Pa­triar­hul Da­ni­el a mu­tat pe ta­bla ge­o­po­li­ti­că între Ru­sia și NATO

Romania Libera - - Prima Pagina - Ște­fan Cer­ven­schi ga­ra­nții scri­se

De­ci­zia Si­no­du­lui BOR din 21 fe­brua­rie,anu­nța­tă pa­rțial de Pa­triarh de la înce­pu­tul șe­di­nței,când a spus că vor fi avuți în ve­de­re ro­mânii din Ucraina, es­te o le­cție de di­plo­mație și un bun exem­plu pen­tru po­li­ti­ci­e­nii ro­mâni. P.F. Da­ni­el a de­mon­strat că e ca­pa­bil de o con­stru­cție pe ter­men lung în con­diții os­ti­le, pen­tru apă­ra­rea drep­tu­lui la fi­i­nța nați­o­na­lă a bu­co­vi­ne­ni­lor din te­ri­to­ri­i­le pi­er­du­te în ur­ma unui rapt fă­cut de na­ziști și so­vi­e­tici în anul 1940.

Cu o pre­ci­zie chi­rur­gi­ca­lă, co­mu­ni­ca­tul de pre­să al Sf. Si­nod con­dus de Pa­triar­hul BOR Da­ni­el – ca­re a reușit să ți­nă Si­no­dul unit într-o pro­ble­mă spi­noa­să – ara­tă clar că Sf. Si­nod nu închi­de ochii la greșe­li­le unor ac­tori in­ter­nați­o­na­li din­tre cei mai pu­ter­nici și nu își tră­de­a­ză cre­din­ci­oșii.

Ia­tă tex­tul și me­sa­jul lui: „Timp de aproa­pe 30 de ani nu a fost re­zol­va­tă pro­ble­ma schis­mei din Ucraina și nici nu s-a fă­cut apel la o me­di­e­re pan-orto­do­xă, așa cum s-a pro­ce­dat în ca­zul schis­mei din Bul­ga­ria“.

Pri­ma să­ge­a­tă es­te tri­mi­să că­tre Pa­triar­hia Mos­co­vei, căci vre­me de 30 de ani s-a com­plă­cut în a evi­de­nția greșe­a­la ce­lor ca­re au inițiat schis­ma și a le ce­re po­căi­nță, dar nu a încer­cat să gă­se­as­că o so­luție efi­ci­en­tă.

„Con­sta­tându-se acest im­pas în re­zol­va­rea si­tuați­ei, Pa­triar­hia Ecu­me­ni­că a acor­dat To­mo­sul de au­to­ce­fa­lie ie­rar­hi­lor, cle­ri­ci­lor și cre­din­ci­oși­lor ca­re se aflau în schis­mă cu Bi­se­ri­ca Orto­do­xă Ru­să și cu între­a­ga Orto­do­xie, însă acest To­mos a fost ac­cep­tat doar de că­tre or­to­do­cșii ucrai­neni ca­re nu se aflau în co­mu­ni­u­ne cu Pa­triar­hia Mos­co­vei. Prin ur­ma­re,pro­ble­ma uni­tății ecle­zia­le în Ucraina nu es­te în pre­zent re­zol­va­tă de­plin, și pen­tru că aici exis­tă o ma­re po­pu­lație de et­nie ru­să, ca­re păs­tre­a­ză le­gă­tu­ra di­rec­tă cu Pa­triar­hia Mos­co­vei“.

A do­ua să­ge­a­tă es­te că­tre Pa­triar­hia Ecu­me­ni­că, pa­triar­hie ca­re a fă­cut o greșe­a­lă si­me­tri­că Mos­co­vei: a fo­rțat o so­luție ce se do­ve­dește ne­fun­cți­o­na­lă, pen­tru că ig­no­ră com­plet Mos­co­va, po­pu­lația ru­să din Ucraina și Bi­se­ri­ca Ucrai­nea­nă ca­re ți­ne de bu­nă­voie de Mos­co­va și ca­re a re­fu­zat să in­tre în for­mu­la pro­pu­să de Con­stan­ti­no­pol. Doar doi epis­co­pi din cei 95, ma­rea ma­jo­ri­ta­te et­nici ucrai­neni, au tre­cut în Bi­se­ri­ca au­to­ce­fa­lă, ca­re es­te ex­trem de ofer­tan­tă cu aceia pe ca­re-i împro­pia­ză, având în ve­de­re că be­ne­fi­cia­ză de spri­ji­nul to­tal al sta­tu­lui.

Ca un pro­fe­sor ca­re mus­tră pe drept doi ele­vi aflați în con­flict, Si­no­dul amin­tește Con­stan­ti­no­po­lu­lui și Mos­co­vei că ar tre­bui să fa­că pa­ce, având în ve­de­re și li­ber­ta­tea, și uni­ta­tea Bi­se­ri­cii: „Pri­vi­tor la ace­as­tă si­tuație bi­se­ri­ce­as­că ten­si­o­na­tă din Ucraina, Sfântul Si­nod al Bi­se­ri­cii Orto­do­xe Ro­mâne rei­te­re­a­ză punc­tul de ve­de­re ex­pri­mat an­te­ri­or în ca­drul șe­di­nțe­lor sa­le din 24 mai 2018 și din 25 oc­tom­brie 2018.S-a re­co­man­dat atunci ca Pa­triar­hia Ecu­me­ni­că și Pa­triar­hia Mos­co­vei să iden­ti­fi­ce, prin dia­log, o so­luție a di­fe­ren­du­lui bi­se­ri­cesc amin­tit, prin păs­tra­rea uni­tății de cre­di­nță, res­pec­ta­rea li­ber­tății ad­mi­nis­tra­tiv­pas­to­ra­le a cle­ru­lui și cre­din­ci­oși­lor din ace­as­tă ța­ră (in­clu­siv drep­tul la au­to­ce­fa­lie) și res­ta­bi­li­rea co­mu­ni­u­nii eu­ha­ris­ti­ce“.

Ur­me­a­ză fra­za cel mai greu de înghițit de că­tre ma­ri­le pu­teri bi­se­ri­cești și su­sți­nă­to­rii lor po­li­tici: „În caz de ne­reuși­tă a dia­lo­gu­lui bi­la­te­ral, es­te ne­ce­sa­ră con­vo­ca­rea unei si­na­xe a tu­tu­ror întâis­tă­tă­to­ri­lor Bi­se­ri­ci­lor Orto­do­xe pen­tru re­zol­va­rea pro­ble­mei exis­ten­te“.

Să re­co­man­zi pri­mu­lui între pa­triar­hii or­to­do­cși, Pa­triar­hul Con­stan­ti­no­po­lu­lui, și ce­lui mai pu­ter­nic de fac­to din­tre pa­triar­hii or­to­do­cși, Pa­triar­hul Ru­si­ei, că tre­bu­ie să gă­se­as­că o so­luție la di­fe­rend, iar da­că nu se înțe­leg pro­ble­ma lor va fi de com­pe­te­nța ce­lor pe ca­re îi con­si­de­ră mai mici, adi­că res­tul con­du­că­to­ri­lor de bi­se­rici au­to­ce­fa­le, es­te o abor­da­re băr­bă­te­as­că. Ni­ci­u­nul din­tre ei nu ac­cep­tă cu ușu­ri­nță o ase­me­nea me­di­e­re și toc­mai din acest or­go­liu s-a ajuns în cri­za ac­tua­lă.

Du­pă o astfel de pre­gă­ti­re aper­cep­ti­vă, ur­me­a­ză mu­ta­rea de­ci­si­vă: pe lângă in­te­re­se­le ce­lor mari, BOR are și ea un in­te­res ma­jor și pri­o­ri­tar: „Pen­tru o de­ci­zie con­cre­tă și co­rec­tă a Sfântu­lui Si­nod al Bi­se­ri­cii Orto­do­xe Ro­mâne,la o vi­i­toa­re șe­di­nță a Sfântu­lui Si­nod se va ți­ne se­a­ma cu pri­o­ri­ta­te de fap­tul că în Ucraina exis­tă 127 de pa­ro­hii orto­do­xe ro­mânești, în spe­cial în zo­na Bu­co­vi­nei de Nord, afla­te în ju­ris­di­cția Bi­se­ri­cii Orto­do­xe din Ucraina – Pa­triar­hia Mos­co­vei.

Es­te ne­ce­sa­ră o con­sul­ta­re re­a­lă a aces­tor or­to­do­cși ro­mâni, ca­re sunt pre­o­cu­pați de păs­tra­rea iden­ti­tății lor et­ni­ce și lin­gvis­ti­ce.

În acest sens es­te ne­ce­sa­ră obți­ne­rea de

(su­bl. noas­tră) din par­tea au­to­ri­tăți­lor bi­se­ri­cești și ale sta­tu­lui ucrai­nean că iden­ti­ta­tea et­ni­că și lin­gvis­ti­că a ro­mâni­lor va fi res­pec­ta­tă, pre­cum și că acești or­to­do­cși ro­mâni vor avea po­si­bi­li­ta­tea de a se or­ga­ni­za într-un Vi­ca­riat Orto­dox Ro­mân și a cul­ti­va le­gă­turi spi­ri­tua­le cu Pa­triar­hia Ro­mână, spre a fi spri­ji­niți prin tri­mi­te­rea de că­rți de cult și de te­o­lo­gie în lim­ba lor ma­ter­nă, adi­că lim­ba ro­mână.

S-a me­nți­o­nat fap­tul că în Ro­mânia fun­cți­o­nea­ză de­ja un Vi­ca­riat Orto­dox Ucrai­nean,înce­pând cu anul 1990“.

Sta­tul ro­mân nu a avut cu­ra­jul să vor­be­as­că des­chis des­pre in­te­re­sul său față de ro­mânii din te­ri­to­ri­i­le ocu­pa­te de URSS în 1940 și 1944 nici în fața URSS (sem­na­rea Tra­ta­tu­lui cu URSS în 1991,cu trei luni înain­te de des­fi­i­nța­rea URSS), nici în fața NATO (sem­na­rea ne­con­diți­o­na­tă a Tra­ta­tu­lui cu Ucraina în 1997, ca obli­gație înain­te de ade­ra­re la Pac­tul Nord-Atlan­tic). Ia­tă că acum BOR are cu­ra­jul să o fa­că, pro­pu­nând ce­ea ce es­te în drep­tul ei să pro­pu­nă: struc­tu­ră bi­se­ri­ce­as­că uni­ta­ră a ro­mâni­lor din Ucraina.

Co­mu­ni­ca­tul se încheie cu me­nți­o­na­rea unei mari pro­ble­me bi­se­ri­cești ca­re apa­re oda­tă cu Actul Con­stan­ti­no­po­lu­lui: „De ase­me­nea, Pa­triar­hia Ro­mână va so­li­ci­ta Pa­triar­hi­ei Ecu­me­ni­ce o lă­mu­ri­re pri­vind so­luți­o­na­rea pro­ble­mei ie­rar­hi­lor și pre­oți­lor ne­ca­no­nici din Occi­dent, ca­re au apa­rți­nut fos­tu­lui «Pa­triar­hat al Ki­e­vu­lui». În ur­ma con­sul­tă­ri­lor me­nți­o­na­te mai sus, Sfântul Si­nod va ex­pri­ma po­ziția sa ofi­cia­lă pri­vind si­tuația Orto­do­xi­ei din Ucraina“. Es­te vor­ba des­pre epis­co­pi și pre­oți hi­ro­to­niți pe fi­li­e­re ca­re duc la epis­co­pii ca­te­ri­siți în anii ’90. Prac­tic, se amin­tește Con­stan­ti­no­po­lu­lui, ca­re își ba­ze­a­ză acți­u­nea în fo­rță pe ca­noa­ne­le ca­re rându­i­esc au­to­ce­fa­lia, că a ig­no­rat, la rândul lui, alte ca­noa­ne, des­pre va­la­bi­li­ta­tea hi­ro­to­ni­i­lor.

Co­mu­ni­ca­tul es­te un ma­re ob­sta­col pen­tru cei ca­re se aștep­tau ca BOR să fie te­mă­toa­re și să ce­de­ze pre­si­u­ni­lor din­tr-o par­te sau alta.Si­no­dul con­dus de Pa­triar­hul Da­ni­el a spus ruși­lor „ni­et“, ucrai­ne­ni­lor „ni“și gre­ci­lor „ohi“pen­tru că au greșit, și le-a spus și ca­re sunt pro­ble­me­le li­ti­gi­oa­se pen­tru ca­re su­fe­ră ro­mânii, aflați din­tot­de­au­na pe acest te­ri­to­riu is­to­ric. Fă­ră să se te­a­mă că în spa­te­le ce­lor do­uă pă­rți afla­te în con­flict se află Ru­sia, res­pec­tiv NATO, le-a atras ate­nția că Bi­se­ri­ca nu es­te su­bor­do­na­tă umil po­li­ti­cii, mai ales când în joc se află fi­i­nța nați­o­na­lă a ro­mâni­lor din te­ri­to­ri­i­le ce­da­te în ur­ma pac­tu­lui ex­pan­si­o­nist Rib­ben­trop-Mo­lo­tov. Iar ro­mâni­lor din Ucraina le-a spus: „Da, exis­tați și ne pa­să de voi“. Fă­ră să se te­a­mă că nu va fi su­sți­nut de sta­tul ro­mân. Me­ri­tul Pa­triar­hu­lui Da­ni­el es­te ace­la că ro­mânii din Ucraina știu acum că un ro­mân de vârf își asu­mă ris­curi uriașe, la ni­vel in­ter­nați­o­nal, pen­tru ei. Iar da­că unii și alții se vor între­ba de de­de­sub­tu­ri­le aces­tei de­ci­zii, răs­pun­sul e mai sim­plu de­cât ițe­le po­li­ti­cii: Pa­triar­hu­lui îi pa­să de nea­mul ro­mânesc și de Bi­se­ri­ca sa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.