PUNCTEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

LI­VIU DRAG­NEA Li­de­rul Ca­me­rei De­pu­tați­lor a de­cla­rat că, și du­pă emi­te­rea Or­do­na­nței de Urge­nță pri­vind le­gi­le Jus­tiți­ei, pro­cu­ro­rul-șef al DNA va fi nu­mit de preșe­din­te­le Ro­mâni­ei, ace­as­ta fi­ind una din­tre atri­buți­i­le șe­fu­lui sta­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.