Când PSD sânge­re­a­ză, înce­pe ma­re­le atac al re­chi­ni­lor

Romania Libera - - Prima Pagina - Sil­viu Mă­năs­ti­re

Este lim­pe­de pen­tru toți ju­că­to­rii avi­zați că PSD sânge­re­a­ză, ata­cu­ri­le în ra­fa­lă asu­pra gu­ver­nă­rii, în spe­cial pe mă­su­ri­le eco­no­mi­ce, cres­când în in­ten­si­ta­te și du­ri­ta­te. Ce­le do­uă fron­turi des­chi­se – unul de Drag­nea, cel pe Jus­tiție, și cel re­cent de­to­nat de Vâlcov pe te­re­nul Eco­no­mi­ei – au prins PSD ca într-o men­ghi­nă. Teh­nic, nu au cum să sca­pe ne­vă­tă­mați din ce­le pa­tru run­de de ale­geri.

Lip­siți de aliați ex­terni cu greu­ta­te, PSD-iștii se mu­lțu­mesc cu do­uă ca­na­le de te­le­vi­zi­u­ne – unul ca­re ți­ne cald su­bi­ec­tul veni­tu­ri­lor, creând o ve­ri­ta­bi­lă is­te­rie a crește­ri­lor de pen­sii și sa­la­rii, ca­re se la­să aștep­ta­te la ca­len­de­le gre­cești, iar ce­a­lal­tă plat­for­mă me­dia du­ce la pa­ro­xism su­bi­ec­tul abu­zu­ri­lor din Jus­tiție fă­ră ca gu­ver­na­rea să vi­nă cu o so­luție re­a­lă și rați­o­na­lă.

A pre­lua în fo­rță con­tro­lul ma­ri­lor par­che­te – DNA și Par­che­tul Ge­ne­ral – din mâna ce­lor ca­re au fă­cut pre­su­pu­se abu­zuri fă­ră să ga­ran­te­zi că ace­le abu­zuri vor înce­ta este o stra­te­gie greși­tă. Du­pă ce Tu­do­rel Toa­der și PSD vor im­pu­ne alți pro­cu­rori-șe­fi nu vor mai avea ni­cio scu­ză, iar toa­te even­tua­le­le do­sa­re fă­cu­te la co­man­dă le vor fi im­pu­ta­te. PSD-iștii vor fi ei acu­zați că ba­gă oa­meni la pușcă­rie și că fac do­sa­re po­li­ti­ce. Pen­tru că nu au pu­tut sau nu au ști­ut să re­se­te­ze Sis­te­mul. Ei vor să preia „sis­te­mul ti­că­loșit“și să-l pu­nă să pres­te­ze pen­tru ei. Roa­ta se învârte în po­li­ti­că și gu­ver­na­re, iar toți pro­cu­ro­rii dis­puși să le „răz­bu­ne“pe vic­ti­me­le lui Köve­si să se gânde­as­că da­că nu cum­va le va ve­ni și lor rândul. Spi­ra­la urii nu va fi rup­tă până ce toți ac­to­rii po­li­tici ca­re con­tro­le­a­ză pă­rți din Jus­tiție și ser­vi­ci­i­le de in­for­mații nu se vor pu­ne la ma­să să ne­go­ci­e­ze o pa­ce. Până atunci se vor ares­ta între ei, PSD-iști și an­ti-pe­se­diști, într-o dis­pe­ra­tă încleșta­re pen­tru pu­te­re, bani și im­pu­ni­ta­te.

Cu un PSD sânge­rând, în lup­ta pen­tru pu­te­re au in­trat per­so­na­je și ac­tori in­sti­tuți­o­na­li proas­peți, aju­tați de su­me de bani pro­po­rți­o­na­le. Ca­va­leri ai „drep­tății eco­no­mi­ce“, cum este și Andrei Ca­ra­mi­tru de la USR, scriu tex­te vi­tu­pe­ran­te din li­vin­gul vi­lei de 5 mi­li­oa­ne eu­ro de pe stra­da So­fia din Bu­cu­rești, tex­te des­ti­na­te neo-mar­xiști­lor cu veni­turi de o mie și un pic de eu­ro din mul­ti­nați­o­na­le. Ci­o­loș fa­ce apo­lo­gia so­cia­lis­mu­lui din Eu­ro­pa lău­dându-l pe Timmermans, doar pen­tru că Frans are niște re­glări de con­turi cu Drag­nea. Iar Ci­o­loș este, chi­pu­ri­le, de „dre­ap­ta“, deși n-a avut în viața lui o între­prin­de­re pri­va­tă.

Da­că pros­tia și îndo­bi­to­ci­rea sunt apa­na­jul elec­to­ra­tu­lui PSD, „de la ța­ră“, cum ni se tot spu­ne de ce­va vre­me, ce­le do­uă atri­bu­te fac pe­re­che bu­nă cu su­per­fi­cia­li­ta­tea și ig­no­ra­nța pu­bli­cu­lui an­ti-PSD, cei ca­re da­că ci­tesc un text scris mai mult de ze­ce mi­nu­te amețesc. Cei ca­re merg la Căr­tu­rești să bea ce­ai și să ci­te­as­că pe ver­ti­ca­lă ti­tlu­ri­le de pe co­pe­rți­le că­rți­lor și își iau po­rția de fi­lo­zo­fie ur­ba­nă din „me­me-uri“și in­ves­ti­gații re­cor­der fă­cu­te cu te­le­fo­nul. Pen­tru că nu are ce să pu­nă în loc, pen­tru că nu știe și nici nu poa­te, PSD a pi­er­dut „tână­ra ge­ne­rație re­vol­ta­tă“, deși ge­ne­rația este pro­fund de stânga, chiar neo-mar­xis­tă, cum spu­neam. Spați­ul vir­tual, al rețe­le­lor so­cia­le, un­de vi­ru­le­nța „dis­cur­su­lui an­ti“a atins „ar­ta im­pre­cați­ei“, este ocu­pat acum de acești apos­to­li în con­ve­rși și tri­cou ai lui Marx și Le­nin.

Este amu­zant to­tuși să ve­zi co­pii de 20 de ani cu pre­tin­se ve­deri de stânga fo­lo­siți pe post de car­ne de tun în răz­boi­ul po­li­tic toc­mai de ma­ri­le cor­po­rații. De fapt, mo­men­tul de rup­tu­ră al gu­ver­nă­rii PSD a fost adop­ta­rea Ordo­na­nței 114, zi­să și „a lă­co­mi­ei“. Pu­ter­ni­cul lob­by al in­dus­tri­ei ban­ca­re, al ju­că­to­ri­lor din ener­gie și te­le­co­mu­ni­cații de­mon­stre­a­ză că pu­te­rea ca­pi­ta­lu­lui fi­nan­ciar este su­pe­ri­oa­ră po­li­ti­cu­lui. Mai ales când po­li­ti­cul se ma­ni­fes­tă în ad­mi­nis­trația cen­tra­lă prin vo­ci­le unor in­com­pe­te­nți sa­dea aju­nși mi­niștri.

Pre­si­u­nea in­dus­tri­i­lor afec­ta­te de „ordo­na­nța lă­co­mi­ei“, o or­do­na­nță prost scri­să și prost ne­go­cia­tă, a pus PSD în ge­nun­chi. Este su­fi­ci­ent să te gândești ce bu­ge­te de pu­bli­ci­ta­te chel­tu­ie in­dus­tri­i­le fi­nan­ciar­ban­ca­re, din ener­gie și te­le­com într-o mass-me­dia atât de frag­men­ta­tă. Iar răs­pun­sul pen­tru nai­vii ca­re nu înțe­leg le­gă­tu­ra din­tre bani și ide­o­lo­gie este ace­lași pes­te tot în lu­mea ci­vi­li­za­tă: cel ca­re dă ba­nii co­man­dă mu­zi­ca. Ce­lor ca­re aveți du­bii vă re­co­mand să aveți răb­da­rea de a ur­mări până la fi­nal fil­mul „Bre­xit: Unci­vil War“.

Să ne înțe­le­gem foar­te bi­ne: ni­meni nu plânge de gri­ja PSD, pen­tru că și-au fă­cut-o cu mâna lor, din pros­tie și in­com­pe­te­nță. Și, pen­tru că mă între­a­bă pu­bli­cul, in­sis­tent, ce-i de fă­cut în aces­te con­diții, le răs­pund: Nu vă lă­sați ma­ni­pu­lați și atrași în răz­boai­e­le alto­ra, iar da­că o fa­ceți, păs­trați în min­te neal­te­ra­te, tot tim­pul, câte­va prin­ci­pii, lu­cruri în ca­re cre­deți voi cu ade­vă­rat. Și, mai ales, nu vă fa­ceți chip ci­o­plit din po­li­ti­ci­eni, in­di­fe­rent cum îi che­a­mă. Idei­le sunt mai im­por­tan­te de­cât oa­me­nii.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.