CSM Bu­cu­rești, învin­să de Gyor

Romania Libera - - Sport -

Echi­pa fe­mi­ni­nă de han­dbal CSM Bu­cu­rești a su­sți­nut un meci în gru­pe­le prin­ci­pa­le ale Li­gii Cam­pi­o­ni­lor, la Sa­la Po­li­va­len­tă ”Ioan Kun­st-Gher­mă­nes­cu” din Ca­pi­ta­lă. Ti­groai­ce­le au ce­dat la ma­re lup­tă con­tra ce­lor de la Gyor,cu 27-25.For­mația noas­tră,cu 10 punc­te, ră­mâne pe lo­cul al trei­lea în gru­pă, din pro­gram mai fi­ind do­uă eta­pe. Pri­me­le pa­tru cla­sa­te se ca­li­fi­că pen­tru fa­za eli­mi­na­to­rie, iar li­der este Gyor, ca­re are 15 punc­te din 16 po­si­bi­le. A do­ua este Kris­tian­stand cu 10 punc­te, iar Fe­ren­cva­ros Bu­da­pes­ta a obți­nut și ea ca­li­fi­ca­rea,cu 9 punc­te. Lju­blia­na și Tu­rin­ger au fost eli­mi­na­te ma­te­ma­tic, având trei, res­pec­tiv un punct. Deși s-a ca­li­fi­cat mai de­par­te, pen­tru CSM Bu­cu­rești este im­por­tant, în ve­de­rea unui tra­seu ac­ce­si­bil spre tur­neul fi­nal, să ocu­pe po­ziția a do­ua în se­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.