Doar do­uă go­luri în pri­me­le trei me­ci­uri ale eta­pei

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Pe­nul­ti­ma eta­pă a Li­gii I la fot­bal, se­zo­nul re­gu­lat, a înce­put cu trei par­ti­de mai puțin spec­ta­cu­loa­se, ca­re nu fac altce­va de­cât să su­sți­nă din plin te­o­ria ex­pu­să, în ace­as­tă pa­gi­nă, săp­tă­mâna tre­cu­tă. Atunci când am scris des­pre fot­ba­lul la­co­nic de pe pri­ma sce­nă, ne-am re­fe­rit din plin la une­le mo­ti­ve și ar­gu­men­te, ca­re și-au gă­sit con­fir­ma­rea încă oda­tă.

Sep­si OSK Sf. Ghe­or­ghe și Vi­i­to­rul Con­sta­nța au des­chis run­da cu un 0-0 din ca­re se pot ex­tra­ge nu­mai câte­va fa­ze. Mai întâi pe­nal­ty-ul ra­tat în mi­nu­tul 9 de că­tre gol­ge­te­rul co­văs­ne­ni­lor Tan­dia, dar mai ales in­tra­rea cri­mi­na­lă a lui Ous­ma­ne Vi­e­ra asu­pra lui Ia­nis Ha­gi. În mi­nu­tul 46, că­pi­ta­nul ce­lor de la Sep­si OSK a ata­cat cu o du­ri­ta­te ex­ce­si­vă o min­ge pe ca­re o con­tro­la de­ca­rul do­bro­ge­ni­lor. Vi­e­ra s-a dus cu tal­pa, cu cram­poa­ne­le în față,di­rect pe ge­nun­chi­ul ad­ver­sa­ru­lui, in­tra­rea con­ti­nuând apoi pe ti­bie până la ni­ve­lul glez­nei. Ma­rea șan­să a lui Ia­nis Ha­gi a fost că era în aler­ga­re și ac­ci­den­ta­rea, în afa­ra ur­me­lor groaz­ni­ce, nu a lă­sat alte ur­mări. Alt­fel, în ipo­te­za în ca­re pi­ci­o­rul vă­tă­mat ar fi fost pe pă­mânt, frac­tu­ra era imi­nen­tă. Ce­ea ce este însă stri­gă­tor la cer, ar­bi­trul bu­cu­rește­an Mar­cel Bîrsan nu nu­mai că nu i-a acor­dat me­ri­ta­tul car­to­naș roșu lui Vi­e­ra, dar nici mă­car fault nu a dat.

Fair-play, ivo­ria­nul a re­cu- nos­cut du­pă meci că a in­trat vi­o­lent și că me­ri­ta să fie eli­mi­nat. Ous­ma­ne Vi­e­ra i-a ce­rut scu­ze, prin in­ter­me­di­ul Look Sport, lui Ia­nis Ha­gi și echi­pei Vi­i­to­rul Con­sta­nța, pen­tru ges­tul său.

Alt­fel, vi­i­to­rul Con­sta­nța a ui­tat să mai înscrie, ajun­gând la un in­cre­di­bil to­tal de 646 fă­ră gol înscris.Sep­si OSK are 37 de punc­te și spe­ră din nou la play-oÈ, în timp ce Vi­i­to­rul poa­te ra­ta po­ziția între pri­me­le 6.

Astra Gi­ur­giu s-a ca­li­fi­cat pen­tru play-off

Astra Gi­ur­giu a învins cu des­tu­le di­fi­cul­tăți am­biți­oa­sa echi­pă AFC Her­man­nstadt, cu sco­rul de 1-0.Ali­bec și com­pa­nia au obți­nut, cu acest suc­ces, dar și grație re­zul­ta­tu­lui de la Iași, ca­li­fi­ca­rea în play-oÈ in­di­fe­rent de re­zul­ta­te­le din ul­ti­ma eta­pă.Tână­rul Bu­te­an, fo­lo­sit din nou pe post de fun­daș stânga, a mar­cat uni­cul gol al me­ci­u­lui cu o exe­cuție splen­di­dă, șut din mar­gi­nea ca­reu­lui ma­re, în dia­go­na­lă, la vin­clu. Bu­te­an este am­bi­dex­tru, pu­tând evo­lua cu ace­lași ran­da­ment pe am­be­le ben­zi ale te­re­nu­lui. El este în ve­de­ri­le lui Mi­rel Ră­doi pen­tru a fi se­le­cți­o­nat la echi­pa nați­o­na­lă de ti­ne­ret a Ro­mâni­ei,la tur­neul fi­nal al Cam­pi­o­na­tu­lui Eu­ro­pe­an.

Ali­bec a de­mon­strat din nou că este în re­vi­ri­ment de for­mă spor­ti­vă,iar Astra Gi­ur­giu, cu 39 de punc­te, nu mai poa­te pi­er­de po­ziția de play-oÈ,

CFR Cluj, vic­to­rie no­ro­coa­să la Iași

Fot­bal zgri­bu­lit s-a ju­cat și la Iași,la pro­priu și la fi­gu­rat. Po­li­teh­ni­ca lo­ca­lă nu a reușit să fruc­ti­fi­ce nu­me­roșii fac­tori con­junc­tu­ra­li, la par­ti­da cu cam­pi­oa­na en-ti­tre CFR Cluj. Arde­le­nii veneau cu un in­te­ri­mar pe ban­că, Alin Min­teuan, dar și cu un ves­tiar bul­ver­sat de pro­ble­me­le le­ga­te de ban­de­ro­la de că­pi­tan ca­re i-a fost lua­tă lui Ca­mo­ra,în fa­voa­rea lui De­ac.

Omrani a fost sus­pen­dat,iar Vi­ni­ci­us ac­ci­den­tat. În plus, din for­mu­la de ba­ză a ab­sen­tat și Țu­cu­de­an, cu o pro­ble­mă me­di­ca­lă re­ci­di­va­tă.

Iar da­că toa­te ce­le de mai sus nu ar fi fost de ajuns, a mai apă­rut și eli­mi­na­rea dic­ta­tă în mi­nu­tul 17 împo­tri­va lui Cu­lio, ar­gen­ti­nia­nul acu­mu­lând în timp-re­cord do­uă car­to­nașe gal­be­ne. Pa­ra­do­xal, pre­cum se întâmplă de­se­ori în fot­bal, clu­je­nii au ju­cat mai bi­ne în in­fe­ri­o­ri­ta­te nu­me­ri­că. E drept că și for­mația ieșe­a­nă s-a te­mut să ata­ce, ple­ca­rea ce­lor doi ju­că­tori de greu­ta­te din atac,Andrei Cris­tea și mai re­cent Dy­lan Flo­res, cântă­rind mult.

Du­pă o pri­mă re­pri­ză fă­ră oca­zii, gaz­de­le au fo­rțat pe car­tea ofen­si­vei du­pă pau­ză. Fla­vi­us Stoi­can, an­tre­no­rul Po­li­teh­ni­cii, a ris­cat in­tro­du­când trei ju­că­tori, Nas­ci­men­to, Bur­la­cu și Sa­noh, în de­tri­men­tul com­par­ti­men­tu­lui me­dian ca­re con­so­li­da­se apă­ra­rea până atunci. În mi­nu­tul 63 mol­do­venii au ce­rut, pe bu­nă drep­ta­te, lo­vi­tu­ră de pe­de­ap­să, du­pă ce Pa­trick Pe­tre a fost împi­e­di­cat în ca­reu de Mu­reșan.Au mai fost alte do­uă si­tuații în ca­re Po­li a so­li­ci­tat pe­nal­ty, la pre­su­pu­se he­nțuri, însă aces­tea nu au fost atât de cla­re.

Lo­vi­tu­ra de te­a­tru a venit cu doar câte­va se­cun­de înain­te de flu­i­e­rul de fi­nal. Că­pi­ta­nul Iașu­lui, Fră­si­nes­cu, a avan­sat și a greșit o pa­să spre ca­reul clu­je­an. Con­traa­ta­cul l-a prins avan­sat pe fun­dașul cen­tral, iar Gar­doș, co­le­gul său de li­nie, a fost dri­blat de că­tre Țu­cu­de­an. Gol­ge­te­rul cam­pi­o­na­tu­lui a fi­na­li­zat ra­sat, cu un șut cu ex­te­ri­o­rul, el mar­când ast­fel al 15-lea gol sta­gi­o­nal. CFR a câști­gat prag­ma­tic, ne­fi­ind pri­ma da­tă când se pe­tre­ce un ast­fel de sce­na­riu. Țu­cu­de­an in­tra­se în te­ren în mi­nu­tul 90.

Po­li Iași aproa­pe că și-a anu­lat ori­ce șan­să de play-oÈ, în timp ce arde­le­nii au bi­fat pri­mul suc­ces al lui 2019.

Eta­pa a con­ti­nuat ase­a­ră și se va încheia astă­zi, de la ora 20.00,cu un der­by al ju­dețu­lui Ilfov,între Con­cor­dia Chiaj­na și FC Vo­lun­tari.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.