CSM ce­re abro­ga­rea OUG 7. Ce spun li­de­rii PSD

Ordo­na­nța pri­vind le­gi­le Jus­tiți­ei, con­tes­ta­tă de ma­gis­trați

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Ple­nul Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii (CSM) a ho­tă­rât, ieri, tran­smi­te­rea unei so­li­ci­tări că­tre Gu­vern pen­tru abro­ga­rea or­do­nan­ţei de ur­gen­ţă pen­tru mo­di­fi­ca­rea le­gi­lor Jus­ti­ţi­ei, cu ex­cep­ţia pro­pu­ne­ri­lor ca­re au venit din par­tea Con­si­li­u­lui. So­li­ci­ta­rea a pre­fațat o întâlni­re a ma­gis­trați­lor cu pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă pe te­ma Ordo­na­nței 7/2019.

Con­frun­tați cu ma­ni­fes­tații de stra­dă și ne­mu­lțu­miri ale ma­gis­trați­lor, ma­jo­ri­ta­tea li­de­ri­lor PSD, în frun­te cu Li­viu Drag­nea, apă­ră ordo­na­nța prin ca­re au fost mo­di­fi­ca­te le­gi­le Jus­tiți­ei. Marian Oprișan fa­ce no­tă dis­cor­dan­tă, ce­rând mo­di­fi­cări.

Ple­nul Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii (CSM) a ho­tă­rât, ieri, tran­smi­te­rea unei so­li­ci­tări că­tre Gu­vern pen­tru abro­ga­rea or­do­nan­ţei de ur­gen­ţă pen­tru mo­di­fi­ca­rea le­gi­lor jus­ti­ţi­ei, cu ex­cep­ţia pro­pu­ne­ri­lor ca­re au venit din par­tea Con­si­li­u­lui. So­li­ci­ta­rea a pre­fațat o întâlni­re a ma­gis­trați­lor cu pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă pe te­ma ordo­na­nței 7/2019. ”Ple­nul Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii a ho­tă­rât tran­smi­te­rea unei so­li­ci­tări că­tre Gu­ver­nul Ro­mâni­ei în ve­de­rea abro­gă­rii Or­do­nan­ţei de Ur­gen­ţă a Gu­ver­nu­lui nr.7/2019, cu ex­cep­ţia dis­po­zi­ţi­i­lor ca­re au fost adop­ta­te ca ur­ma­re a se­si­ză­rii Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii”, se ara­tă în so­lu­ţia pos­ta­tă pe or­di­nea de zi so­lu­ţi­o­na­tă a şe­din­ţei ple­nu­lui Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii de luni.

Chiar înain­te de întâlni­re, însă, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a de­cla­rat că nu se va re­nun­ţa la OUG 7 ca­re a schim­bat le­gi­le jus­ti­ţi­ei, de­şi une­le lu­cruri ca­re au cre­at ne­mul­ţu­mi­re, da­că sunt bi­ne ar­gu­men­ta­te, ar pu­tea fi mo­di­fi­ca­te. ”Vre­au să văd ca­re sunt punc­te­le ca­re a cre­at ace­as­tă ne­mul­ţu­mi­re”, a mai spus pre­mi­e­rul. Dăn­ci­lă a spus că înain­te de adop­ta­rea ac­tu­lui nor­ma­tiv con­sul­ta­rea s-a fă­cut de că­tre mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei cu cei din sis­tem, iar im­pli­ca­rea pre­mi­e­ru­lui vi­ne doar du­pă ce s-au ex­pri­mat nu­me­roa­se ne­mul­ţu­miri.

Po­le­mi­că Oprișan-Drag­nea

În schimb, Marian Opri­şan, vi­ce­pre­şe­din­te PSD, a de­cla­rat că es­te ne­voie de co­rec­ta­rea OUG ca­re vi­ze­a­ză jus­ti­ţia, astfel încât să in­tre în în no­ta le­ga­lă şi con­sti­tu­ţi­o­na­lă, afir­mând că Sec­ţia pen­tru an­che­ta­rea ma­gis­tra­ţi­lor tre­bu­ie să fie în su­bor­di­nea pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral. ”Du­pă pă­re­rea mea, acest as­pect, ca şi ce­ea ce s-a întâmplat cu DNA la un mo­ment dat, tre­bu­ie re­gle­men­tat, pen­tru că toa­te sec­ţi­i­le de pro­cu­rori din Ro­mânia tre­bu­ie să fie sub Mi­nis­te­rul Pu­blic, sub pro­cu­ro­rul ge­ne­ral. Eu cred că ace­as­tă OUG tre­bu­ie pu­să în no­ta le­ga­lă şi con­sti­tu­ţi­o­na­lă. Eu cred că sec­ţia pen­tru an­che­ta­rea ma­gis­tra­ţi­lor tre­bu­ie să ră­mână com­po­nen­tă a Mi­nis­te­ru­lui Pu­blic şi să fie sub ju­ris­dic­ţia pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral ca să poa­tă exis­ta con­trol ie­rar­har­hic”, a mai spus vi­ce­pre­şe­din­te­le PSD. Pre­şe­din­te­le PSD Li­viu Drag­nea i-a răs­puns, iro­nic, lui Marian Opri­şan, spu­nând că nu are ex­pe­ri­en­ţa sa, atunci când vi­ne vor­ba des­pre OUG pe jus­ti­ţie, dar că din ce a înţe­les ar­ti­co­lul ca­re a stârnit ne­mul­ţu­miri e in­spi­rat din re­gu­la­men­tul pen­tru de­sem­na­rea pro­cu­ro­ri­lor eu­ro­peni. ”Eu nu am ex­pe­ri­en­ţa dl Opri­şan, deci mă ab­ţin să co­men­tez. Am vă­zut-o du­pă aia şi acum o sus­ţin. Da­că, din ce am înţe­les, acel ar­ti­col ca­re a stârnit foar­te mul­te ne­mul­ţu­miri, a fost in­spi­rat de re­gu­la­men­tul pen­tru de­sem­na­rea pro­cu­ro­ri­lor eu­ro­peni, ca­re per­mi­te şi ju­de­că­to­ri­lor să de­vi­nă pro­cu­rori eu­ro­peni. Da­că acel ar­ti­col a ge­ne­rat atâtat ne­mul­ţu­mi­re, du­pă întâlni­rea de azi va exis­ta o de­ci­zie a pre­mi­e­ru­lui şi mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei”, a de­cla­rat Li­viu Drag­nea.

Ne­mu­lțu­miri în jus­tiție

Între timp, ne­mu­lțu­mi­ri­le împo­tri­va ordo­na­nței s-au am­pli­fi­cat. Di­rec­ţia de Inves­ti­ga­re a In­frac­ţi­u­ni­lor de Cri­mi­na­li­ta­te Orga­ni­za­tă şi Te­ro­rism (DIICOT) a anu­nțat că-şi sus­pen­dă ac­ti­vi­ta­tea între ore­le 08-12 în fi­e­ca­re zi, în in­ter­va­lul 2 -8 mar­tie, timp în ca­re vor fi so­lu­ţi­o­na­te doar ur­gen­ţe­le. Mă­su­ra es­te ca semn de pro­test fa­ţă de mo­di­fi­că­ri­le le­gis­la­ti­ve. Pro­cu­ro­rul ge­ne­ral Au­gus­tin La­zăr a ce­rut Avo­ca­tu­lui Po­po­ru­lui să se­si­ze­ze CCR cu pri­vi­re la ex­cep­ţia de ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­te a OUG de mo­di­fi­ca­re a le­gi­lor jus­ti­ţi­ei. În se­si­za­re, pro­cu­ro­rul ge­ne­ral in­vo­că: ab­sen­ţa si­tua­ţi­ei ex­traor­di­na­re, su­bro­ga­rea Gu­ver­nu­lui în pre­ro­ga­ti­ve­le con­sti­tu­ţi­o­na­le ale Par­la­men­tu­lui, încăl­ca­rea atri­bu­ţi­i­lor con­sti­tu­ţi­o­na­le ale Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii şi, prin ace­as­ta, încăl­ca­rea art. 1 alin. (4) şi (5) din Con­sti­tu­ţie, pre­ju­di­ci­e­rea sta­tu­tu­lui con­sti­tu­ţi­o­nal al pro­cu­ro­ri­lor, lip­sa de pre­vi­zi­bi­li­ta­te, afec­ta­rea in­sti­tu­ţi­i­lor fun­da­men­ta­le. Încăl­ca­rea art. 115 alin. (6) din Con­sti­tu­ţie, încăl­ca­rea prin­ci­pi­ul ne­re­troac­ti­vi­tă­ţii le­gii, con­sa­crat de art. 15 alin. (2) din Con­sti­tu­ţie.

Pro­tes­te în ma­ri­le orașe

Pes­te 10.000 de per­soa­ne au pro­tes­tat, du­mi­ni­că se­a­ra, în Pia­ţa Vic­to­ri­ei, împo­tri­va or­do­nan­ţei de ur­gen­ţă ca­re mo­di­fi­că le­gi­le jus­ti­ţi­ei. În zo­nă s-a aflat şi un dis­po­zi­tiv de jan­dar­mi, ca­re au pus gar­duri în pia­ţă. Ma­ni­fes­tan­ţii au scan­dat „Ho­ţii!”, „Jus­ti­ţie, nu co­rup­ţie!”, „De­mi­sia”, „PSD, ci­u­ma ro­şie”. Cir­cu­la­ţia ru­ti­e­ră a fost închi­să pe Şo­se­aua Ki­se­leff şi pe Bu­le­var­dul Avia­to­ri­lor, pe un sens. Mii de oa­meni au pro­tes­tat şi în ma­ri­le ora­şe din ţa­ră, prin­tre ca­re Cluj, Si­biu, Ti­mi­şoa­ra, Ia­şi, Ba­cău, Con­stan­ţa, Bra­şov. Jan­dar­me­ria Ca­pi­ta­lei a pre­ci­zat că pen­tru or­ga­ni­za­rea ma­ni­fes­ta­ţi­ei nu au fost res­pec­ta­te re­gle­men­tă­ri­le le­ga­le în vi­goa­re. Li­de­rii USR şi PLUS s-au aflat în Pia­ţa Vic­to­ri­ei. Da­cian Ci­o­loş a de­cla­rat că tre­bu­ie or­ga­ni­za­te ale­geri an­ti­ci­pa­te pen­tru a avea un nou gu­vern le­gi­ti­mat po­li­tic, iar Dan Bar­na a de­cla­rat că Ro­mânia nu poa­te să ajun­gă o ane­xă a Ru­si­ei pen­tru că Li­viu Drag­nea vrea să sca­pe de do­sar. Ci­o­loş a anun­ţat că alian­ţa USR-PLUS va con­tes­ta săp­tă­mâna vi­i­toa­re OUG 7 la toa­te Cur­ţi­le de Apel din ţa­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.