COMPANIA NATIONALA CAI FERATE "CFR"SA SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ

Se­di­ul: Lo­ca­li­ta­tea Cluj, P-ta. Avram Ian­cu, nr. 17

Romania Libera - - Actualitat­e -

Orga­ni­ze­a­ză în da­ta de 26.03.2019, ora 10,00 la se­di­ul Su­cur­sa­lei Regionala CF Cluj, Di­vi­zia Co­mer­cia­lă, li­ci­ta­ţie pu­bli­că, cu stri­ga­re, pen­tru închi­ri­e­rea unui spațiu în ve­de­rea des­fășu­ră­rii de ac­ti­vi­tă­ţi co­mer­cia­le, si­tuat pe ra­za sta­ţi­ei CF Ora­dea.

Do­cu­men­ta­ţia ne­ce­sa­ră par­ti­ci­pă­rii la li­ci­ta­ţie (ta­xe și cai­et de sar­cini) se poa­te pro­cu­ra si se va de­pu­ne in plic in­chis, re­dac­ta­ta in lim­ba ro­ma­na, zil­nic ( luni vi­neri) între ore­le 9,00 – 13,00 până la da­ta de 15.03.2019, ora 13,00 la se­di­ul Su­cur­sa­lei Regionala de Cai Ferate Cluj - Di­vi­zia Co­mer­cia­lă, Ser­vi­ci­ul Va­lo­ri­fi­cări Acti­ve.

Pen­tru de­ta­lii pri­vind lo­ca­ţia (am­pla­sa­rea, su­pra­fa­ţa, des­ti­na­ţia – obi­ect de ac­ti­vi­ta­te, ta­ri­ful mi­nim de por­ni­re al li­ci­ta­ţi­ei, ta­xe­le ne­ce­sa­re a fi achi­ta­te pen­tru par­ti­ci­pa­re la li­ci­ta­ţie) vă pu­te­ţi adre­sa la se­di­ul Su­cur­sa­lei Regionala de Cai Ferate Cluj, Di­vi­zia Co­mer­cia­lă, Ser­vi­ci­ul Va­lo­ri­fi­cări Acti­ve, tel/fax.0264450144 sau ac­ce­sa si­te-ul www.cfr.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.