Ro­mânia pre­gă­tește un can­di­dat ofi­cial pen­tru Par­che­tul Eu­ro­pe­an

Lau­ra Co­druța Köve­si pi­er­de te­ren în cur­sa pen­tru fun­cția de con­du­ce­re de la Par­che­tul Eu­ro­pe­an, dar fos­ta șe­fă a DNA se înscri­se­se în ace­as­tă com­pe­tiție în nu­me pro­priu, nu ca re­pre­zen­tant ofi­cial al Ro­mâni­ei.

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac

Lau­ra Co­druța Köve­si pi­er­de te­ren în cur­sa pen­tru fun­cția de con­du­ce­re de la Par­che­tul Eu­ro­pe­an, dar fos­ta șe­fă a DNA se înscri­se­se în ace­as­tă com­pe­tiție în nu­me pro­priu, nu ca re­pre­zen­tant ofi­cial al Ro­mâni­ei.

Amba­sa­do­rii ce­lor 22 de țări mem­bre UE ca­re par­ti­ci­pă la struc­tu­ra Par­che­tu­lui Eu­ro­pe­an au de­cis, prin vot, că un pro­cu­ror fran­cez, Je­an-Fra­nçois Boh­nert, este fa­vo­rit pen­tru pos­tul de șef al Par­che­tu­lui Eu­ro­pe­an (Eu­ro­pe­an Pu­blic Pro­se­cu­tor’s O¬ce - EPPO).Aces­ta a primit 50 de punc­te. Pe lo­cul al doi­lea, dar la ma­re dis­ta­nță de pri­mul loc, adi­că doar cu câte 29 de punc­te, s-au cla­sat, la ega­li­ta­te, Lau­ra Co­druța Köve­si și un pro­cu­ror ger­man, Andrés Rit­ter.

Vo­tul din COREPER (Co­mi­te­tul Re­pre­zen­ta­nți­lor Per­ma­ne­nți), de săp­tă­mâna tre­cu­tă, i-a întris­tat pe par­ti­za­nii lui Köve­si, ca­re au înce­put să su­sți­nă că, în acest mod,Ro­mânia este pe ca­le să piar­dă fun­cția su­pre­mă de la Par­che­tul Eu­ro­pe­an. Doar că Ro­mânia nu pi­er­de ni­mic,întru­cât Lau­ra Co­druța Köve­si nu a can­di­dat pen­tru ace­as­tă fun­cție ca re­pre­zen­tant al Ro­mâni­ei (de alt­fel, ea nici n-a fost vo­ta­tă de am­ba­sa­doa­rea Ro­mâni­ei la UE, Lu­mi­nița Odo­bes­cu), ci a can­di­dat în nu­me pro­priu.

A fost le­ga­lă can­di­da­tu­ra lui Köve­si?

Foar­te in­te­re­sant este și fap­tul că,se pa­re,can­di­da­tu­ra Lau­rei Co­druța Köve­si pen­tru fun­cția de șef al Par­che­tu­lui Eu­ro­pe­an ar fi fost însoți­tă de un do­sar in­com­plet.

Ace­as­tă „fra­gi­li­ta­te” a do­sa­ru­lui Lau­rei Köve­si este su­ge­ra­tă de o adre­să, emi­să de Con­si­li­ul Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii (CSM) și sem­na­tă de vicepreșed­intele CSM, pro­cu­ro­rul Co­druț Ola­ru. Po­tri­vit aces­tui do­cu­ment, Se­cția pen­tru Pro­cu­rori din CSM a de­cis, la 6 noi­em­brie 2018, “res­pin­ge­rea ce­re­rii doam­nei Lau­ra Co­druța Köve­si, pro­cu­ror în ca­drul Di­re­cți­ei de Inves­ti­ga­re a Infra­cți­u­ni­lor de Cri­mi­na­li­ta­te Orga­ni­za­tă și Te­ro­rism – Bi­ro­ul Te­ri­to­rial Si­biu (...), de re­cu­noaște­re a gra­du­lui pro­fe­si­o­nal co­res­pun­ză­tor Par­che­tu­lui de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție”.

Așa­dar, Lau­ra Co­druța Köve­si nu are, în Ro­mânia, gra­dul pro­fe­si­o­nal ne­ce­sar ce­lei mai înal­te fun­cții din Par­che­tul Ge­ne­ral. Dar acest grad pro­fe­si­o­nal re­pre­zen­ta o con­diție obli­ga­to­rie pen­tru a pu­tea can­di­da la fun­cția de pro­cu­ror eu­ro­pe­an, întru­cât una din­tre ce­ri­nțe­le in­di­ca­te can­di­dați­lor este “să deți­nă ca­li­fi­că­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru nu­mi­rea în ce­le mai înal­te fun­cții de la ni­ve­lul Par­che­te­lor și al au­to­ri­tăți­lor ju­di­cia­re din sta­te­le lor mem­bre”.

Mi­nis­trul Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der, a con­fir­mat că Lau­ra Co­druța Köve­si, pre­cum și o altă pro­cu­roa­re din Ro­mânia, al că­rei nu­me nu a vrut să-l dez­vă­lu­ie,s-au înscris în cur­sa pen­tru fun­cția de pro­cu­ror eu­ro­pe­an, dar fă­ră ca ele să re­pre­zin­te ofi­cial Ro­mânia.

„Ca­te­go­ric, po­tri­vit re­gu­la­men­tu­lui, fi­e­ca­re pro­cu­ror ca­re cre­de că înde­pli­nește ce­rin­ţe­le le­ga­le, fi­e­ca­re pro­cu­ror ca­re își do­rește o ast­fel de dem­ni­ta­te până la ur­mă a avut po­si­bi­li­ta­tea să se înscrie,prin ur­ma­re nu a ple­cat vreo pro­pu­ne­re din par­tea Ro­mâni­ei, a Gu­ver­nu­lui Ro­mâni­ei.A fost doam­na Köve­si și,din câte știu eu,a mai fost o doam­nă pro­cu­ror”,a me­nți­o­nat mi­nis­trul Toa­der.

La ni­ve­lul Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne, ur­mă­toa­rea eta­pă în pro­ce­du­ra de ale­ge­re a șe­fu­lui EPPO este pro­gra­ma­tă pe da­ta de 26 fe­brua­rie. În acea zi, Co­mi­sia LIBE (de Li­ber­tăți Ci­vi­le, Jus­tiție și Afa­ceri Inter­ne) din Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, for­ma­tă din 60 de eu­ro­par­la­men­tari, își va ex­pri­ma vo­tul asu­pra lis­tei can­di­dați­lor de­ja înre­gis­trați, du­pă ce îi va in­ter­vi­e­va pe fi­e­ca­re din­tre aceștia.

La ace­e­ași da­tă, can­di­dații vor fi eva­luați și în Co­mi­sia CONT (pen­tru Con­trol Bu­ge­tar) a Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an, cea res­pon­sa­bi­lă cu fon­du­ri­le eu­ro­pe­ne. A do­ua zi, pe 27 fe­brua­rie, este pro­gra­ma­tă o no­uă șe­di­nță a Co­mi­te­tu­lui COREPER.

Re­pre­zen­ta­nții ofi­cia­li sunt va­li­dați de Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei

Anu­nțul re­fe­ri­tor la scoa­te­rea la con­curs a pos­tu­lui de șef al EPPO a fost pu­bli­cat în Jur­na­lul Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne pe da­ta de 19 noi­em­brie 2018. Acum, ace­as­tă pro­ce­du­ră este, la ni­ve­lul struc­tu­ri­lor UE, în pli­nă des­fășu­ra­re.Dar abia pe da­ta de 20 fe­brua­rie 2019, în Mo­ni­to­rul Ofi­cial a fost pu­bli­ca­tă Ordo­na­nța de Urge­nță 8/2019, ca­re cu­prin­de une­le mă­suri pe ca­re tre­bu­ie să le ia Ro­mânia în ve­de­rea pu­ne­rii în fun­cți­u­ne a in­sti­tuți­ei Par­che­tu­lui Eu­ro­pe­an.

Po­tri­vit aces­tui act nor­ma­tiv, Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei de­vi­ne „au­to­ri­ta­te nați­o­na­lă re­le­van­tă” pen­tru a de­sem­na can­di­dați „în nu­me­le Ro­mâni­ei” la fun­cția de pro­cu­ror eu­ro­pe­an (pro­cu­ror-șef al Par­che­tu­lui Eu­ro­pe­an). Con­form OUG 8/2019, Ro­mânia poa­te avea trei can­di­dați la ace­as­tă fun­cție,dar ei tre­bu­ie să fie de­sem­nați de o co­mi­sie de se­le­cție con­du­să de mi­nis­trul Jus­tiți­ei (pro­ce­du­ră ca­re nu s-a apli­cat în ca­zul Lau­rei Köve­si).Du­pă fi­na­li­za­rea pro­ce­du­rii de se­le­cție, lis­ta ce­lor trei can­di­dați “în nu­me­le Ro­mâni­ei” tre­bu­ie să fie tri­mi­să de mi­nis­trul Jus­tiți­ei la Con­si­li­ul UE.

Ordo­na­nța de Urge­nță 8/2019 mai pre­ci­ze­a­ză că, până la da­ta de 31 mar­tie 2019, Gu­ver­nul Ro­mâni­ei este obli­gat să ela­bo­re­ze lis­ta ce­lor trei can­di­dați, ast­fel încât, în a do­ua ju­mă­ta­te a anu­lui 2019, să se poa­tă re­a­li­za pro­ce­du­ra nu­mi­rii efec­ti­ve a pro­cu­ro­ri­lor eu­ro­peni. „Cre­ăm ba­za ju­ri­di­că le­ga­lă pen­tru a se­lec­ta în pri­ma eta­pă cei trei can­di­da­ţi, tri­mi­tem pro­pu­ne­ri­le la Bru­xel­les și aco­lo se va de­sem­na unul din­tre cei trei, unul ca­re va fi pro­cu­ror eu­ro­pe­an din par­tea Ro­mâni­ei“,ex­pli­ca, acum câte­va zi­le, mi­nis­trul Jus­tiți­ei,Tu­do­rel Toa­der.

În fi­nal, până la da­ta de 20 noi­em­brie 2020, Par­che­tul Eu­ro­pe­an tre­bu­ie să fie ope­rați­o­na­li­zat pe de­plin.

Po­tri­vit mi­nis­tru­lui Tu­do­rel Toa­der, vi­i­to­rul Par­chet Eu­ro­pe­an va avea drept com­pe­ten­ţe pre­veni­rea și com­ba­te­rea frau­de­lor la adre­sa in­te­re­se­lor fi­nan­cia­re ale Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne. De ase­me­nea, în pre­zent se ia în dis­cuție po­si­bi­li­ta­tea ex­tin­de­rii com­pe­te­nțe­lor aces­tei struc­turi eu­ro­pe­ne în do­me­ni­ul cri­mi­na­li­tății tran­sfron­ta­li­e­re.

Se­di­ul cen­tral al EPPO va fi la Lu­xem­burg, un­de va lu­cra pro­cu­ro­rul-șef.În echi­pa coor­do­na­tă de aces­ta se vor afla pro­cu­rori de­le­gați din fi­e­ca­re din­tre ce­le 22 de țări mem­bre UE ca­re par­ti­ci­pă la ace­as­tă struc­tu­ră eu­ro­pe­a­nă.Pro­cu­ro­rul-șef va fi nu­mit pen­tru un man­dat de șap­te ani, ca­re nu poa­te fi reînnoit.

FOTO: INQUAM PHOTOS/OCTAV GANEA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.