Pi­er­deri enor­me. 48.000 de to­ne de apă agent ter­mic se pi­erd zil­nic în pă­mânt, în Bu­cu­rești

Admi­nis­tra­to­rul spe­cial al RADET, Ale­xan­dru Bur­ghiu, a de­cla­rat că, „pen­tru sta­bi­li­ta­te pe ter­men me­diu și lung“, a fost ale­a­să so­lu­ţia înfi­in­ţă­rii unei noi com­pa­nii. Re­gia ur­me­a­ză să in­tre în fa­li­ment cel mai pro­ba­bil pe 27 fe­brua­rie.

Romania Libera - - Economie - Flo­rin Bu­des­cu

În da­ta de 22 (n.r.: fe­brua­rie) exis­tă o adu­na­re a cre­di­to­ri­lor, un­de se va ho­tă­rî. (...) Din ce am înţe­les și de la Elcen, vo­tul nu va fi unul po­zi­tiv. În ori­ce si­tua­ţie, cu ex­cep­ţia vo­tu­lui po­zi­tiv, noi vom in­tra în fa­li­ment pe da­ta de 27, când ju­de­că­to­rul sin­dic va lua act de de­ci­zia cre­di­to­ri­lor“, a ex­pli­cat el, fi­ind pre­zent la dez­ba­te­rea „Căl­du­ra ava­ria­tă a Bu­cu­rești­u­lui și si­tua­ţia RADET. Pro­ble­me, so­lu­ţii, po­si­bi­li­tă­ţi de ac­ţi­u­ne“, con­form Agerpres.

Într-ade­văr, pla­nul de re­or­ga­ni­za­re a RADET a fost apro­bat vi­neri, 22 fe­brua­rie, în Adu­na­rea Ge­ne­ra­lă a Cre­di­to­ri­lor.

RADET ar tre­bui cum­va sal­vat

Po­tri­vit lui Bur­ghiu, luni, 18 fe­brua­rie, a avut loc o întâlni­re la Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei, în ca­re gru­puri din Con­si­li­ul Ge­ne­ral „au dez­bă­tut și au ajuns la o con­clu­zie co­mu­nă – RADET tre­bu­ie sal­vat, nu

exis­tă altă va­rian­tă”. To­to­da­tă, admi­nis­tra­to­rul spe­cial a dat asi­gu­rări că fur­ni­za­rea ener­gi­ei ter­mi­ce în Ca­pi­ta­lă nu va su­feri sin­co­pe.

„Exis­tă și o obli­ga­ti­vi­ta­te din punct de ve­de­re al le­gis­la­ţi­ei”, spu­ne Bur­ghiu. Ast­fel, „le­gea uti­li­tă­ţi­lor pu­bli­ce obli­gă UAT-ul (n.r.: uni­ta­tea ad­mi­nis­tra­ti­vă te­ri­to­ria­lă) la fur­ni­za­rea agen­tu­lui ter­mic în mu­ni­ci­pi­ul Bu­cu­rești”.

S-a luat ho­tă­rârea înfi­in­ţă­rii unei noi com­pa­nii, ca­re se pre­fi­gu­re­a­ză a se nu­mi Ter­mo­e­ner­ge­ti­ca, spu­ne admi­nis­tra­to­rul spe­cial. Com­pa­nia ar pre­lua păr­ţi­le bu­ne din ac­tua­la Ener­ge­ti­ca – li­cen­ţe, au­to­ri­za­ţii, per­so­nal, con­trac­te, ast­fel încât fur­ni­za­rea agen­tu­lui ter­mic să se des­fășoa­re fă­ră ni­ci­un im­pas. Ener­ge­ti­ca e una din­tre com­pa­ni­i­le înfi­in­ţa­te de Ga­bri­e­la Fi­rea ca­re acum ar tre­bui des­fi­in­ţa­te, con­form unei sen­tin­ţe ju­de­că­to­rești.

„Nu exis­tă sub ni­cio for­mă po­si­bi­li­ta­tea sis­tă­rii agen­tu­lui ter­mic că­tre mu­ni­ci­pi­ul Bu­cu­rești”, dă asi­gu­rări Ale­xan­dru Bur­ghiu. „Do­rin­ţa lui San­du Bur­ghiu să încre­din­ţe­ze unei en­ti­tă­ţi (n.r.: dis­tri­bu­ţia ener­gi­ei ter­mi­ce din Bu­cu­rești)” este o ches­ti­u­ne de­li­ca­tă, spu­ne ex­per­tul în Ener­ge­ti­că Tu­dor Po­pes­cu, ex­pli­când că Bur­ghiu tre­bu­ie înain­te să mai și știe „ca­re este acea en­ti­ta­te, încă ne­de­fi­ni­tă” foar­te clar.

Po­pes­cu sus­ţi­ne că, pro­ba­bil, va fi im­pli­cat în încer­ca­rea de re­dre­sa­re a si­tua­ţi­ei

ter­mo­fi­că­rii Ca­pi­ta­lei. „O să încerc să-i con­ving de altce­va: va­rian­ta fo­lo­si­tă la Pi­tești. Într-o pri­mă in­stan­ţă, pre­lua­rea între­gii ac­ti­vi­tă­ţi se fa­ce di­rect de că­tre Pri­mă­rie. Di­rec­ţia de Ser­vi­cii Pu­bli­ce de Uti­li­tă­ţi are, te­o­re­tic, un com­par­ti­ment pen­tru Ener­gie. Aces­ta poa­te să preia sar­ci­na de a ad­mi­nis­tra ter­mo­fi­ca­rea bu­cu­rește­a­nă fă­ră încre­din­ţa­re”, cre­de ex­per­tul.

Mun­ţi de da­to­rii

Bur­ghiu a mai ară­tat că no­ua com­pa­nie ar pu­tea atra­ge bani eu­ro­peni: 167 de mi­li­oa­ne de eu­ro, pen­tru re­a­bi­li­ta­rea a 212 ki­lo­me­tri de re­ţea pri­ma­ră de fur­ni­za­re de ener­gie ter­mi­că din Ca­pi­ta­lă, din to­ta­lul de 987 de ki­lo­me­tri. Pla­nul e mai ve­chi. Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei, fă­ră nici o ex­pli­ca­ţie, nu a tras ba­nii, ca­re sunt pe POIM (Pro­gra­mul Ope­ra­ţi­o­nal Infras­truc­tu­ră Ma­re).

No­ua com­pa­nie nu va pre­lua da­to­ri­i­le re­gi­ei. „Da­to­ri­i­le RADET că­tre ELCEN vor ră­mâne în con­ti­nua­re. Se vor exe­cu­ta bu­nu­ri­le ca­re exis­tă în pa­tri­mo­ni­ul pri­vat al RADET, iar res­tul se va stin­ge. E o ches­ti­u­ne cla­ră că nu toa­te da­to­ri­i­le vor fi re­cu­pe­ra­te”, a mai spus Bur­ghiu.

Re­cent, Ghe­or­ghe Pi­pe­rea a spus RL ace­lași lu­cru. „Fa- li­men­tul nu im­pli­că sis­ta­rea fur­ni­ză­rii. Ce­ea ce se va sis­ta sunt anu­mi­te imo­bi­le, câte­va

uti­la­je, mașini și su­me­le de bani ca­re sunt în cont“, a spus admi­nis­tra­to­rul spe­cial RADET.

Pe 26 fe­brua­rie, adi­că mar­ţea ace­as­ta, vor fi mai mul­te ho­tă­râri de con­si­liu ge­ne­ral ca­re vor re­gle­men­ta aces­te as­pec­te ce ţin de no­ua com­pa­nie. „Toa­tă lu­mea a că­zut de acord. Cred că se vor ţi­ne de cu­vânt“, a sus­ţi­nut Bur­ghiu.

„S-a încer­cat re­vi­ta­li­za­rea com­pa­ni­ei Pri­mă­ri­ei – una din­tre ce­le 22, nu­mi­tă Ener­ge­ti­ca. Din cau­za res­pin­ge­rii ape­lu­lui fă­cut acum o săp­tă­mână, ce­le 22 de com­pa­nii tre­bu­ie să fie des­fi­in­ţa­te, între ca­re și Ener­ge­ti­ca ace­as­ta”, a ex­pli­cat Po­pes­cu. La rândul său, admi­nis­tra­to­rul spe­cial ELCEN, Clau­diu Cre­ţu, a vor­bit des­pre da­to­ri­i­le pe ca­re le are RADET.

„În ta­be­lul de­fi­ni­tiv de cre­an­ţe, su­ma este de 3,7 mi­liar­de de lei – da­to­ria RADET că­tre ELCEN. Prin pla­nul de re­or­ga­ni­za­re Elcen, apro­bat de că­tre cre­di­to­rii ELCEN și con­fir­mat de ju­de­că­tor, s-a înain­tat so­lu­ţia ca ace­as­tă su­mă de 3,7 mi­liar­de de lei să fie ac­tua­li­za­tă la 1,095 mi­liar­de de lei, da­to­ri­tă fap­tu­lui că su­ma de 3,7 mi­liar­de de

lei este în li­ti­giu. Și, fi­ind o su­mă în li­ti­giu, eva­lua­to­rul a ac­tua­li­zat-o la 1,095 mi­liar­de de lei“, a ex­pli­cat admi­nis­tra­to­rul ELCEN.

Cre­ţu a dat asi­gu­rări că „nu va exis­ta nici o sin­co­pă la pro­du­ce­rea de ener­gie ter­mi­că“. „Vom func­ţi­o­na în con­ti­nua­re și, în func­ţie de ce­ea ce se va vo­ta în Con­si­li­ul Ge­ne­ral, săp­tă­mâna vi­i­toa­re, de de­ci­zia pe ca­re o va lua ju­de­că­to­rul sin­dic, vom lua toa­te mă­su­ri­le, ast­fel ca să nu fie pe­ri­cli­ta­tă dis­tri­bu­ţia de ener­gie ter­mi­că”.

Tot sis­te­mul aces­ta per­dant de ter­mo­fi­ca­re nu du­ce Ca­pi­ta­la spre fa­li­ment? „Este o pros­tie in­co­men­su­ra­bi­lă”, cre­de Tu­dor Po­pes­cu. Ace­as­ta de­oa­re­ce, în vi­zi­u­nea spe­cia­lis­tu­lui, „din toa­te va­rian­te­le de ter­mo­fi­ca­re ale unui oraș, ter­mo­fi­ca­rea prin co­ge­ne­ra­re e de de­par­te cea mai ren­ta­bi­lă”.

Po­pes­cu amin­tește o de­cla­ra­ţie fă­cu­tă de admi­nis­tra­to­rul ELCEN. „Noi fa­cem ter­mo­fi­ca­rea pen­tru că uti­li­zăm ace­lași gaz și pen­tru elec­tric, și pen­tru ter­mic”. „Când vom împăr­ţi cos­tu­ri­le”, sus­ţi­ne ex­per­tul, „o ana­li­ză cla­ră va du­ce la con­sta­ta­rea ren­ta­bi­li­tă­ţii și la re­vi­ta­li­za­rea sis­te­mu­lui. E punc­tul de ve­de­re al in­gi­ne­ri­lor. La ora ace­as­ta, un sin­gur om nu e între­bat ce se întâmplă cu ter­mo­fi­ca­rea: proi­ec­tan­tul sis­te­mu­lui ge­ne­ral, de la ISPE”.

Insti­tu­tul de Stu­dii și Proi­ec­tări Ener­ge­ti­ce e o ve­che

en­ti­ta­te, cre­a­tă cu 63 de ani în ur­mă. ISPE a pus la punct con­cep­ţia ge­ne­ra­lă a sis­te­mu­lui. Ce­ea ce nu spu­ne spe­cia­lis­tul e că a fă­cut-o pe mo­de­lul de prin anii ’50 al ter­mo­fi­că­rii Mos­co­vei, ca­pi­ta­la URSS.

Proi­ec­tan­tul co­ge­ne­ră­rii pro­priu-zi­se este ICPET – Insti­tu­tul de Echi­pa­men­te Ter­mo­e­ner­ge­ti­ce. „Echi­pa­men­te­le proi­ec­ta­te de ICPET, așa ve­chi, sunt de do­uă ori mai ren­ta­bi­le de­cât cen­tra­la de pe pe­re­te”, sus­ţi­ne Tu­dor Po­pes­cu, re­fe­rin­du-se la mi­cro­cen­tra­le­le de apar­ta­ment. „Tot ce este pes­te 120 – ma­xi­mum 140 de lei gi­ga­ca­lo­ria la ușa apar­ta­men­tu­lui e furt. E proas­tă ad­mi­nis­tra­re sau ad­mi­nis­tra­re hoa­ţă”, afir­mă ex­per­tul în Ener­ge­ti­că.

Câtă apă se mai du­ce din re­ţe­aua RADET zil­nic? „Este vor­ba des­pre 2.000 de to­ne de apă agent ter­mic pe oră, vârf de pi­er­deri atins anul aces­ta, ce­ea ce înse­am­nă 170.000 de lei pi­er­de­re zil­ni­că. 48.000 de to­ne de apă pe zi - pi­er­deri în pă­mântul pe ca­re este con­stru­it Bu­cu­rești­ul”, a de­cla­rat pen­tru RL Tu­dor Po­pes­cu.

La ora ace­as­ta, ELCEN pom­pe­a­ză cu toa­te sta­ţi­i­le de pre­lu­cra­re a apei in­clu­siv ce­ea ce se pi­er­de în pă­mânt. Ace­as­tă pi­er­de­re re­pre­zin­tă un sfert din căl­du­ra ca­re se du­ce de la ELCEN spre RADET și se de­con­te­a­ză în con­tul sub­ven­ţi­ei pe ca­re tre­bu­ia să o plă­te­as­că Pri­mă­ria, ca­re este pro­pri­e­ta­rul re­ţe­lei.

FOTO: INQUAM PHOTOS/OCTAV GANEA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.