Ita­lia, de­ran­ja­tă de o ope­rați­u­ne ile­ga­lă a ser­vi­ci­i­lor se­cre­te ale Co­reii de Nord pe te­ri­to­ri­ul său

Ita­lia, de­ran­ja­tă de o ope­rați­u­ne ile­ga­lă a ser­vi­ci­i­lor se­cre­te ale Co­reii de Nord pe te­ri­to­ri­ul său

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Fi­i­ca tran­sfu­gu­lui nord-co­re­e­an Jo Song-gil, fost am­ba­sa­dor ad in­te­rim al Co­reii de Nord la Ro­ma, a fost ră­pi­tă și ser­vi­ci­i­le se­cre­te ita­li­e­ne sunt stânje­ni­te de fap­tul că nu au reușit să împi­e­di­ce ope­rați­u­nea de ex­fil­tra­re.

Fi­i­ca tran­sfu­gu­lui nor­dco­re­e­an Jo Song-gil (foto), fost am­ba­sa­dor ad in­te­rim al Co­reii de Nord la Ro­ma, a fost ră­pi­tă și ser­vi­ci­i­le se­cre­te ita­li­e­ne sunt stânje­ni­te de fap­tul că nu au reușit să împi­e­di­ce ope­rați­u­nea de ex­fil­tra­re.

În ca­drul unei con­fe­ri­nțe de pre­să ca­re a avut loc la Seul săp­tă­mâna tre­cu­tă, un cu­nos­cut tran­sfug al re­gi­mu­lui de la Phe­nian, Thae Yong-ho, fost nu­măr doi la am­ba­sa­da nord-co­re­e­a­nă din Lon­dra ca­re s-a re­fu­giat în Co­re­ea de Sud în 2016, a afir­mat că fi­i­ca mi­no­ră a lui Jo Song-gil a fost ex­fil­tra­tă de age­nți nord-co­re­eni ai Phe­nia­nu­lui. „Pot con­fir­ma că fi­i­ca aces­tu­ia a fost re­pa­tria­tă în Co­re­ea de Nord și se află sub con­tro­lul au­to­ri­tăți­lor”. El a pre­ci­zat că pro­ba­bil Jo nu poa­te să apa­ră în pu­blic, deși este îngri­jo­rat pen­tru se­cu­ri­ta­tea fi­i­cei sa­le. Când la înce­pu­tul lui ia­nua­rie s-a aflat că Jo și soția fu­gi­se­ră spre o te­rță ța­ră ră­ma­să încă ne­cu­nos­cu­tă, Thae Yo­ung-yo a evo­cat „ni­ve­lul re­pre­sa­li­i­lor con­tra co­pi­i­lor și a fa­mi­li­i­lor” ce­lor ca­re aleg să se re­fu­gi­e­ze în Occi­dent sau în „fra­te­le ina­mic sud-co­re­e­an”. Deși Thae i-a ce­rut atunci com­pa­tri­o­tu­lui său să vi­nă în Co­re­ea de Sud, acum ape­lul este to­tal opus și pre­ci­ze­a­ză că pe­dep­se­le con­tra fa­mi­li­i­lor ce­lor ca­re se re­fu­gia­ză în Sud sunt mult mai gra­ve de­cât pen­tru fa­mi­li­i­le ce­lor ca­re aleg o altă ța­ră. Di­plo­mații nord-co­re­eni sunt în

ge­ne­ral obli­gați să își la­se co­pi­ii la Phe­nian, pen­tru a-i împi­e­di­ca să fu­gă,dar Jo Song-gil, mem­bru al unei fa­mi­lii de rang înalt, a be­ne­fi­ciat de o ex­ce­pție.

O afa­ce­re cu ri­coșeu di­plo­ma­tic

Rețe­aua și cu­noști­nțe­le am­ba­sa­do­ru­lui nord-co­re­e­an la Ro­ma, Jo Song-gil, fu­git din noi­em­brie, in­te­re­se­a­ză nu­me­roa­se ser­vi­cii se­cre­te, dar ofe­ri­rea azi­lu­lui

pen­tru acest tran­sfug con­sti­tu­ie o pro­ble­mă di­plo­ma­ti­că pen­tru Co­re­ea de Sud, dar și pen­tru Sta­te­le Uni­te. Încă nu se știe un­de se as­cun­de Jo și pro­ble­ma pa­si­o­nea­ză Co­re­ea de Sud încă de la con­fir­ma­rea fu­gii aces­tu­ia de că­tre ser­vi­ci­i­le se­cre­te sud-co­re­e­ne. Pen­tru că Jo Song-gil știe foar­te mul­te. În vârstă de 44 ani, fran­co­fon, acest mem­bru al unei fa­mi­lii de eli­tă din Phe­nian, des­cris ca „ide­a­list și cul­ti­vat”, a pe­tre­cut

o par­te a co­pi­lă­ri­ei în Afri­ca, un­de ta­tăl său era di­plo­mat (și vi­ce-di­rec­tor al unei in­fluen­te or­ga­ni­zații de par­tid în cen­trul pu­te­rii nord-co­re­e­ne). Po­tri­vit lui Antoi­ne Bon­daz, cer­ce­tă­tor la Fun­dația pen­tru schim­buri stra­te­gi­ce, ci­tat de Le Mon­de, „ce­ea ce este si­gur, este că Jo Song-gil deți­ne ex­ce­len­te in­for­mații, nu nu­mai des­pre do­me­ni­ul nu­cle­ar dar și asu­pra ac­ti­vi­tăți­lor ili­ci­te ale re­gi­mu­lui”. Și, da­to­ri­tă po­ziți­ei ta­tă­lui

său, „cu­noaște ra­por­tu­ri­le de fo­rță la cel mai înalt ni­vel de la Phe­nian” iar prin po­ziția de am­ba­sa­dor la Ro­ma, „dis­pu­ne de in­for­mații foar­te uti­le pen­tru a ști cum re­gi­mul oco­lește san­cți­u­ni­le in­ter­nați­o­na­le”,. Cu­noști­nțe ca­re in­te­re­se­a­ză ser­vi­ci­i­le se­cre­te din nu­me­roa­se țări, dar ca­re fac din Jo Song-gil o țin­tă, și ana­liștii es­ti­me­a­ză că Phe­nia­nul do­rește să-l gă­se­as­că pen­tru a-l eli­mi­na.

În pre­sa ita­lia­nă și sud-co­re­e­a­nă, SUA re­vin ca ța­ra

po­si­bi­lă un­de ar fi ce­rut azil di­plo­ma­tul, în tre­cut ace­as­tă ța­ră ofe­rind azil mai mul­tor îna­lți dem­ni­tari nord-co­re­eni.Andrei Lan­kov, spe­cia­list al re­gi­mu­lui, ara­tă că ser­vi­ci­i­le ame­ri­ca­ne îi pot oferi lui Jo ce­le mai bu­ne ga­ra­nții de con­fort, de ano­ni­mat și de pro­te­cție con­tra unor even­tua­le ten­ta­ti­ve de asa­si­na­re. Dar, ca și pen­tru Seul, un­de no­ul gu­vern de cen­tru-stânga s-a lan­sat în po­li­ti­ca unei mâini întin­se Phe­nia­nu­lui, pri­mi­rea aces­tui tran­sfug re­pre­zin­tă o pro­ble­mă pen­tru Was­hin­gton, ca­re în acest mo­ment se pre­gă­tește pen­tru apro­pia­tul sum­mit din­tre Do­nald Trump și Kim Jon­gun în Vi­et­nam, ce­ea ce ar com­pli­ca ne­go­ci­e­ri­le de de­nu­cle­a­ri­za­re, ca­re sunt déjà di­fi­ci­le.

Pre­sa ita­lia­nă s-a re­fe­rit pe larg la fap­tul că ser­vi­ci­i­le se­cre­te nord-co­re­e­ne au re­curs la o ope­rați­u­ne ile­ga­lă pe so­lul Ita­li­ei, po­ves­tea ali­men­tând o po­le­mi­că aprin­să la Ro­ma, re­a­min­tind afa­ce­rea Șa­ba­lai­e­va. Soția oli­gar­hu­lui di­si­dent Mo­uk­htar Ablia­zov, cău­tat de jus­tiția din Ka­zak­hstan, Alma Șa­ba­lai­e­va a fost re­pa­tria­tă fo­rțat din Ita­lia în mai 2013, împreu­nă cu fi­i­ca sa, în afa­ra ori­că­rui ca­dru ju­ri­dic. Scan­da­lul a pro­vo­cat nu­me­roa­se de­mi­sii la vârful mi­nis­te­ru­lui de Inter­ne și a slă­bit con­si­de­ra­bil po­ziția gu­ver­nu­lui ita­lian de atunci. Acum, mi­nis­te­rul de Exter­ne a încer­cat mi­ni­ma­li­za­rea afa­ce­rii, su­ge­rând că a fost in­for­mat de do­ri­nța ti­ne­rei de 17 ani de a re­ve­ni la bu­nici, în Nord.

FOTO: EPA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.