Șo­fe­rii ro­mâni ca­re lu­cre­a­ză în Eu­ro­pa Occi­den­ta­lă sunt dis­cri­mi­na­ţi

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin Bu­des­cu

Insti­tu­ţi­i­le eu­ro­pe­ne tre­bu­ie să ve­ghe­ze să nu exis­te o dis­tor­si­u­ne în pia­ţa tran­spor­tu­ri­lor, a de­cla­rat eu ro par­la­men­ta­rul Ma­ria Gra­pini. Ace­as­ta ar dori, de exem­plu, ca şo­fe­rii din Ro­mânia ca­re lu­cre­a­ză doar în Ger­ma­nia, nu şi în Ro­mânia, să fie plă­ti­ţi la fel ca şo­fe­rii ger­mani.

Insti­tu­ţi­i­le eu­ro­pe­ne tre­bu­ie să ve­ghe­ze să nu exis­te o dis­tor­si­u­ne în pia­ţa tran­spor­tu­ri­lor, a de­cla­rat eu­ro­par­la­men­ta­rul Ma­ria Gra­pini. Ace­as­ta ar dori, de exem­plu, ca șo­fe­rii din Ro­mânia ca­re lu­cre­a­ză doar în Ger­ma­nia, nu și în Ro­mânia, să fie plă­ti­ţi la fel ca șo­fe­rii ger­mani.

Gra­pini es­te mem­bru în Co­mi­sia pen­tru Tran­sport și Tu­rism (TRAN) din Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. „Mâi­ne (n.r. - mi­er­curi, 20 fe­brua­rie), vom sta­bi­li în Co­mi­sie (n.r. - TRAN) ce fa­cem cu acest pa­chet”. Eu­ro­par­la­men­ta­rul se re­fe­ră la Pa­che­tul Mo­bi­li­ta­te 1, aflat în pre­zent în ne­go­ci­e­re.

„Unii spun să tra­tăm ce­le trei ra­poar­te le­ga­te de ca­bo­taj, de tim­pul de con­dus, ca pa­chet, iar alţii spun să le du­cem în plen și să se vo­te­ze unul câte unul. Nu aș vrea să se înţe­le­a­gă că noi, eu­ro­de­pu­ta­ţii ro­mâni, bul­gari etc., tra­tăm doar din per­spec­ti­va împăr­ţi­rii Estul - Ves­tul, ci pe ba­za da­te­lor și re­gu­la­men­te­lor exis­ten­te și a tra­ta­tu­lui”, sus­ţi­ne Ma­ria Gra­pini.

Ea spu­ne că, „da­că vor­bim des­pre pla­tă ega­lă pen­tru mun­că ega­lă, un slo­gan lan­sat de dom­nul Jun­cker, atunci să vor­bim de acest lu­cru, în ace­lași loc. Eu aș vrea ca șo­fe­rul din Ro­mânia ca­re lu­cre­a­ză doar în Ger­ma­nia să fie plă­tit la fel cu șo­fe­rul din Ger­ma­nia”.

Gra­pini in­for­me­a­ză că s-a întâlnit cu aso­cia­ţia șo­fe­ri­lor, ca­re „se plângea că șo­fe­rii din ţă­ri­le din Est sunt lua­ţi în com­pa­ni­i­le din Vest pe for­mu­la «că­su­ţă poșta­lă» și nu sunt plă­ti­ţi la ni­ve­lul ce­lor de aco­lo. Aco­lo e dum­ping so­cial și aco­lo es­te dis­cri­mi­na­re!“.

Înma­tri­cu­lat în Ro­mânia, ope­re­a­ză în Eu­ro­pa Occi­den­ta­lă

Ce pă­re­re are des­pre ace­as­tă de­cla­ra­ţie a eu­ro­par­la­men­ta­ru­lui ro­mân Ele­na Fran­deș, preșe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui Lu­cră­to­ri­lor din Tran­spor­turi? „Mi se pa­re co­rect”, spu­ne Fran­deș, de­ta­li­ind că, „atât timp cât șo­fe­rul ro­mân nu fa­ce nici o cur­să în Ro­mânia, are con­tract in­di­vi­dual de mun­că încheiat în Ro­mânia, dar toa­tă ac­ti­vi­ta­tea sa se des­fășoa­ră, de exem­plu, din Ger­ma­nia înco­lo, în Eu­ro­pa Cen­tra­lă și de Vest, atunci să fie plă­tit co­res­pun­ză­tor ţă­rii în ca­re își des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­tea. Nu des­chi­de o «că­su­ţă poșta­lă» în Ro­mânia”.

„Mă rog, înma­tri­cu­le­a­ză în ac­te să ai­bă ca­mi­oa­ne, dar par­cul au­to nu es­te în Ro­mânia și an­ga­je­a­ză ro­mâni cu con­tract in­di­vi­dual de mun­că încheiat în Ro­mânia. Acti­vi­ta­te în Ro­mânia – ze­ro”, con­ti­nuă li­de­rul sin­di­cal,

Și atunci, se între­a­bă pe ju­mă­ta­te re­to­ric Ele­na Fran­deș, „de ce să fie șo­fe­rul plă­tit cu sa­la­riu de mun­ci­tor ne­ca­li­fi­cat în Ro­mânia și toa­tă ac­ti­vi­ta­tea lui să se des­fășoa­re pe Co­mu­ni­ta­tea Eu­ro­pe­a­nă, in­clu­siv Ger­ma­nia, Eu­ro­pa Cen­tra­lă și de Vest, mai pu­ţin în Ro­mânia?”.

Es­te dum­ping so­cial, așa cum afir­mă eu­ro­par­la­men­ta­rul? „Clar, noi, șo­fe­rii ro­mâni, sun­tem vic­ti­me­le dum­pin­gu­lui so­cial. Și neam­ţul lu­cre­a­ză la fel. De ce să nu fie po­si­bil ca și ro­mânul, în Ger­ma­nia, să fie plă­tit la fel? Sun­tem ce­tă­ţeni eu­ro­peni cu drep­turi de­pli­ne? Păi, atunci să fim ce­tă­ţeni eu­ro­peni cu drep­turi de­pli­ne!”, a spus pen­tru „Ro­mânia li­be­ră” Fran­deș.

Dum­ping so­cial

Dar mă­ri­rea sa­la­ri­i­lor ro­mâni­lor an­ga­ja­ţi de că­tre fir­me­le oc­ci­den­ta­le de tran­sport nu ar afec­ta bu­si­ness pla­nu­ri­le com­pa­ni­i­lor ca­re îi an­ga­je­a­ză?

„Da­că șo­fe­rul ro­mân, să zi­cem, es­te an­ga­jat în Ger­ma­nia, pen­tru că des­fășoa­ră acti­vi­ta­te pen­tru o com­pa­nie din Ger­ma­nia”, răs­pun­de li­de­rul sin­di­cal, „ar fi co­rect și pen­tru sta­tul ger­man să înca­se­ze asi­gu­ră­ri­le so­cia­le și tot ce înse­am­nă im­po­zit pe pro­fit, pe ca­mi­oa­ne, șo­fe­rul ro­mân să ai­bă con­tract de mun­că încheiat în Ger­ma­nia și să pri­me­as­că pen­sia din Ger­ma­nia. Mi se pa­re co­rect”.

Pe de altă par­te, con­ti­nuă Ele­na Fran­deș, „vi­ne com­pa­nia din Ger­ma­nia, des­chi­de «că­su­ţa poșta­lă» în Ro­mânia și-i an­ga­je­a­ză pe șo­feri ca mun­ci­tori ne­ca­li­fi­ca­ţi, cu sa­la­ri­ul mi­nim pe eco­no­mie... și nu fa­ce nici o cur­să în Ro­mânia! E clar că sun­tem dis­cri­mi­na­ţi. Da­că fir­ma-ma­mă es­te în Ger­ma­nia și an­ga­jă­ri­le sunt în Ro­mânia, es­te dum­ping so­cial”.

Că­su­ţe poșta­le sau lu­mea afa­ce­ri­lor tran­sfron­ta­li­e­re?

Ce es­te însă cu aces­te așa-zi­se „că­su­ţe poșta­le” des­pre ca­re vor­besc Gra­pini și Fran­deș? “«Că­su­ţe­le poșta­le» aces­tea, ca și dum­pin­gul so­cial, sunt niște no­ţi­uni ca­re, în func­ţie de ci­ne le pro­nun­ţă, sunt foar­te elas­ti­ce”, a de­cla­rat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră” se­cre­ta­rul ge­ne­ral al Uni­u­nii Na­ţi­o­na­le a Tran­spor­ta­to­ri­lor din Ro­mânia (UNTRR), Ra­du Di­nes­cu.

El dă un exem­plu con­cret din pia­ţa tran­spor­tu­ri­lor. Su­cur­sa­la ro­mâneas­că a com­pa­ni­ei Wim Bos­man, de exem­plu, ca­re are 100 de ca­mi­oa­ne înma­tri­cu­la­te în Ro­mânia, e „că­su­ţă poșta­lă”.

Sub­si­dia­ra din Ro­mânia, ex­pli­că Di­nes­cu, “are un per­so­nal, un ma­na­ger de tran­sport, un parc de ca­mi­oa­ne, par­ca­re, li­cen­ţă de tran­sport, ga­ran­ţie fi­nan­cia­ră, co­pie con­for­mă, ITP la fi­e­ca­re din­tre ca­mi­oa­ne, dar cei ca­re vor­besc des­pre o «că­su­ţă poșta­lă» con­si­de­ră că de­ci­zi­i­le de ma­na­ge­ment sunt lua­te de grup, în Olan­da, și aceia sta­bi­lesc pen­tru ci­ne lu­cre­a­ză fi­lia­la din Ro­mânia”.

„Dar pot”, spu­ne re­pre­zen­tan­tul UNTRR, “să ex­tra­po­lez no­ţi­u­nea și să spun că și Re­nault în Ro­mânia e o că­su­ţă poșta­lă, pen­tru că Re­nault Fran­ţa de­ci­de pen­tru ce și ce va fa­ce în Ro­mânia, pen­tru ce pia­ţă, nu de­ci­de Re­nault Ro­mânia (n.r. - Di­nes­cu se re­fe­ră, evi­dent, la Da­cia Re­nault SA). El es­te o fa­bri­că în ca­drul unei cor­po­ra­ţi mul­ti­na­ţi­o­na­le”. Așa­dar, cam așa se fac afa­ce­ri­le în lu­mea ca­pi­ta­lu­lui și adep­ţii ideii “că­su­ţei poșta­le” tre­bu­ie să înţe­le­a­gă că, pe acest prin­ci­piu, lu­mea afa­ce­ri­lor glo­ba­le es­te o co­lec­ţie foar­te so­fis­ti­ca­tă de că­su­ţe poșta­le.

Ce acu­ză Gra­pini

În vi­zi­u­nea eu­ro­par­la­men­ta­ru­lui Ma­ria Gra­pini, tra­seul re­gu­la­men­te­lor eu­ro­pe­ne nu es­te unul de­mo­cra­tic și nici so­lu­ţia op­ti­mă pen­tru a avea în pia­ţa in­ter­nă o re­gle­men­ta­re uni­ta­ră a tran­spor­tu­lui.

„Insti­tu­ţi­i­le eu­ro­pe­ne tre­bu­ie să ve­ghe­ze să nu exis­te o dis­tor­si­u­ne în pia­ţă. Cred că, prin mo­dul în ca­re s-au cre­at aces­te re­gu­la­men­te, se ata­că sub­si­dia­ri­ta­tea le­ga­tă de sa­la­riu. Eu cred că DG Com­pe­ti­ţie (n.r. - Di­rec­to­ra­tul Ge­ne­ral pen­tru Com­pe­ti­ţie din Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă) nu a fă­cut o ana­li­ză co­rec­tă vi­za­vi de ta­ri­fe­le plă­ti­te la com­pa­ni­i­le din Vest și din Est”, a de­cla­rat Gra­pini.

„Acum, eu nu vre­au să fac ni­ci­un sce­na­riu, dar vă spun că ra­por­to­rii sunt Ger­ma­nia și Fin­lan­da, deci ni­ci­un ra­por­tor nu vi­ne din Est”, a afir­mat po­li­ti­cia­nul.

Pa­che­tul Mo­bi­li­ta­te 1 a fost pu­bli­cat de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă pe 31 mai 2017 și cu­prin­de pro­pu­neri im­por­tan­te de mo­di­fi­ca­re a le­gis­la­ţi­ei eu­ro­pe­ne în do­me­ni­ul tran­spor­tu­ri­lor ru­ti­e­re, ca pro­pu­ne­rea de le­ge spe­cia­lă pen­tru apli­ca­rea Di­rec­ti­vei De­tașă­rii nr. 71/1996 la tran­spor­tu­ri­le ru­ti­e­re; pro­pu­ne­rea de re­vi­zu­i­re a Re­gu­la­men­tu­lui 561/2006 pri­vind tim­pii de con­du­ce­re și de odih­nă ai șo­fe­ri­lor pro­fe­si­o­niști, pro­pu­ne­rea de mo­di­fi­ca­re a Re­gu­la­men­tu­lui nr. 1071/2009 pri­vind ac­ce­sul la pro­fe­sie și a Re­gu­la­men­tu­lui 1072/2009 pri­vind ac­ce­sul la pia­ţa de tran­sport ru­ti­er de mar­fă.

Du­pă apro­ba­rea po­zi­ţi­ei Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an, Pa­che­tul Mo­bi­li­ta­te 1 va in­tra în pro­ce­du­ra de tria­log pen­tru ar­mo­ni­za­rea po­zi­ţi­i­lor ce­lor trei in­sti­tu­ţii eu­ro­pe­ne: Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă și Con­si­li­ul de Tran­sport UE.

Săp­tă­mâna tre­cu­tă, UNTRR, împreu­nă cu aso­cia­ţi­i­le tran­spor­ta­to­ri­lor ru­ti­eri din Bul­ga­ria, Esto­nia, Le­to­nia, Li­tua­nia, Po­lo­nia și Unga­ria au tran­smis o scri­soa­re co­mu­nă preșe­din­te­lui Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an (PE), Anto­nio Ta­jani, și preșe­din­ţi­lor ce­lor opt gru­puri par­la­men­ta­re din PE, prin ca­re so­li­ci­tă ca Pa­che­tul Mo­bi­li­ta­te 1 să nu fie su­pus la vot în ac­tua­la le­gis­la­tu­ră par­la­men­ta­ră eu­ro­pe­a­nă. O de­ci­zie ur­me­a­ză să fie lua­tă în mai pu­ţin de o lu­nă, la ni­ve­lul Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.