de­pu­tați­lor PSD a fost pro­pus mi­nis­tru al Dez­vol­tă­rii. Ante­ri­or, el a pro­fe­sat ca jur­na­list, fi­ind șef al de­par­ta­men­tu­lui po­li­tic la co­ti­dia­nul „Me­sa­ge­rul” din Bis­trița-Nă­săud (2004-2007). În pe­ri­oa­da sep­tem­brie 2006 - ia­nua­rie 2007 a fost co­res­pon­dent la Eveni­men­tul Zi­lei. Din iu­nie 2010 es­te vi­ce­preșe­din­te al or­ga­ni­zați­ei so­cial-de­mo­cra­te Bis­tri­ţa-Nă­săud. Su­ciu es­te la al doi­lea man­dat de de­pu­tat în Par­la­men­tul Ro­mâni­ei, ales am­be­le dăți pe lis­te­le PSD Bis­trița-Nă­săud.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.