Ste­a­gul Unga­ri­ei, sim­bo­lul ma­ghia­ri­lor din Ro­mânia

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Con­gre­sul UDMR a adop­tat, sâmbă­tă, cu una­ni­mi­ta­te de vo­turi, că ste­a­gul roșu, alb și ver­de este sim­bo­lul nați­o­nal al co­mu­ni­tății ma­ghia­re din Ro­mânia, ală­turi de ste­a­gul Ți­nu­tu­lui Se­cu­i­esc, de im­nul Unga­ri­ei și de im­nul Ți­nu­tu­lui Se­cu­i­esc. Li­de­rul Gru­pu­lui UDMR din Se­nat, Cse­ke Atti­la, a de­cla­rat, la Cluj-Na­po­ca, la Con­gre­sul UDMR, că aces­te sim­bo­luri nați­o­na­le pot fi fo­lo­si­te ori­un­de un­de trăi­esc mem­bri ai nați­u­nii ma­ghia­re. „Mem­brii nați­u­nii ma­ghia­re sunt cei ca­re se con­si­de­ră ma­ghiari in­di­fe­rent un­de trăi­esc pe acest glob, de la To­kyo până la To­ron­to, împreu­nă cu cei din ța­ra-ma­mă, cu ma­ghia­rii din Ba­zi­nul Car­pa­tic și cu co­mu­ni­ta­tea ma­ghia­ră din Ro­mânia. Fi­e­ca­re nați­u­ne își are pro­pri­i­le sim­bo­luri, la fel au și ma­ghia­rii. Aces­te sim­bo­luri nați­o­na­le pot fi fo­lo­si­te li­ber nu doar în ța­ra-ma­mă, ci ori­un­de un­de trăi­esc mem­bri ai aces­tei nați­uni. Ast­fel, sim­bo­lul ma­ghia­ri­lor este sim­bo­lul nați­u­nii ma­ghia­re – tri­co­lo­rul roșu, alb, ver­de, pe ca­re îl con­si­de­răm al nos­tru, sim­bol pro­priu. De ase­me­nea, sim­bol nați­o­nal este con­si­de­rat ste­a­gul se­cu­i­esc, dar și im­nul nos­tru nați­o­nal (Im­nul Unga­ri­ei – n.a.) și im­nul se­cu­i­esc“, a spus Cse­ke. „Noi că­tre so­ci­e­ta­tea ro­mâneas­că am vrut să tran­smi­tem acest me­saj şi ace­as­tă so­li­ci­ta­re, ru­gă­min­te: oa­meni buni, ac­cep­ta­ţi să fo­lo­sim în de­pli­nă li­ber­ta­te şi fă­ră sanc­ţi­uni ace­le sim­bo­luri ca­re ne ca­rac­te­ri­ze­a­ză, ca­re ne de­fi­nesc şi ca­re fac par­te din iden­ti­ta­tea noas­tră et­ni­că şi lin­gvis­ti­că“, a spus Ke­le­men Hu­nor, preșe­din­te­le UDMR.

Tu­do­se, re­a­cție du­ră

Fos­tul pre­mi­er, Mi­hai Tu­do­se, a cri­ti­cat dur de­ci­zia UDMR. „Și a fost Con­gre­sul UDMR…. Și au sta­bi­lit că le tre­bu­ie imn și că im­nul Unga­ri­ei e bun. Și că nici cu dra­pe­lul nu prea e bi­ne. Și că dra­pe­lul Unga­ri­ei ar fi sa­tis­fă­că­tor. Până aici ni­mic nou, și în fond, fi­e­ca­re e li­ber să cânte sub duș, aca­să, ce vrea el. Și să ai­bă pe pe­reții dor­mi­to­ru­lui ce cu­lori vrea. DAR în afa­ra lo­cu­i­nței, ȚA­RA ace­as­ta un­de trăi­esc ei, et­ni­cii ma­ghiari, este Ro­mânia!! Im­nul este al Ro­mâni­ei. Dra­pe­lul este al Ro­mâni­ei. Atât. Pen­tru res­tul „idei­lor“pri­vind Dra­pe­lul și Im­nul avem le­gi ca­re tre­bu­ie res­pec­ta­te. Și apli­ca­te. Dar au lan­sat la ace­lași Con­gres și un nou con­cept, ace­la de „tran­sil­va­nism prag­ma­tic“, cu o Tran­sil­va­nie din ce în ce mai „li­be­ră“… Aici nu mai e des­pre ce cântă la duș… Este des­pre Ro­mânia! Des­pre Ro­mânia noas­tră… Tu­do­se a fost com­ple­tat de Vic­tor Pon­ta, ca­re a su­bli­niat că UDMR își per­mi­te să fa­că ast­fel de lu­cruri de­oa­re­ce este par­ti­dul ca­re asi­gu­ră ma­jo­ri­ta­tea gu­ver­nu­lui PSD, iar Drag­nea, pen­tru a ră­mâne la pu­te­re, „este dis­pus să vândă tot“. Ke­le­men Hu­nor a fost re­a­les, sâmbă­tă, la Con­gre­sul UDMR de la Cluj-Na­po­ca, în fun­cția de preșe­din­te al Uni­u­nii, cu 728 de vo­turi, el fi­ind sin­gu­rul can­di­dat la șe­fia for­mați­u­nii. S-au înre­gis­trat 26 de vo­turi „împo­tri­vă“și trei au fost in­va­li­da­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.