Re­pu­bli­ca Mol­do­va: ale­geri fă­ră un câști­gă­tor clar

Re­zul­ta­te strânse la scru­ti­nul din Ba­sa­ra­bia

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Par­ti­dul So­cia­liş­ti­lor din Re­pu­bli­ca Mol­do­va (PSRM) a ob­ţi­nut aproa­pe o trei­me din man­da­te­le de de­pu­tat în cir­cum­scrip­ţia na­ţi­o­na­lă, în ur­ma ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re des­fă­şu­ra­te du­mi­ni­că. Po­tri­vit Co­mi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le (CEC), până ieri la amia­ză au fost cen­tra­li­za­te 99,39% din pro­ce­se­le ver­ba­le ale sec­ţi­i­lor de vo­ta­re, iar da­te­le pre­li­mi­na­re in­di­că fap­tul că PSRM, al pre­şe­din­te­lui Igor Do­don (pro-rus), a ob­ţi­nut 31,21% din vo­turi. Pe po­zi­ţia a do­ua se cla­se­a­ză prin­ci­pa­la for­ma­ţi­u­ne po­li­ti­că de opo­zi­ţie, blo­cul elec­to­ral pro-eu­ro­pe­an ACUM, ca­re a be­ne­fi­ciat de sus­ţi­ne­rea a 26,67% din­tre ale­gă­tori, în timp ce pe lo­cul al trei­lea se si­tue­a­ză Par­ti­dul De­mo­crat (PDM), al con­tro­ver­sa­tu­lui om de afa­ceri Vlad Pla­hot­ni­uc, cu 23,75%.

La scru­ti­nul le­gis­la­tiv din Re­pu­bli­ca Mol­do­va au par­ti­ci­pat 1,45 mi­li­oa­ne de ale­gă­tori din to­ta­lul ce­lor 2,81 mi­li­oa­ne de ale­gă­tori înscri­şi în lis­te­le elec­to­ra­le, ce­ea ce re­pre­zin­tă 49,22%.

So­cia­liștii lui Igor Do­don au ieșit pe pri­mul loc la ale­ge­ri­le din Re­pu­bli­ca Mol­do­va, având 31% din vo­turi. Blo­cul ACUM a ieșit pe lo­cul doi, dar va fi de­pășit de Par­ti­dul De­mo­crat la nu­mă­rul de man­da­te, ca efect al sis­te­mu­lui elec­to­ral.

Par­ti­dul So­cia­liști­lor din Re­pu­bli­ca Mol­do­va (PSRM) a ob­ţi­nut aproa­pe o trei­me din man­da­te­le de de­pu­tat în cir­cum­scrip­ţia na­ţi­o­na­lă, în ur­ma ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re des­fășu­ra­te du­mi­ni­că. Po­tri­vit Co­mi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le (CEC), până ieri la amia­ză au fost cen­tra­li­za­te 99,39% din pro­ce­se­le ver­ba­le ale sec­ţi­i­lor de vo­ta­re, iar da­te­le pre­li­mi­na­re in­di­că fap­tul că PSRM, al preșe­din­te­lui Igor Do­don (pro-rus), a ob­ţi­nut 31,21% din vo­turi. Pe po­zi­ţia a do­ua se cla­se­a­ză prin­ci­pa­la for­ma­ţi­u­ne po­li­ti­că de opo­zi­ţie, blo­cul elec­to­ral pro-eu­ro­pe­an ACUM, ca­re a be­ne­fi­ciat de sus­ţi­ne­rea a 26,67% din­tre ale­gă­tori, în timp ce pe lo­cul al trei­lea se si­tue­a­ză Par­ti­dul De­mo­crat (PDM), al con­tro­ver­sa­tu­lui om de afa­ceri Vlad Pla­hot­ni­uc, cu 23,75%. Cea de-a pa­tra for­ma­ţi­u­ne po­li­ti­că ca­re in­tră în Le­gis­la­ti­vul de la Chiși­nău în ur­ma vo­tu­lui pe lis­te es­te Par­ti­dul Șor (ca­re re­pre­zin­tă po­pu­lația ru­so­fo­nă – n.r.), ca­re a ob­ţi­nut 8,35%. Par­ti­dul Co­mu­niști­lor din Re­pu­bli­ca Mol­do­va a obți­nut 3,75% din vo­turi, sub pra­gul elec­to­ral de 5%, și nu va fa­ce par­te din Par­la­ment.

Împă­rți­rea fi­na­lă a man­da­te­lor va fi, însă, in­flue­nța­tă de re­zul­ta­te­le din cir­cum­scri­pți­i­le uni­no­mi­na­le. Pen­tru pri­ma da­tă în is­to­ria Re­pu­bli­cii Mol­do­va, Par­la­men­tul va fi ales în ba­za sis­te­mu­lui elec­to­ral mixt, ce­ea ce pre­su­pu­ne că 50 de de­pu­ta­ţi sunt aleși într-o cir­cum­scrip­ţie elec­to­ra­lă na­ţi­o­na­lă în ba­za lis­te­lor de can­di­da­ţi și 51 de de­pu­ta­ţi în cir­cum­scrip­ţii uni­no­mi­na­le, din rândul can­di­da­ţi­lor in­de­pen­den­ţi sau a ce­lor de­sem­na­ţi de că­tre par­ti­de­le po­li­ti­ce.

Cum se împart man­da­te­le

Ma­re­le câști­gă­tor al aces­tui sis­tem es­te par­ti­dul lui Vlad Pla­hot­ni­uc. Po­tri­vit

da­te­lor pre­li­mi­na­re, în vi­i­to­rul Par­la­ment vor ac­ce­de pa­tru for­ma­ţi­uni po­li­ti­ce și trei can­di­da­ţi in­de­pen­den­ţi. Ce­le mai mul­te man­da­te, 34, le va avea Par­ti­dul So­cia­liști­lor din Re­pu­bli­ca Mol­do­va, ur­mat de Par­ti­dul De­mo­crat cu 31 de man­da­te,blo­cul elec­to­ral ACUM cu 26 de man­da­te și Par­ti­dul Șor cu șap­te man­da­te. Cu alte cu­vin­te, Par­ti­dul De­mo­crat va de­păși blo­cul ACUM la nu­mă­rul de man­da­te, deși a obți­nut cu trei pro­cen­te mai puțin la vo­tul pen­tru lis­ta nați­o­na­lă. Și ace­as­ta pen­tru că par­ti­dul lui Pla­hot­ni­uc a reușit să câști­ge mai mul­te man­da­te în co­le­gi­i­le uni­no­mi­na­le.

Nu a fost o întâmpla­re. În anul 2017, au­to­ri­tă­ţi­le de la Chiși­nău au in­tro­dus sis­te­mul mixt de vo­ta­re, do­rit de li­de­rul PDM, oli­gar­hul

Vla­di­mir Pla­hot­ni­uc, ca­re a be­ne­fi­ciat în acest de­mers de spri­ji­nul preșe­din­te­lui Igor Do­don. Nu a fost sin­gu­ra con­tro­ver­să a ale­ge­ri­lor. Pre­sa de pes­te Prut a pu­bli­cat ima­gini din Var­ni­ţa, Re­pu­bli­ca Mol­do­va, un­de sec­ţi­i­le de vo­ta­re au fost pa­ra­li­za­te de su­te de oa­meni aduși cu zeci de au­to­ca­re din Tran­snis­tria. Mar­to­rii au de­cla­rat pen­tru pre­sa lo­ca­lă că au fost in­stru­i­ţi să vo­te­ze can­di­da­ţii PDM și pen­tru par­ti­ci­pa­re vor pri­mi câte 20 de do­lari.Co­mi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă a re­a­cți­o­nat anu­nțând că le­gis­la­ţia na­ţi­o­na­lă nu pre­ve­de anu­mi­te in­ter­dic­ţii pri­vind tran­spor­ta­rea ce­tă­ţe­ni­lor că­tre sec­ţi­i­le de vo­ta­re.

So­cia­liștii vor­besc des­pre an­ti­ci­pa­te

Ce va ur­ma du­pă ale­geri? Pen­tru for­ma­rea unei ma­jo­ri­tăți par­la­men­ta­re sunt ne­ce­sa­re 52 de lo­curi în Par­la­ment din ce­le 101. Pla­nu­ri­le lui Igor Do­don de a for­ma o ma­jo­ri­ta­te cu Par­ti­dul Șor au eșuat. Acum, for­ma­rea ma­jo­ri­tății va de­pin­de de aso­ci­e­rea a do­uă din­tre ce­le trei fo­rțe prin­ci­pa­le – PSRM, blo­cul ACUM și PDM.

Preșe­din­te­le Par­ti­du­lui So­cia­liști­lor din Re­pu­bli­ca

Mol­do­va (PSRM), Zi­nai­da Gre­ce­a­nîi, a de­cla­rat, ieri, du­pă anun­ţa­rea re­zul­ta­te­lor pre­li­mi­na­re ale scru­ti­nu­lui le­gis­la­tiv, că for­ma­ţi­u­nea po­li­ti­că pe ca­re o con­du­ce ia în cal­cul po­si­bi­li­ta­tea or­ga­ni­ză­rii unor noi ale­geri par­la­men­ta­re an­ti­ci­pa­te. Li­de­rul PSRM a acu­zat încăl­ca­rea le­gis­la­ţi­ei elec­to­ra­le de unii din­tre con­cu­ren­ţii de la ale­ge­ri­le

de du­mi­ni­că și a afir­mat că va se­si­za in­sti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui cu pri­vi­re la ne­re­gu­li­le con­sta­ta­te. De ase­me­nea, Zi­nai­da Gre­ce­a­nîi a anun­ţat că va ata­ca re­zul­ta­te­le ale­ge­ri­lor și la in­stan­ţe­le ju­de­că­to­rești. „Noi avem mai mul­te între­bări și ne­cla­ri­tă­ţi în mai mul­te cir­cum­scrip­ţii din ţa­ră,in­clu­siv în cir­cum­scrip­ţi­i­le din re­gi­u­nea tran­snis­tre­a­nă.

De ace­ea, ur­me­a­ză să de­pu­nem toa­te con­tes­ta­ţi­i­le pri­vind toa­te încăl­că­ri­le. Noi acum sis­te­ma­ti­zăm toa­te ma­te­ria­le­le până la ur­mă, du­pă ca­re vor fi se­si­za­te toa­te or­ga­ne­le res­pec­ti­ve, in­clu­siv CEC. Noi vom ata­ca și în in­stan­ţa de ju­de­ca­tă. Noi nu ex­clu­dem că pot avea loc și ale­geri an­ti­ci­pa­te”, a afir­mat Gre­ce­a­nîi.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.