PSD poa­te da so­cia­liști­lor eu­ro­peni lo­vi­tu­ra de gra­ţie. De ce nu o fa­ce?

Romania Libera - - Prima Pagina - Ma­ri­us Ghi­le­zan

Par­ti­dul So­cial De­mo­crat îl spri­ji­nă pe Frans Timmermans pen­tru can­di­da­tu­ra la preșe­din­ţia Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an, în timp ce ac­tua­lul vi­ce­preșe­din­te îi apos­tro­fe­a­ză pe so­cia­liștii ro­mâni. „Da­că vre­ţi să fa­ce­ţi par­te din ace­as­tă fa­mi­lie tre­bu­ie să res­pec­ta­ţi va­lo­ri­le noas­tre fun­da­men­ta­le. Și Li­viu a spus că vor fa­ce acest lu­cru. Vom avea dis­cu­ţii pe ace­as­tă te­mă în zi­le­le și săp­tă­mâni­le vi­i­toa­re. Nu pu­tem fa­ce ni­ci­un com­pro­mis în acest do­me­niu. Ace­as­ta este o li­nie roșie pen­tru mișca­rea noas­tră, este o li­nie roșie pen­tru Eu­ro­pa“, a de­cla­rat Frans Timmermans. Nu zău?

Ten­si­u­nea poa­te crește sau se poa­te di­mi­nua între PSD și PES. În func­ţie de cât de po­la­ri­za­te vor fi vi­i­toa­re­le dis­cu­ţii din­tre cei ca­re văd sta­tul de drept func­ţi­o­nând prin ghi­da­jul ser­vi­ci­i­lor se­cre­te și cei ca­re vor eli­be­ra­rea sta­tu­lui din cap­ti­vi­ta­tea pro­to­coa­le­lor.

Un sin­gur lu­cru e clar. Tre­bu­ie de­fi­ni­ţi ter­me­nii dis­cu­ţi­i­lor. E de no­to­ri­e­ta­te do­sa­rul pe­nal des­chis de Jus­ti­ţia din Lu­xem­burg împo­tri­va lui Je­an-Clau­de Jun­cker pen­tru fo­lo­si­rea ile­ga­lă a ser­vi­ci­i­lor se­cre­te din mi­ca ţa­ră, pe vre­mea când era prim-mi­nis­tru, și pen­tru mo­dul în ca­re or­ga­ni­za „sta­tul de drept“la voia stă­pâni­rii, ur­mă­rind te­le­foa­ne­le li­de­ri­lor din opo­zi­ţie. Frans Timmermans e mâna sa dre­ap­tă.

Ches­tia cu an­ti­co­rup­ţia ca in­stru­ment de con­trol po­li­tic e ve­che de vreo trei­zeci de ani. Și la „Mani Pu­li­te“s-a si­fo­nat le­gă­tu­ra din­tre CIA și pro­cu­ro­rul de an­che­tă Anto­nio di Pi­e­tro, ca­re a pus sub acu­za­re ju­mă­ta­te din cla­sa po­li­ti­că ita­lia­nă în anii ’90.

PSD vrea să coa­bi­te­ze cu ser­vi­ci­i­le se­cre­te sau să le reîntoar­că în gar­ni­zoa­ne? Acest lu­cru tre­bu­ie lă­mu­rit la Bu­cu­rești. În ca­zul al doi­lea, li­de­rii PSD tre­bu­ie să ne­go­ci­e­ze cu toa­te căr­ţi­le pe ma­să.

Una e ex­pe­ri­en­ţa oc­ci­den­ta­lă a in­tel­li­gen­ce-ului și alta a Se­cu­ri­tă­ţii de tip STASI și chiar mai rău.

Mai mult, Frans Timmermans este re­pre­zen­tan­tul Par­ti­du­lui Mun­cii din Olan­da și a ocu­pat mai mul­te man­da­te în gu­ver­nul olan­dez, ace­lași gu­vern fi­nan­ţând re­cent an­che­te­le Ri­se Pro­ject îndrep­ta­te împo­tri­va li­de­ri­lor PSD. Sim­pa­tia sa fa­ţă de Ge­or­ge So­ros e de­mon­stra­tă.

Cred că e tim­pul ca PSD să le pre­zin­te tri­miși­lor Bru­xel­les-ului și sce­na­ri­ul în ca­re se vor re­tra­ge din PES și vor da curs in­vi­ta­ţi­ei lui Mat­teo Sal­vini, li­de­rul na­ţi­o­na­liști­lor eu­ro­peni, strânși în Gru­pul Eu­ro­pa Nați­u­ni­lor și a Li­ber­tății.

Eu­ro­pa e nu doar în mișca­rea de tip Ma­cron sau în dre­ap­ta creștin-de­mo­cra­tă a lui Mer­kel. Fi­e­ca­re loc de par­la­men­tar se cal­cu­le­a­ză la mi­li­me­tru. Do­mi­na­ţia is­to­ri­că a PPE e pe sfârși­te.

Par­ti­dul So­cia­list Eu­ro­pe­an e în pi­caj de doi ani. Da­că în ur­ma son­da­je­lor de anul tre­cut cal­cu­le­le dă­de­au 176 de lo­curi în Par­la­ment, du­pă ale­ge­ri­le din 26 mai 2019, la ul­ti­ma cer­ce­ta­re, „sco­rul“a co­bo­rât dras­tic, la 135. La­bo­ra­to­rul de stu­diu de la Bru­xel­les evi­den­ţia că PSD va tri­mi­te 10 eu­ro­par­la­men­tari. Șap­te pro­cen­te din to­tal. Fă­ră cei ze­ce, PES ar pu­tea co­bo­rî pe lo­cul 3. Și atunci, „ar­ri­ve­derci“prim-vi­ce­preșe­din­ţi și alte si­ne­curi. În lo­cul li­de­ri­lor PSD, eu aș pre­zen­ta ur­mă­toa­re­le cal­cu­le.

Pre­sa eu­ro­pe­a­nă de­ja a lan­sat sem­na­lul că s-ar pu­tea ca PES să piar­dă a do­ua po­zi­ţie din Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, lo­cul său fi­ind luat, du­pă ale­ge­ri­le din mai 2019, de con­ser­va­to­rii și na­ţi­o­na­liștii ca­re se vor uni în „Fron­tul Su­ve­ran“.

La ora ac­tua­lă sunt 74 de eu­ro­de­pu­tați în gru­pul Con­ser­va­to­ri­lor și Re­for­miști­lor Eu­ro­peni, din ca­re vor dis­pă­rea, de­si­gur, bri­ta­ni­cii, 26 la nu­măr acum, deci 50, și 34 în Gru­pul Eu­ro­pa Nați­u­ni­lor și a Li­ber­tății, înfi­i­nțat de Ma­ri­ne Le Pen. Un aport su­pli­men­tar poa­te ve­ni de la Gru­pul Eu­ro­pa Li­ber­tății și De­mo­crați­ei Di­rec­te (43 de man­da­te), for­mat de fos­tul li­der al UKIP, Ni­gel Fa­ra­ge, din Ma­rea Bri­ta­nie (ca­re își va pi­er­de ros­tul du­pă mai 2019), iar din acest grup fac par­te eu­ro­par­la­men­tari de ori­en­ta­re nați­o­na­list-con­ser­va­toa­re sau po­pu­lis­tă, pre­cum cei din Mișca­rea 5 Ste­le, aliații lui Sal­vini la gu­ver­na­re în Ita­lia.

Din cal­cu­le­le sim­ple ale ul­ti­mu­lui gra­fic „ema­nat“de că­tre Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, „Fron­tul Su­ve­ran“ar pu­tea adu­na mai mul­te vo­turi de­cât PES în even­tua­la ple­ca­re a PSD.

Deci PES va ră­mâne cu o să­ră­cie de 125 de eu­ro­par­la­men­tari. Mult mai pu­ţin de­cât no­ul „Front Su­ve­ran“, ca­re va adu­na 51 de lo­curi de la eu­ro­pe­nii con­ser­va­tori, 59 de la Gru­pul Eu­ro­pa Na­ţi­u­ni­lor și a Li­ber­tă­ţii, 43 de la „Eu­ro­pa Li­ber­tății și De­mo­crați­ei Di­rec­te“, plus ce­le 10 vo­turi de la PSD s-ar adu­na o zes­tre de 163 de eu­ro­par­la­men­tari, ma­jo­ri­ta­tea eu­ros­cep­tici.

De­cât să ră­mână cu ia­ta­ga­nul așa-zi­su­lui „stat de drept cu bră­ţări“, PSD ar fi mult mai câști­gat da­că ar vi­ra-o spre gru­pul par­la­men­ta­ri­lor eu­ro­peni, în ca­re s-ar sim­ţi mult mai bi­ne.

Noi­le da­te apă­ru­te în spa­ţi­ul pu­blic ara­tă că nu nu­mai Traian Bă­ses­cu a fo­lo­sit ar­ma li­chi­dă­rii ad­ver­sa­ri­lor po­li­tici prin bra­ţul DNA, ci și Vic­tor Pon­ta, con­form ul­ti­mu­lui ra­port al fir­mei bri­ta­ni­ce In­tel­li­gen­ce Ser­vi­ce în do­sa­rul lui Ada­mes­cu jr.

Cu sau fă­ră PSD, con­ser­va­to­rii eu­ro­peni vor lua lo­cul 2 în com­pe­ti­ţia elec­to­ra­lă din mai 2019. 25% ale PPE, cu 17% ale PES nu ajung pen­tru com­pu­ne­rea unei ma­jo­ri­tă­ţi par­la­men­ta­re. Cu 23-25 de pro­cen­te, la ca­re pu­tem adău­ga li­niștit și eu­ro­par­la­men­ta­rii FIDESZ, par­ti­dul lui Vik­tor Orbán, „Fron­tul Su­ve­ran“va fi mai mult de­cât ar­bi­tru. El va im­pu­ne cel pu­ţin cinci co­mi­sari eu­ro­peni eu­ros­cep­tici, ca­re – si­gur – nu vor ţi­ne cu Se­cu­ri­ta­tea lui Mer­kel, a lui Ma­cron sau a ci­ne știe că­rui stat.

PSD nu câști­gă ni­mic da­că va ră­mâne în sta­za cu­ren­tă, în ca­re li­de­rii PES im­pun con­di­ţii inac­cep­ta­bi­le. Da­că tot vrea să ră­mână într-un grup ca­re va pi­er­de, mă­car să ne­go­ci­e­ze la sânge ri­di­ca­rea MCV-ului, o se­rie de pos­turi și mă­car doi co­mi­sari eu­ro­peni.

Si­gur că, având se­cu­ri­ta­tea în um­bră, aco­pe­ri­ţii vor sus­ţi­ne că au­to­rul aces­tui text abe­re­a­ză.

Sunt cal­cu­le sim­ple. Prag­ma­ti­ce. Și re­pet. Încă o da­tă. În ur­mă­to­rul man­dat, Vik­tor Orbán va fi preșe­din­te­le PE. PSD joa­că sau se pre­dă?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.