Re­fu­giu ris­cant în me­di­ul on­li­ne

Romania Libera - - Sănătate -

80,5% din to­ta­li­ta­tea uti­li­za­to­ri­lor de in­ter­net fo­lo­sesc rețe­le­le de so­cia­li­za­re,iar Fa­ce­book es­te cel mai po­pu­lar me­diu de co­mu­ni­ca­re on­li­ne,cu aproa­pe 2,5 mi­liar­de de con­turi. Uti­li­za­to­rii pe­trec în me­die 1,7 se­cun­de ui­tându-se la o pos­ta­re pe te­le­fo­nul mo­bil, res­pec­tiv 2,7 se­cun­de pe des­ktop. To­tu­şi, ten­din­ţa glo­ba­lă es­te ca uti­li­za­to­rii cu vârste de până în 30 de ani îşi gă­sesc re­fu­gi­ul în re­ţe­le pre­cum What­sApp, Yo­uTu­be,Twit­ter, Insta­gram şi Snap­chat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.