Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă aște­ap­tă ex­pli­cații

Romania Libera - - Politică -

Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă va so­li­ci­ta ex­pli­ca­ţii Gu­ver­nu­lui Ro­mâni­ei pri­vind mo­di­fi­că­ri­le re­cen­te in­tro­du­se de OUG pe le­gi­le Jus­ti­ţi­ei adop­ta­tă mar­ţi de Gu­vern. „Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă ur­mă­reş­te cu ma­re îngri­jo­ra­re eveni­men­te­le re­cen­te pri­vind res­pec­ta­rea li­te­rei le­gii în Ro­mânia.Atât con­ţi­nu­tul,cât şi pro­ce­du­ra ul­ti­me­lor schim­bări, re­a­li­za­te prin or­do­nan­ţă de ur­gen­ţă, fă­ră o con­sul­ta­re cu ju­di­cia­rul,par să fie în con­tra­dic­ţie di­rec­tă cu re­co­man­dă­ri­le Co­mi­si­ei,fă­cu­te prin Me­ca­nis­mul de Coo­pe­ra­re şi Ve­ri­fi­ca­re, sus­ţi­nut de toa­te sta­te­le mem­bre“,a ară­tat unul din­tre pur­tă­to­rii de cu­vânt ai Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne,ci­tat de Me­dia­fax.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.