Pro­mi­si­u­ni­le lui Kim Jong-un de de­nu­cle­a­ri­za­re, fă­ră aco­pe­ri­re

Li­de­rul nord-co­re­e­an, în drum spre Vi­et­nam, o că­lă­to­rie de 60 ore cu tre­nul, pen­tru sum­mi­tul cu Do­nald Trump

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Preșe­din­te­le SUA și cel al Co­reii de Nord se pre­gă­tesc pen­tru al doi­lea sum­mit, pe fon­dul lip­sei ori­că­rui semn de con­ce­sie din par­tea Phe­nia­nu­lui. În con­text, un ra­port con­fi­de­nțial al ONU dez­vă­lu­ie că re­gi­mul Kim Jong-un vin­de ar­me tu­tu­ror.

Preșe­din­te­le SUA și cel al Co­reii de Nord se pre­gă­tesc pen­tru al doi­lea sum­mit pe fon­dul lip­sei ori­că­rui semn de con­ce­sie din par­tea Phe­nia­nu­lui. În con­text, un ra­port con­fi­de­nțial al ONU dez­vă­lu­ie că re­gi­mul Kim Jong-un vin­de ar­me tu­tu­ror.

În ace­as­tă săp­tă­mână, Do­nald Trump mer­ge în Vi­et­nam pen­tru a do­ua întâlni­re cu omo­lo­gul său nord-co­re­e­an,un sum­mit cu mi­ză im­por­tan­tă, dar exis­tă te­meri că preșe­din­te­le Kim Jong-un nu a luat su­fi­ci­en­te mă­suri pen­tru dez­mem­bra­rea pro­gra­mu­lui său de înar­ma­re nu­cle­a­ră, deși Admi­nis­trația Trump se aște­ap­tă să tra­te­ze cu Phe­nia­nul o pa­ce glo­ba­lă. Din aces­te mo­ti­ve, preșe­din­te­le ame­ri­can Do­nald Trump și Se­cre­ta­rul de Stat Mi­ke Pom­peo au abor­dat du­mi­ni­că un ton mai re­a­list, re­du­când aștep­tă­ri­le unor po­si­bi­le pro­gre­se spec­ta­cu­loa­se la sum­mi­tul din 27-28 fe­brua­rie cu li­de­rul de la Phe­nian. De par­tea nor­dco­re­e­a­nă, tre­nul blin­dat al preșe­din­te­lui nord-co­re­e­an tra­ver­sa du­mi­ni­că Chi­na cu des­ti­nația Vi­et­nam, ța­ra-gaz­dă a ce­lui de-al doi­lea sum­mit Trump-Kim. Trump a me­nți­o­nat într-un Twe­et că aște­ap­tă „con­ti­nua­rea pro­gre­se­lor” re­a­li­za­te la pri­mul lor sum­mit de anul tre­cut pri­vind de­nu­cle­a­ri­za­rea și a su­bli­niat că „mai târziu” Co­re­ea de Nord ar pu­tea de­ve­ni „o ma­re pu­te­re eco­no­mi­că” da­că aban­do­nea­ză ar­me­le nu­cle­a­re. Ne­go­ci­e­ri­le din Sin­ga­po­re s-au încheiat fă­ră

un acord de fond ca Phe­nia­nul să re­nu­nțe la ar­me­le sa­le nu­cle­a­re în schim­bul di­mi­nuă­rii san­cți­u­ni­lor im­pu­se de SUA.

Cu tre­nul spre Ha­noi

Păs­trând tra­diția ta­tă­lui său, Kim Jong-il, și a bu­ni­cu­lui său, Kim Il-sung, obișnu­iți ai că­lă­to­ri­i­lor fe­ro­via­re când se aflau la con­du­ce­rea Co­reii de Nord,Kim Jong-un a ple­cat spre Vi­et­nam în tre­nul

său blin­dat,un voiaj ca­re poa­te du­ra 60 de ore. Sur­se vi­et­na­me­ze au de­cla­rat pen­tru pre­să că li­de­rul nord-co­re­e­an, ale că­rui de­pla­sări nu sunt ni­ci­o­da­tă anu­nța­te ofi­cial în avans, va so­si în Vi­et­nam cu tre­nul în ga­ra Dong Dang, la fron­ti­e­ra cu Chi­na,și apoi va ple­ca la Ha­noi cu mași­na. Au­to­ri­tăți­le au anu­nțat de­ja închi­de­rea aces­tei șo­se­le înce­pând de ma­rți, în timp ce Mi­nis­te­rul vi­et­na­mez de Exter­ne s-a

mu­lțu­mit să anu­nțe la­co­nic „o vi­zi­tă ofi­cia­lă în ța­ră” a lui Kim Jong-un în ur­mă­toa­re­le zi­le.

Că­lă­to­ria cu tre­nul până la Ha­noi con­sti­tu­ie o odi­see de aproa­pe 4.000 km, pes­te 60 de ore pen­tru un con­voi blin­dat ca­re de­pășește cu greu 60 km/oră. Tra­seul în tren între Phe­nian și Bei­jing du­re­a­ză în mod obișnu­it 13 ore, dar nu exis­tă nici o in­for­mație pri­vind mă­suri de se­cu­ri­ta­te la ga­ra din ca­pi­ta­la

chi­ne­ză, semn că pro­ba­bil nu fi­gu­re­a­ză pe foaia de drum a li­de­ru­lui nord-co­re­e­an. Po­tri­vit ob­ser­va­to­ri­lor, Kim Jong-un ar pu­tea lua tre­nul și la întoar­ce­re, ce­ea ce i-ar per­mi­te o es­ca­lă la Bei­jing pen­tru a dis­cu­ta cu preșe­din­te­le chi­nez, Xi Jin­ping, des­pre între­ve­de­ri­le cu Do­nald Trump. Chi­na, sin­gu­rul aliat im­por­tant al Phe­nia­nu­lui, ple­de­a­ză pen­tru o ri­di­ca­re pro­gre­si­vă a san­cți­u­ni­lor in­ter­nați­o­na­le

im­pu­se Nor­du­lui, con­ti­nuând să ce­a­ră o de­nu­cle­a­ri­za­re com­ple­tă a ță­rii.

Pri­vi­tor la de­nu­cle­a­ri­za­rea pro­mi­să de Kim la Sin­ga­po­re, în Con­gre­sul SUA, Dan Coa­tes, di­rec­to­rul ser­vi­ci­i­lor se­cre­te nați­o­na­le, a de­cla­rat că age­nții se­creți ame­ri­cani es­ti­me­a­ză că Phe­nia­nul „cau­tă să con­ser­ve ca­pa­ci­tăți­le ADM”, Kim și co­la­bo­ra­to­rii „con­si­de­rând că ar­me­le nu­cle­a­re sunt ese­nția­le su­pra­vi­ețu­i­rii re­gi­mu­lui”. În plus, un ra­port con­fi­de­nțial de 350 de pa­gini al­că­tu­it de ex­pe­rți ai ONU re­le­vă că Si­ria a de­venit una din prin­ci­pa­le­le sur­se de vânza­re a ma­te­ria­lu­lui mi­li­tar al Phe­nia­nu­lui în Ori­en­tul Mij­lo­ciu și în Afri­ca. Ope­rând prin in­ter­me­di­ul unui co­mer­ciant si­rian de ar­me,Co­re­ea de Nord a fur­ni­zat ar­me re­be­li­lor hut­si din Ye­men, ca și cli­e­nți­lor li­bi­eni și su­da­ne­zi. Bru­ce Be­chtol, fost ofițer al ser­vi­ci­i­lor se­cre­te ale ar­ma­tei ame­ri­ca­ne, a pre­ci­zat că vânză­ri­le Co­reii de Nord de ra­che­te, ar­me con­venți­o­na­le și ar­me chi­mi­ce în Si­ria con­ti­nuă fă­ră pau­ze. De ase­me­nea, Phe­nia­nul tri­mi­te ar­me Ira­nu­lui și aju­tă Te­he­ra­nul în pro­gra­mul ra­che­te­lor, iar une­le din aces­te ar­me au fost fur­ni­za­te Hez­bol­la­hu­lui. Po­tri­vit unor sur­se ci­ta­te în ra­por­tul ONU, Co­re­ea de Nord con­ti­nuă coo­pe­ra­rea cu Cen­trul si­rian de stu­dii și cer­ce­tări ști­i­nți­fi­ce, ca­re es­te le­gat de pro­gra­mul de ar­me chi­mi­ce al Si­ri­ei și a avut un pro­gram de asa­si­na­te în străi­nă­ta­te, prin­tre ca­re moar­tea lui Kim Jong-nam,fra­te vi­treg al lui Kim Jong-un, în 2017, în Ma­lay­sia, cu aju­to­rul VX,un agent neu­ro­to­xic mor­tal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.