Fot­bal la­co­nic, go­luri lip­să

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Ten­di­nța co­men­ta­to­ri­lor de fot­bal, în ul­ti­ma vre­me, es­te de a scu­za lip­sa crun­tă a spec­ta­co­lu­lui, de­oa­re­ce mi­za jo­cu­lui își pu­ne am­pren­ta asu­pra evo­luți­ei ce­lor din te­ren. Până la un punct, afir­mația pa­re fun­da­men­ta­tă. Ace­as­tă lua­re de po­ziție are însă în ve­de­re mai ales mo­dul cum se dis­pu­tă acel joc.

Iar pen­tru ca ide­ea aces­tui ma­te­rial să fie și mai bi­ne ar­gu­men­ta­tă, vom co­bo­rî în con­cret. În ul­ti­ma eta­pă a Li­gii I, FC Vo­lun­tari și Du­nă­rea Că­lă­rași ne-au ofe­rit cel mai plic­ti­si­tor meci

po­si­bil. A fost, evi­dent, 0-0, cu o me­die ca­li­ta­ti­vă sla­bă spre foar­te sla­bă. Jo­cul pre­vi­zi­bil, ba­zat mai mult pe in­stinct, pe min­gi de­ga­ja­te fă­ră adre­să,a re­dus mult es­te­ti­ca ba­lo­nu­lui ro­tund.

Run­da s-a încheiat în ace­e­ași no­tă, cu un 0-0 între

Con­cor­dia Chiaj­na și FCSB. Si­gur că me­ci­u­ri­le res­pec­ti­ve nu su­por­tă com­pa­rație. FCSB a avut oca­zii,a com­bi­nat în vi­te­ză la un mo­ment dat, iar Chiaj­na a ieșit pe­ri­cu­los pe con­traa­tac. Dar toa­te aces­tea s-au fi­na­li­zat tot cu... 0-0. Iar fot­ba­lul fă­ră go­luri es­te ca ma­rea fă­ră va­luri.

Fot­ba­lul aces­ta la­co­nic, foar­te des întâlnit în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, a avut ex­ten­sie și în Li­ga Cam­pi­o­ni­lor. Do­uă me­ci­uri la ca­re ne-am

dus ca la po­mul lău­dat, Li­ver­pool-Bayern München și Lyon-Bar­ce­lo­na, s-au încheiat cu ace­lași ener­vant 0-0. Ia­răși, ar fi in­co­rect să com­pa­răm va­loa­rea jo­cu­lui de aco­lo cu Li­ga I, dar mar­ca­to­rii un­de sunt?

Sun­tem de acord și cu ide­ea că,în zi­ua de astă­zi,fot­ba­lul es­te mai întâi in­dus­trie, mar­ke­ting și abia apoi sport pen­tru plă­ce­rea spec­ta­to­ru­lui. Su­me­le in­ves­ti­te în cer­ce­ta­re (me­di­ca­lă, teh­ni­că etc.) sunt astro­no­mi­ce și au

con­dus la dez­vol­ta­rea fă­ră pre­ce­dent a fe­no­me­nu­lui. Dar poa­te toc­mai acest as­pect a eli­mi­nat do­za de na­tu­ral din ros­to­go­li­rea ba­lo­nu­lui ro­tund,așa că asis­tăm și la un alt fe­no­men: în loc să nu­mă­răm go­lu­ri­le la te­le­vi­zor, con­ta­bi­li­zăm pa­se­le, cor­ne­re­le, sta­tis­ti­ca po­se­si­ei și așa mai de­par­te.Sunt uti­le și aces­te sta­tis­tici,însă ob­se­dant re­vi­ne între­ba­rea: dar go­lul un­de e?

În închei­e­rea aces­tui ma­te­rial v-aș pro­pu­ne, sti­mați

ci­ti­tori, să nu­mă­răm împreu­nă să­ră­cia de go­luri din ul­ti­ma eta­pă. În 7 me­ci­uri au fost doar 8 reuși­te. Pe lângă ce­le do­uă re­zul­ta­te albe, au mai fost alte trei me­ci­uri încheia­te cu 0-1, un 1-1, iar ”re­cor­dul” a fost la Di­na­mo-Bo­toșani, scor 1-2.

Nu ne mai mi­ră fap­tul că la vi­i­toa­rea li­ci­tație pen­tru drep­tu­ri­le TV su­me­le de achi­ziție din par­tea te­le­vi­zi­u­ni­lor s-ar pu­tea să sca­dă dra­ma­tic...

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.