Pro­cu­ro­rul Lau­ren­ţiu Gre­cu es­te an­che­tat de fi­nul po­li­ţist, Ma­ri­us Stroe

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Ci­or­can

Du­pă 14 ani de când a fost gă­sit vi­no­vat pen­tru să­vârşi­rea in­frac­ţi­u­ni­lor de fals în înscri­suri sub sem­nă­tu­ră pri­va­tă şi par­ti­ci­pa­ţie im­pro­prie la fals in­te­lec­tual, pro­cu­ro­rul Lau­re­nțiu Gre­cu, ca­re acum ac­ti­ve­a­ză în ca­drul Par­che­tu­lui de pe lângă Tri­bu­na­lul Gorj, a reușit să își obți­nă re­des­chi­de­rea cer­ce­tă­rii pe­na­le. Cul­mea, însă, acum an­che­ta es­te efec­tua­tă de fi­nul pe ca­re l-a cu­nu­nat în apri­lie 2018, po­lițis­tul Ma­ri­us Stroe. În aces­te con­diții, se poa­te vor­bi des­chis de o încer­ca­re de mușa­ma­li­za­re a do­sa­ru­lui pe­nal, fap­tă pen­tru ca­re ar tre­bui să se se­si­ze­ze atât no­ua Se­cție pen­tru Inves­ti­ga­rea Infra­cți­u­ni­lor în Jus­tiție (SIIJ) din ca­drul Par­che­tu­lui Ge­ne­ral, dar și Di­re­cția Ge­ne­ra­lă Anti­co­ru­pție din MAI.

Du­pă 14 ani de când a fost gă­sit vi­no­vat pen­tru să­vârși­rea in­frac­ţi­u­ni­lor de fals în înscri­suri sub sem­nă­tu­ră pri­va­tă și par­ti­ci­pa­ţie im­pro­prie la fals in­te­lec­tual, pro­cu­ro­rul Lau­re­nțiu Gre­cu, ca­re acum ac­ti­ve­a­ză în ca­drul Par­che­tu­lui de pe lângă Tri­bu­na­lul Gorj, a reușit să își obți­nă re­des­chi­de­rea cer­ce­tă­rii pe­na­le. Cul­mea, însă, acum an­che­ta es­te efec­tua­tă de fi­nul pe ca­re l-a cu­nu­nat în apri­lie 2018,po­lițis­tul Ma­ri­us Stroe. În aces­te con­diții se poa­te vor­bi des­chis de o încer­ca­re de mușa­ma­li­za­re a do­sa­ru­lui pe­nal,fap­tă pen­tru ca­re ar tre­bui să se se­si­ze­ze atât no­ua Se­cție pen­tru Inves­ti­ga­rea Infra­cți­u­ni­lor în Jus­tiție (SIIJ) din ca­drul Par­che­tu­lui Ge­ne­ral, dar și Di­re­cția Ge­ne­ra­lă Anti­co­ru­pție din MAI.

În anul 2004, când era an­ga­jat al Mi­nis­te­ru­lui de Inter­ne ca su­bo­fițer la Eco­no­mic, Lau­re­nțiu Gre­cu a luat un ca­mi­on și o au­to­cis­ter­nă de la un om de afa­ceri din Gorj, dar a ui­tat să achi­te con­tra­va­loa­rea in­te­gra­lă a aces­to­ra. Acest fapt nu l-a oprit să fal­si­fi­ce un con­tract de vânza­re-cum­pă­ra­re. Gre­cu a sem­nat în nu­me­le vânză­to­ru­lui res­pec­ti­vul con­tract și apoi s-a pre­zen­tat la Înma­tri­cu­lări, tre­când au­to­cis­ter­na pe nu­me­le fir­mei soți­ei sa­le.Se­si­zați de cel pă­gu­bit, pro­cu­ro­rii de la Par­che­tul de pe lângă Cur­tea de Apel Crai­o­va i-au des­chis ime­diat po­lițis­tu­lui Lau­re­nțiu Gre­cu un do­sar pe­nal. În fața an­che­ta­to­ri­lor, Gre­cu a re­cu­nos­cut toa­te fal­su­ri­le co­mi­se. Dar s-a căit, a de­cla­rat că re­gre­tă fap­ta, și ca ata­re a fost ier­tat. În loc să fie tri­mis du­pă gra­tii ca un in­frac­tor de rând, Lau­re­nțiu Gre­cu a pri­mit atunci ca pe­de­ap­să, în ba­za ce­le­bru­lui ar­ti­col 18 in­di­ce 1 din Co­dul Pe­nal ve­chi (fap­ta exis­tă, dar nu pre­zin­tă pe­ri­col so­cial), o amen­dă ad­mi­nis­tra­ti­vă de 7 mi­li­oa­ne de lei ve­chi. Se întâmpla, așa­dar, în anul 2004, în ca­drul do­sa­ru­lui pe­nal 214.Împo­tri­va aces­tei or­do­na­nțe,prin ca­re, prac­tic, a fost ier­tat de pușcă­rie, Lau­re­nțiu Gre­cu s-a gândit să fa­că plânge­re. Prin re­zo­luția din iu­lie 2014, Par­che­tul Cu­rții de Apel Crai­o­va i-a me­nți­nut însă amen­da ad­mi­nis­tra­ti­vă. Așa­dar, din acel mo­ment, Lau­re­nțiu Gre­cu a fost fe­ri­ci­tul po­se­sor al unui ca­zi­er cu înscri­suri.

Șe­fii din MAI l-au ca­rac­te­ri­zat ca fi­ind bă­tăuș și co­lec­tor de ta­xe

Pe plan pro­fe­si­o­nal, du­pă ce s-a de­ma­rat an­che­ta pe­na­lă împo­tri­va lui pen­tru fal­si­fi­ca­rea ac­te­lor de înma­tri­cu­la­re a au­to­cis­ter­nei, Lau­re­nțiu Gre­cu – pe atunci su­bo­fițer în MAI – a in­trat și în ate­nția șe­fi­lor săi. Să­tui de fap­te­le aces­tu­ia, co­man­da­nții IPJ Gorj au pro­pus atunci des­ti­tu­i­rea lui Gre­cu. Nu întâmplă­tor, căci po­lițis­tul Lau­re­nțiu Gre­cu avea la ac­tiv ne­nu­mă­ra­te san­cți­uni dis­ci­pli­na­re. Con­form unui do­cu­ment emis de Mi­nis­te­rul de Inter­ne, în pe­ri­oa­da în ca­re a ac­ti­vat în struc­tu­ra IPJ Gorj su­bo­fițe­rul Lau­re­nțiu Gre­cu a fost un an­ga­jat me­di­o­cru, san­cți­o­nat în re­pe­ta­te rânduri pen­tru aba­teri dis­ci­pli­na­re și ac­te in­com­pa­ti­bi­le cu sta­tu­tul de po­lițist. Lau­re­nțiu Gre­cu se bă­tea prin ba­ru­ri­le din Mo­tru, ce­rea ta­xe de pro­te­cție, încer­ca să in­ter­vi­nă ile­gal în an­che­te­le co­le­gi­lor. Ajun­se­se la un ase­me­nea ni­vel, încât se du­cea prin res­tau­ran­te și con­su­ma mânca­rea și bău­tu­ră fă­ră să achi­te un leu. Având și an­che­ta pro­cu­ro­ri­lor pen­tru fur­tul au­to­cis­ter­nei, dar și ra­por­tul șe­fi­lor ce îl do­re­au dat afa­ră din MAI, Gre­cu și-a de­pus sin­gur de­mi­sia din Po­liție.

Dat afa­ră din Po­liție, amen­dat ad­mi­nis­tra­tiv, Gre­cu a ajuns pro­cu­ror

Abia acum de­vi­ne mult mai in­te­re­sant par­cur­sul pro­fe­si­o­nal al nu­mi­tu­lui Lau­re­nțiu Gre­cu.Căci du­pă ce a fă­cut un timp afa­ceri dând țe­pe băn­ci­lor și altor fir­me, Lau­re­nțiu Gre­cu s-a fă­cut ju­rist. Apoi, du­pă do­uă exa­me­ne ra­ta­te la Insti­tu­tul Nați­o­nal al Ma­gis­tra­tu­rii (a luat și no­ta 2), Lau­re­nțiu Gre­cu a fost ad­mis în mod mi­ra­cu­los. Mi­nu­nea s-a pro­dus când fos­tul fal­si­fi­ca­tor de ac­te, țe­par la bănci și be­ne­fi­ciar de ta­xe de pro­te­cție a ajuns... pro­cu­ror. Mu­lți ani a ac­ti­vat la Par­che­tul de pe lângă Ju­de­că­to­ria Mo­tru. Apoi a ajuns pro­cu­ror la DNA – Struc­tu­ra Te­ri­to­ria­lă Pi­tești. Du­pă ce tre­cu­tul său a fost ex­pus în mass-me­dia, fos­tul pro­cu­ror-șef al DNA,Lau­ra Co­druța Köve­si,i-a pus în ve­de­re să pă­ră­se­as­că struc­tu­ra. Ce­ea ce s-a și întâmplat. Du­pă des­ti­tu­i­rea din struc­tu­ra DNA, Gre­cu s-a reîntors la Par­che­tul de pe lângă Ju­de­că­to­ria Târgu Jiu.Dar a do­rit să ajun­gă ju­de­că­tor la ju­de­că­to­ri­i­le din Tur­nu Se­ve­rin sau Mo­tru. Nu a fost ac­cep­tat. Ce­re­rea sa a fost res­pin­să, cu 16 vo­turi ne­ga­ti­ve din 17, în șe­din­ţa din da­ta de 26 oc­tom­brie 2017 a CSM. Pă­rea că sis­te­mul ju­di­ciar es­te în sta­re să se des­co­to­ro­se­as­că de un ase­me­nea in­di­vid. Însă du­pă nici do­uă luni, în de­cem­brie 2017, Lau­ren­ţiu Gre­cu a pro­mo­vat la Par­che­tul Tri­bu­na­lu­lui Gorj. Pen­tru că dez­vă­lu­i­ri­le din pre­să pri­vind exis­te­nța în ca­zi­e­rul său a unor fap­te pe­na­le nu i-ar fi per­mis să mai fie ma­gis­trat, în încer­ca­rea de a-și sal­va ca­ri­e­ra pro­cu­ro­rul Lau­ren­ţiu Gre­cu și-a dat în ju­de­ca­tă co­le­gii și in­sti­tu­ţia Par­che­tu­lui de pe lângă Cur­tea de Apel Crai­o­va ce­rând re­an­che­ta­rea fap­te­lor sa­le pe­na­le pri­vind înma­tri­cu­la­rea cu ac­te fal­se a au­to­cis­ter­nei.

În sep­tem­brie 2018, Ju­de­că­to­ria Mo­tru a de­cis că pro­cu­ro­rul Gre­cu are pe ju­mă­ta­te drep­ta­te.Așa că a dis­pus des­fi­i­nța­rea Or­do­nan­ţei nr. 214/P/2004 din 28.09.2004 și a Re­zo­lu­ţi­ei nr. 1881/II/2/2006 din 10.07.2006, dis­pu­se de Par­che­tul de pe lângă Cur­tea de Apel Crai­o­va în do­sa­rul nr. 214/P/2004 și a tri­mis cau­za la Par­che­tul de pe lângă Ju­de­că­to­ria Mo­tru pen­tru a com­ple­ta ur­mă­ri­rea pe­na­lă. Însă, așa cum spu­neam,do­sa­rul fur­tu­lui ca­mi­o­nu­lui al făp­tu­i­to­ru­lui Lau­re­nțiu Gre­cu a ajuns să fie so­luți­o­nat de fi­nul po­lițis­tt Ma­ri­us Stroe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.