A de­venit Eu­ro­vi­si­on un con­curs LGBTQ?

Este arun­ca­tă pe pia­ţă ide­ea că exis­tă o con­spi­ra­ţie for­ma­tă între „ruși“și Coa­li­ţia Pen­tru Fa­mi­lie, du­pă ce Lau­ra Bre­tan a fost dis­cri­mi­na­tă de ac­ti­viștii LGBTQ

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­el Po­pa

Doi ac­ti­viști LGBT sunt coop­tați în ju­riu la TVR; ju­ri­ul e cu­nos­cut de la fi­na­lul anu­lui tre­cut. Acești ac­ti­viști văd inițial cli­pul Lau­rei Bre­tan și spun că e cel mai bun din con­curs, că e un clip la ni­vel in­ter­nați­o­nal, că e exact ge­nul de ma­te­rial ca­re poa­te câști­ga fi­na­la Eu­ro­vi­si­on. Aceiași doi ac­ti­viști văd tot în ace­e­ași eta­pă pre­li­mi­na­ră cli­pul ca­re a câști­gat în ce­le din ur­mă fi­na­la nați­o­na­lă și zic meh, me­di­o­cru, nu e ma­re lu­cru de ca­pul lui. O lu­nă mai târziu, cli­pul Lau­rei Bre­tan e de­punc­tat de la MAXIM (adi­că 12 punc­te) la 6, res­pec­tiv 4 punc­te, de AMBII ac­ti­viști LGBT. Tot o lu­nă mai târziu, cli­pul ăla ca­re era „meh“– adi­că pe la 4 sau 6 punc­te – pri­mește 12 punc­te; de la AMBII ac­ti­viști LGBT.

Între timp, este re­pos­tat pe Yo­uTu­be cli­pul Lau­rei de la Re­fe­ren­dum (de că­tre un ac­ti­vist LGBT nu­mit Erik Kru­ger), iar Lau­ra Bre­tan este acu­za­tă de „ho­mo­fo­bie“. Cei doi ac­ti­viști re­cu­nosc că AU PRIMIT acel clip înain­te de ju­ri­za­re, dar spun că nu s-ar fi ui­tat la el, „ca să ră­mână im­pa­rția­li“. La ju­ri­za­re, cei doi ac­ti­viști își schim­bă RADICAL pă­re­rea, atât în ca­zul pi­e­sei Lau­rei (de­punc­ta­tă dras­tic), cât și în ca­zul pi­e­sei ca­re câști­gă în ce­le din ur­mă (su­pra­li­ci­ta­tă dras­tic).

Plat­for­ma Me­di­um înce­ar­că să de­mon­te­ze ide­ea că Lau­ra Bre­tan ar fi fost dis­cri­mi­na­tă de ac­ti­viștii ide­o­lo­gi­ei LGBTQ în fi­na­la nați­o­na­lă a com­pe­tiți­ei Eu­ro­vi­si­on. Se tran­smi­te ide­ea că, de fapt, to­tul ar fi o ma­re con­spi­rație a „ce­pe­fiști­lor“și a „ruși­lor“. Să ve­dem cum stau, de fapt, lu­cru­ri­le.

Ca­re sunt fap­te­le, în or­di­ne cro­no­lo­gi­că

Doi ac­ti­viști LGBT sunt coop­tați în ju­riu la TVR; ju­ri­ul e cu­nos­cut de la fi­na­lul anu­lui tre­cut. Acești ac­ti­viști văd inițial cli­pul Lau­rei Bre­tan și spun că e cel mai bun din con­curs, că e un clip la ni­vel in­ter­nați­o­nal, că e exact ge­nul de ma­te­rial ca­re poa­te câști­ga fi­na­la Eu­ro­vi­si­on. Aceiași doi ac­ti­viști văd tot în ace­e­ași eta­pă pre­li­mi­na­ră cli­pul ca­re a câști­gat în ce­le din ur­mă fi­na­la nați­o­na­lă și zic meh, me­di­o­cru, nu e ma­re lu­cru de ca­pul lui.

O lu­nă mai târziu, cli­pul Lau­rei Bre­tan e de­punc­tat de la MAXIM (adi­că 12 punc­te) la 6, res­pec­tiv 4 punc­te, de AMBIII ac­ti­viști LGBT. Tot o lu­nă mai târziu, cli­pul ăla ca­re era „meh“– adi­că pe la 4 sau 6 punc­te – pri­mește 12 punc­te; de la AMBII ac­ti­viști LGBT.

Între timp, este re­pos­tat pe Yo­uTu­be cli­pul Lau­rei de la Re­fe­ren­dum (de că­tre un ac­ti­vist LGBT nu­mit Erik Kru­ger), iar Lau­ra Bre­tan este acu­za­tă de „ho­mo­fo­bie“. Cei doi ac­ti­viști re­cu­nosc că AU PRIMIT acel clip înain­te de ju­ri­za­re, dar spun că nu s-ar fi ui­tat la el, „ca să ră­mână im­pa­rția­li“.

La ju­ri­za­re, cei doi ac­ti­viști își schim­bă RADICAL pă­re­rea, atât în ca­zul pi­e­sei Lau­rei (de­punc­ta­tă dras­tic), cât și în ca­zul pi­e­sei ca­re câști­gă în ce­le din ur­mă (su­pra­li­ci­ta­tă dras­tic).

Erik Kru­ger pos­te­a­ză ur­mă­to­rul me­saj vic­to­ri­os pe Yo­uTu­be: „We did it, guys!“. Kru­ger a spus că cei doi ju­rați in­ter­nați­o­na­li au pe­dep­sit-o pe Lau­ra Bre­tan pen­tru că o per­soa­nă ho­mo­fo­bă nu are ce să cau­te la Eu­ro­vi­si­on. „The gays won again! We are strong and, as Con­chi­ta said in her win­ning spe­e­ch, We are un­stop­pa­ble!“

În in­ter­vi­ul de pe Me­di­um, cei doi se jus­ti­fi­că ară­tând că unul din­tre ei ar mai fi fă­cut așa și cu o altă pi­e­să, în 2017, și că de vi­nă e di­fe­re­nța din­tre fe­lul cum su­na pi­e­sa în stu­dio și va­rian­ta LIVE. To­tuși, în 2017 nu a fost vor­bă de o schim­ba­re atât de ra­di­ca­lă – și era vor­ba doar de o pi­e­să, nu de DO­UĂ; și de un ju­rat, nu de DOI; cu mo­di­fi­cări la fel de ra­di­ca­le, ÎN ACE­LAȘI SENS.

Tot în in­ter­vi­ul de pe Me­di­um, unul din­tre ac­ti­viști pa­re să se jus­ti­fi­ce în mod ex­ce­siv, spu­nând că a fost cres­cut într-o fa­mi­lie bap­tis­tă. Or, acest fapt este ire­le­vant în dis­cuție; în plus, să afir­mi că ești „creștin LGBT“sau „bap­tist LGBT“este o ma­re ipo­cri­zie – ca să nu spun, fa­ri­seism.

Plat­for­ma Me­di­um (o plat­for­mă asu­mat-pro­gre­sis­tă) spe­cu­le­a­ză că Erik Kru­ger are un sin­gur vi­de­o­clip pos­tat pe Yo­uTu­be (cel al Lau­rei Bre­tan, de la Re­fe­ren­dum), și că ar re­pre­zen­ta, așa­dar, un cont fic­tiv. Aces­ta pa­re, într-ade­văr, sin­gu­rul ele­ment ches­ti­o­na­bil – ca­re me­ri­tă in­ves­ti­gat mai amă­nu­nțit. Și este ele­men­tul pe ca­re Me­di­um își con­stru­i­ește, în fapt, între­a­ga po­ves­te. Dar Me­di­um nu adâncește acest ele­ment, ci spe­cu­le­a­ză ne­fon­dat, pe ba­za lui, că me­sa­jul lui Kru­ger ar fi o ma­ni­pu­la­re or­ches­tra­tă de CPF și de Ru­sia – de­oa­re­ce cli­pul ar fi fost clo­nat și pe un si­te ru­sesc (în sub­si­diar ne pu­tem între­ba: da­că Me­di­um spe­cu­le­a­ză că Kru­ger ar fi fost in­ven­tat de „ce­pe­fiști“, ce ne-ar împi­e­di­ca să spe­cu­lăm că acel clip n-ar fi pu­tut să fie clo­nat pe un si­te ru­sesc de ac­ti­viști LGBT, sau chiar de Me­di­um?).

Na­rați­u­nea lan­sa­tă de Me­di­um am mai au­zit-o la Re­fe­ren­du­mul pen­tru Că­să­to­rie (Re­fe­ren­du­mul ar fi fost un in­stru­ment de soft po­wer ru­sesc, iar apă­ra­rea fa­mi­li­ei na­tu­ra­le și a că­să­to­ri­ei

ar fi ser­vit in­te­re­se­lor… Ru­si­ei). Me­di­um mai ci­te­a­ză și Ade­vă­rul ca fi­ind o plat­for­mă con­ser­va­toa­re (sau ru­so­fi­lă?), din ca­te­go­ria Sput­nik, EVZ și Acti­veNews; im­pre­sie to­tal fal­să – Ade­vă­rul este o plat­for­mă asu­mat pro­gre­sis­tă.

Me­di­um mai spe­cu­le­a­ză că „gay-ii nu vor­besc așa“(pre­cum Kru­ger) – de ce, pe ba­za că­ror ar­gu­men­te? Dar, în ace­lași timp, spe­cu­le­a­ză că ar fi ti­pic pen­tru „ce­pe­fiști“să con­stru­ias­că ac­ti­viști LGBT fa­lși, pre­cum Kru­ger – de ce, pe ba­za că­ror do­ve­zi? Exis­tă vreun pre­ce­dent de­mon­stra­bil – unul sin­gur, ca­re poa­te să fie su­sți­nut cu do­ve­zi?

În plus, Me­di­um nu po­me­nește ni­mic des­pre mi­i­le de ca­zuri cu­nos­cu­te și do­cu­men­ta­te în ca­re oa­meni ca­re au apă­rat fa­mi­lia na­tu­ra­lă au că­zut vic­ti­me dis­cri­mi­nă­rii și li­nșa­ju­lui ide­o­lo­gi­ei LGBT. Unul din­tre ca­zu­ri­le ce­le mai cu­nos­cu­te (dar de­loc sin­gu­lar) este cel al CEO-ul gi­gan­tu­lui in­ter­ne­tu­lui Mo­zil­la și in­ven­ta­to­rul lim­ba­ju­lui Ja­vaScript, Bren­dan Ei­ch, a fost fo­rțat să de­mi­si­o­ne­ze, în 2014, du­pă ce di­ver­se gru­puri pro-LGBTQ au de­cla­nșat o cam­pa­nie vi­ru­len­tă de de­ni­gra­re pu­bli­că. Tot ce a fă­cut Bren­dan Ei­ch a fost să sus­ţi­nă prin­tr-o fi­nan­ţa­re mi­ni­ma­lă (de 1.000 de do­lari), în ca­li­ta­te de per­soa­nă pri­va­tă, că­să­to­ria din­tre un băr­bat şi o fe­meie. Așa­dar, între­a­ga „na­rați­u­ne“a Me­di­um este scoa­să din con­text.

În sfârșit, ac­ti­vis­tul Erik Kru­ger nu este sin­gu­rul ca­re a sa­lu­tat și săr­bă­to­rit san­cți­o­na­rea (DISCRIMINA­REA) „ho­mo­fo­bei“Lau­ra Bre­tan în fi­na­la Eu­ro­vi­si­on. Mult mai vi­zi­bil, san­cți­u­nea „ho­mo­fo­bei“Lau­ra Bre­tan a fost săr­bă­to­ri­tă, cu sur­le și trâmbițe, de plat­for­ma Vi­ce. Ca­re a scris, ime­diat du­pă fi­na­lă, un ar­ti­col cu ti­tlul „M-am ui­tat la fi­na­la

nați­o­na­lă a Eu­ro­vi­si­on ca să văd cum pi­erd ho­mo­fo­bii“(cu re­fe­ri­re ex­pli­ci­tă la Lau­ra Bre­tan). Iden­ti­ta­tea ce­lor de la Vi­ce din­co­lo de ori­ce îndoia­lă – ni­meni nu poa­te să sus­pec­te­ze că Vi­ce e fi­na­nța­tă de „ce­pe­fiști“sau de „ruși“. Ni­mic nici des­pre acest „mic amă­nunt“în ma­te­ria­lul de pe Me­di­um.

Sco­pul pro­pa­gan­dei ma­ni­pu­la­toa­re nu este nea­pă­rat să îi fa­că pe pri­vi­tori să cre­a­dă va­rian­ta pro­pa­gan­dei. Sco­pul ma­ni­pu­lă­rii este să lan­se­ze niște ar­gu­men­te cu APARENȚA ve­ro­si­mi­li­tății. Pri­vi­to­rii vor avea ima­gi­nea a do­uă pă­rți ca­re ara­tă cu de­ge­tul una spre ce­a­lal­tă, lan­sând ar­gu­men­te ca­re au, am­be­le, aparența ve­ro­si­mi­li­tății. Ast­fel încât unii din­tre pri­vi­tori SĂ NU CRE­A­DĂ va­rian­ta ade­vă­ra­tă. Și să arun­ce ast­fel între­a­ga dis­cuție în re­la­ti­vism – și în post-ade­văr.

Este Eu­ro­vi­si­on un con­curs LGBTQ?

„În vest, Eu­ro­vi­si­on este o com­pe­tiție cu mu­lți par­ti­ci­pa­nți din co­mu­ni­ta­tea LGBT“, a scris, du­pă afla­rea re­zul­ta­tu­lui, Plat­for­ma Vi­ce. Ae­rul flam­boaiant, cu­lo­ri­le, spec­ta­to­rii ca­re că­lă­to­resc ori­un­de e com­pe­tiția sunt în bu­nă mă­su­ră gay și ar fi fost jal­nic pen­tru Ro­mânia să o tri­mi­tă în ase­me­nea me­diu pe ado­les­cen­ta ho­mo­fo­bă. Ce avea Lau­ra Bre­tan de tran­smis prin lim­ba­jul uni­ver­sal al mu­zi­cii, ca ho­mo­se­xua­lii să se întoar­că pe ca­lea cea dre­ap­tă a crești­nă­tății? Nu mai spun că, în con­tex­tul ac­ti­vis­mu­lui ei, și ti­tlul me­lo­di­ei ei („De­ar Fat­her“) poa­te că­pă­ta va­le­nțe bi­za­re.

Așa­dar, plat­for­ma Vi­ce ne ara­tă că Eu­ro­vi­si­on este un con­curs do­mi­nat de co­mu­ni­ta­tea LGBT – în fapt, este un con­curs al co­mu­ni­tății LGBT. Exis­tă ar­gu­men­te pen­tru a su­sți­ne acest punct de ve­de­re?

Pri­mul câști­gă­tor tran­sgen­der al Eu­ro­vi­si­on a fost in­ter­pre­tul (in­ter­pre­ta) is­ra­e­lian(ă) Da­na Inter­na­ti­o­nal, în 1998. Da­na Inter­na­ti­o­nal a par­ti­ci­pat, pen­tru pri­ma oa­ră, la pre­se­le­cția nați­o­na­lă din Isra­el în 1995, un­de a ieșit pe lo­cul al doi­lea. În 1998, la Bir­min­gham, Da­na a câști­gat con­cur­sul Eu­ro­vi­si­on; par­ti­ci­pa­rea ei la con­curs a fost as­pru cri­ti­ca­tă de me­di­i­le con­ser­va­toa­re din Isra­el. Da­na a pre­zen­tat vic­to­ria ca pe o mo­da­li­ta­te de afir­ma­re și chiar de „ce­le­bra­re“a iden­ti­tății ei tran­sse­xua­le: „Vic­to­ria mea din fi­na­lă de­mon­stre­a­ză că Dum­ne­zeu este de par­tea mea.“

Mai târziu, The Guar­dian a scris că „vic­to­ria cântă­reței is­ra­e­li­e­ne a ci­men­tat Eu­ro­vi­si­o­nul ca pe un spațiu de ce­le­bra­re pen­tru co­mu­ni­ta­tea LGBTQ din toa­tă lu­mea“și că vic­to­ria ei de la Eu­ro­vi­si­on a fă­cut ca „iden­ti­ta­tea trans“să de­vi­nă main­stre­am.

Un alt mo­ment de ce­le­bra­re a fost vic­to­ria cântă­rețu­lui aus­triac Tho­mas Neu­wir­th, cu­nos­cut și sub nu­me­le de Con­chi­ta Wur­st. Neu­wir­th fo­lo­sește pro­nu­me mas­cu­li­ne când vor­bește des­pre el, dar pro­nu­me fe­mi­ni­ne când vor­bește des­pre Con­chi­ta. Neu­wir­th a fost ales de ORF (pos­tul nați­o­nal de ra­dio și te­le­vi­zi­u­ne aus­triac) să re­pre­zin­te Aus­tria în fi­na­la de la Co­pen­ha­ga, din 2014. Apa­riția lui pe sce­nă a fost des­cri­să de New Sta­tes­man drept „cea mai que­er apa­riție de până în acel mo­ment“. Par­ti­ci­pa­rea lui Neu­wir­th a fost in­tens cri­ti­ca­tă de me­di­i­le con­ser­va­toa­re din nu­me­roa­se țări – înce­pând chiar cu Aus­tria (dar și din Eu­ro­pa de Est și din Ru­sia). Inter­na­ti­o­nal Bu­si­ness Ti­mes și-a in­sti­gat ci­ti­to­rii să vo­te­ze pen­tru Con­chi­ta Wur­st „ca să le dea pes­te nas ho­mo­fo­bi­lor“, iar Spi­ked a de­cla­rat că Wur­st a de­venit un sim­bol „al tu­tu­ror lu­cru­ri­lor ca­re fac ca Ves­tul Eu­ro­pei să fie su­pe­ri­or Estu­lui“și o ar­mă în răz­boi­ul cul­tu­ral împo­tri­va „bi­goți­lor și re­tro­gra­zi­lor“din toa­te ță­ri­le eu­ro­pe­ne.

Când și-a pro­cla­mat vic­to­ria, Neuw­rith/Wur­st a de­cla­rat: „Sun­tem uniți și sun­tem DE NEOPRIT“. Mai târziu, a con­fir­mat că me­sa­jul lui/ei se adre­sa po­li­ti­ci­e­ni­lor ca­re se opun „drep­tu­ri­lor“LGBT, și mai ales po­li­ti­ci­e­ni­lor din Ru­sia. Preșe­din­te­le Aus­tri­ei, Heinz Fis­cher, a de­cla­rat că ace­as­ta re­pre­zin­tă o vic­to­rie „pen­tru di­ver­si­ta­tea și to­le­ra­nța din Eu­ro­pa“. Un post lo­cal de ra­dio

a di­fu­zat pi­e­sa de 48 de ori, în con­ti­nuu – pen­tru a „ce­le­bra“vic­to­ria lui Wur­st.

Prin­tre par­ti­ci­pa­nții ca­re au „ce­le­brat“iden­ti­ta­tea LGBTQ la Eu­ro­vi­si­on se mai nu­mă­ră trio-ul „trans“Ses­tre, din Slo­venia (par­ti­ci­pa­re în fi­na­lă, în 2002); in­ter­pre­tul Drag Que­en, din Da­ne­mar­ca (par­ti­ci­pa­re în se­mi­fi­na­le, în 2007); an­sam­blul Ma­ri­ja Se­ri­fo­vic, din Ser­bia, al­că­tu­it din les­bi­e­ne „de­cla­ra­te“(par­ti­ci­pa­re în fi­na­lă, în 2007); Kris­ta Si­eg­frids din Fin­lan­da, ca­re a mi­li­tat des­chis, pe sce­nă, pen­tru le­ga­li­za­rea „că­să­to­ri­ei“ho­mo­se­xua­le în Fin­lan­da (par­ti­ci­pa­re în fi­na­lă, în 2013); Vai­das & Mo­ni­ka din Li­tua­nia, ai că­ror însoți­tori au pus în sce­nă niște să­ru­turi „gay“(par­ti­ci­pa­re în fi­na­lă în 2015); Ryan O’Shau­ghnes­sy din Irlan­da – un ac­ti­vist „strai­ght“, mi­li­tant pen­tru „drep­tu­ri­le LGBT“(par­ti­ci­pa­re în fi­na­lă, în 2018). Fra­nța a tri­mis la Eu­ro­vi­si­on în acest an un mu­sul­man ho­mo­se­xual de 19 ani, Bi­lal Has­sani, ca­re a câști­gat se­le­cția cu pi­e­sa „Roi“(Re­ge – în tra­du­ce­re).

O pu­ne­re în sce­nă plă­ti­tă din bani pu­blici

Re­venind la fi­na­la din Ro­mânia din 2019, tot acest con­curs cu ju­riu „im­pa­rțial“a fost plă­tit de TVR din bani pu­blici. Doar par­ti­ci­pa­rea la fi­na­la in­ter­nați­o­na­lă va cos­ta 100.000 de eu­ro, plă­tiți din ba­nii con­tri­bua­bi­lu­lui. În plus, fi­e­ca­re eveni­ment, fi­e­ca­re se­mi­fi­na­lă Eu­ro­vi­si­on a cos­tat. Spre exem­plu, se­mi­fi­na­la de la Arad a cos­tat 300.000 de lei, plă­tiți din bu­ge­tul CMCA. Adi­că tot din bani pu­blici. În ce­ea ce pri­vește ba­nii pen­tru ju­ri­ul in­ter­nați­o­nal ho­mo­fil – și acest ju­riu a fost plă­tit pro­ba­bil din bani pu­blici, însă nu exis­tă o tran­spa­re­nță; nu știm cu cât au fost plă­tiți acești ju­rați ca să o mar­gi­na­li­ze­ze, san­cți­o­ne­ze și dis­cri­mi­ne­ze pe Lau­ra Bre­tan.

Ce­ea ce se întâmplă pa­re ire­al. Am pu­tea spu­ne că niște ac­ti­viști ho­mo­se­xua­liști au san­cți­o­nat, mar­gi­na­li­zat și dis­cri­mi­nat o co­pi­lă ta­len­ta­tă pen­tru con­vin­ge­ri­le ei; iar alți ac­ti­viști au încer­cat să arun­ce, apoi, un ecran de fum pes­te acest gest. Ac­ti­viștii din ju­ri­ul in­ter­nați­o­nal fu­se­se­ră aduși aco­lo chiar de Te­le­vi­zi­u­nea Nați­o­na­lă, pe ca­re o cos­tă su­te de mii de eu­ro par­ti­ci­pa­rea la acest con­curs. Com­pe­tiție de­nu­mi­tă chiar de Vi­ce „un con­curs în ma­re mă­su­ră LGBTQ“.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.