Sfântul ca­re a înte­meiat mo­na­his­mul pa­tris­tic apu­se­an, cin­stit în Do­bro­gea

Sfântul Ioan Ca­sian a înte­meiat do­uă mă­năs­tiri în Mar­si­lia, la înce­pu­tul se­co­lu­lui IV d.H.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Joi,28 fe­brua­rie, Bi­se­ri­ca Orto­do­xă îi cin­stește pe Sfi­nții Cu­vi­oși Ioan Ca­sian și Gher­man din Do­bro­gea. Sfin­ţii Cu­vi­oși Ioan Ca­sian și Gher­man sunt ori­gi­nari din Do­bro­gea și au fost con­tem­po­rani, chiar pri­e­teni aproa­pe toa­tă via­ţa lor, în tim­pul se­co­le­lor 4-5, po­tri­vit in­for­mați­i­lor pu­se la dis­po­ziție de Arhi­e­pis­co­pia To­mi­su­lui. Ambii au ple­cat din Do­bro­gea pen­tru a cău­ta de­să­vârși­rea crești­nă în pus­tia Egip­tu­lui, du­pă ca­re au ajuns la Con­stan­ti­no­pol, un­de au fost hi­ro­to­ni­ţi de că­tre Sfântul Ioan Gu­ră de Aur - Gher­man ca pre­ot, iar Ioan Ca­sian ca dia­con.

În anul 405, ur­ma­re a exi­lu­lui ne­drept ca­re a fost im­pus Sfântu­lui Ioan Gu­ră de Aur, cei doi sfin­ţi do­bro­geni au ajuns la Ro­ma, pen­tru a-l înști­in­ţa pe Pa­pa Ino­cen­ţiu I des­pre ne­drep­ta­tea fă­cu­tă pa­triar­hu­lui de Con­stan­ti­no­pol. Aici Sfântul Ioan Ca­sian a fost hi­ro­to­nit pre­ot, iar du­pă 10 ani a ajuns la Mar­si­lia, un­de a înte­meiat do­uă mânăs­tiri, una de că­lu­gări și alta de maici, du­pă rându­ia­la pa­tris­ti­că a Ră­să­ri­tu­lui, mo­tiv pen­tru ca­re sfântul do­bro­ge­an es­te so­co­tit înte­mei­e­tor al mo­na­his­mu­lui pa­tris­tic apu­se­an. În ju­rul anu­lui 435, Sfântul Ioan Ca­sian s-a mu­tat că­tre Dom­nul,iar sfin­te­le sa­le moaște se păs­tre­a­ză și astă­zi în mă­năs­ti­rea înte­meia­tă de el. Sfântul Gher­man s-a mu­tat că­tre Dom­nul în ju­rul ani­lor 405-415.Ambii sfin­ţi au fost ca­no­ni­za­ţi de că­tre sfântul Si­nod al Bi­se­ri­cii Orto­do­xe Ro­mâne în anul 1992 și sunt cin­sti­ţi pe da­ta de 29 fe­brua­rie în anii bi­sec­ţi - sau pe 28 fe­brua­rie da­că anul nu es­te bi­sect.Cu acest pri­lej,IPS Te­o­do­sie, Arhi­e­pis­co­pul To­mi­su­lui, va ofi­cia Sfânta Li­tur­ghie la Schi­tul „Sfântul Gher­man”, si­tuat în apro­pi­e­rea lo­ca­li­tății Bă­neasa, înce­pând cu ora 8.30. Cre­din­ci­oșii pre­ze­nți vor pu­tea cin­sti moaște­le Sfântu­lui Ma­re Mu­ce­nic și Tă­mă­du­i­tor Pan­te­li­mon, adu­se de la Ca­te­dra­la Arhi­e­pis­co­pa­lă ”Sfi­nții Apos­to­li Pe­tru și Pa­vel” din Con­sta­nța. Joi, 28 fe­brua­rie, în zi­ua cin­sti­rii Sfi­nți­lor Ioan Ca­sian și Gher­man, Ie­rar­hul To­mi­su­lui va să­vârși Sfânta Li­tur­ghie la bi­se­ri­ca cu hra­mul „Sfântul Cu­vi­os Gher­man” din Con­sta­nța, zo­na Poar­ta 6,înce­pând cu ora 8:30.

Se ri­di­că o bi­se­ri­că în Man­ga­lia

Du­mi­ni­că, 24 fe­brua­rie, a avut loc sluj­ba de Sfi­nți­re Mi­că a bi­se­ri­cii cu hra­mul „Sf.Ioan Bo­te­ză­to­rul” din Man­ga­lia (car­ti­e­rul Co­lo­niști), ur­ma­tă de Sfânta Li­tur­ghie.

Pa­ro­hia Sf.Ioan Bo­te­ză­to­rul s-a înfi­i­nțat în anul 2006, pe te­re­nul do­nat de un cre­din­ci­os, lo­cul fi­ind sfi­nțit de că­tre IPS Te­o­do­sie.În anul 2007 s-a ri­di­cat un pa­ra­clis în ca­re se slu­jește și în mo­men­tul de față, răs­pun­zând ne­voi­lor pa­ro­hi­ei. Între 2017 și 2019 s-au efec­tuat lu­cră­ri­le de re­a­bi­li­ta­re a pa­ra­cli­su­lui, iar din ace­as­tă va­ră vor înce­pe lu­cră­ri­le și la con­stru­cția bi­se­ri­cii mari.

De-a lun­gul tim­pu­lui s-au de­ru­lat mai mul­te proi­ec­te so­cia­le prin ca­re cre­din­ci­oșii Man­ga­li­ei au be­ne­fi­ciat de spri­ji­nul pa­ro­hi­ei. Împreu­nă cu re­pre­zen­ta­nții Fun­dați­ei „Cal­la­tis” Man­ga­lia, în fi­e­ca­re an, în pra­gul săr­bă­to­ri­lor au fost ofe­ri­te pa­che­te cu dul­ci­uri, fruc­te și re­chi­zi­te unor fa­mi­lii cu o si­tuație so­cia­lă di­fi­ci­lă. Anul tre­cut s-a dat star­tul la o no­uă acți­u­ne uma­ni­ta­ră, sub ti­tu­la­tu­ra „Lu­mi­nă în ochi și în săr­bă­tori”, ca­re se adre­se­a­ză în pri­mul rând per­soa­ne­lor vârst­ni­ce, fă­ră po­si­bi­li­tăți fi­nan­cia­re, ca­re au ne­voie de in­ter­venție chi­rur­gi­ca­lă of­tal­mo­lo­gi­că. Proi­ec­tul con­stă într-un par­te­ne­riat cu „Mrini Eye Hos­pi­tal” din Con­sta­nța, ca­re s-a de­pla­sat la pa­ro­hie pen­tru con­sul­tul pre­li­mi­nar și pro­gra­ma­rea ope­rați­i­lor la cli­ni­că. Con­sul­tul, in­ter­venția și tra­ta­men­tul post-ope­ra­tor sunt ofe­ri­te în mod gra­tu­it de că­tre „Mrini Eye Hos­pi­tal”, iar pa­ro­hia a asi­gu­rat tran­spor­tul și cos­tul tra­ta­men­te­lor ul­te­ri­oa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.