Re­gi­mul Ma­du­ro, sub pre­si­u­ne in­ter­na­ţi­o­na­lă, „toa­te op­ţi­u­ni­le des­chi­se“

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Adu­ce­rea în Ve­ne­zue­la a aju­toa­re­lor uma­ni­ta­re ame­ri­ca­ne, blo­ca­te de Ma­du­ro la gra­nițe­le Ve­ne­zue­lei cu Bra­zi­lia și Co­lum­bia, pro­mi­să de li­de­rul opo­ziți­ei, Juan Guai­do, au­to­pro­cla­mat preșe­din­te in­te­ri­mar, a de­ge­ne­rat în vi­o­le­nțe sânge­roa­se.

Po­liția vene­zue­le­a­nă a blo­cat fron­ti­e­re­le și sâmbă­tă a ri­pos­tat dur, re­pri­mând ma­ni­fes­ta­nții ca­re ce­re­au in­tra­rea în ța­ră a

con­voai­e­lor cu aju­tor uma­ni­tar. Do­uă ca­mi­oa­ne și încăr­că­tu­ri­le cu me­di­ca­men­te au fost in­cen­dia­te du­pă in­tra­rea lor în Ve­ne­zue­la din Co­lum­bia, au­to­ri­tăți­le co­lum­bi­e­ne or­do­nând re­tra­ge­rea ce­lor­lal­te ve­hi­cu­le. Pa­tru per­soa­ne au fost uci­se și alte câte­va su­te ră­ni­te, în timp ce la Ca­ra­cas Ma­du­ro a anu­nțat ru­pe­rea re­lați­i­lor cu Co­lum­bia. Juan Guai­do, preșe­din­te in­te­ri­mar re­cu­nos­cut de 50 de țări, a ce­rut altor sta­te

să ia în con­si­de­ra­re „toa­te opți­u­ni­le” pen­tru înlă­tu­ra­rea preșe­din­te­lui Ni­co­las Ma­du­ro. În pa­ra­lel, mi­li­tari vene­zue­leni au înce­put să de­zer­te­ze, pes­te 100 tre­când în te­ri­to­ri­ul co­lum­bian, un­de au ce­rut azil.

Si­tuația din Ve­ne­zue­la îngri­jo­re­a­ză ță­ri­le re­gi­u­nii și noi acți­uni au fost dis­cu­ta­te luni la Bo­go­ta, la reu­ni­u­nea Gru­pu­lui de la Li­ma. Se­na­to­rul ame­ri­can de Flo­ri­da, Mar­co Ru­bio, de­cla­ra du­pă vi­o­le­nțe­le de

sâmbă­tă și du­pă ape­lul lui Guai­do: „Cri­me­le gra­ve co­mi­se azi de re­gi­mul Ma­du­ro au des­chis poar­ta di­ver­se­lor acți­uni mul­ti­la­te­ra­le po­te­nția­le ca­re nu era pe ma­să acum 24 de ore”.

Ana­liștii aver­ti­ze­a­ză că exis­tă ris­cul se­ri­os de că­de­re într-un con­flict ar­mat și afir­mă că mu­lți din­tre cei ca­re încli­nă spre o in­ter­venție su­bes­ti­me­a­ză im­pac­tul po­si­bil al tri­mi­te­rii de tru­pe străi­ne în Ve­ne­zue­la. Ge­oÁ Ram­sey,

di­rec­tor ad­junct pen­tru Ve­ne­zue­la la bi­ro­ul din Was­hin­gton pen­tru Ame­ri­ca La­ti­nă, aver­ti­ze­a­ză că „ris­cul cel mai evi­dent es­te că to­tul se poa­te tran­sfor­ma într-un con­flict ar­mat in­tern ce poa­te du­ra de­ce­nii”. Dis­cuți­i­le pri­vind o in­ter­venție mi­li­ta­ră în Ve­ne­zue­la s-au pur­tat în prin­ci­pal în pri­vi­nța re­cur­ge­rii la fo­rțe ar­ma­te, dar exis­tă, de ase­me­nea, su­te de mii de per­soa­ne în afa­ra ar­ma­tei ca­re sunt înar­ma­te

și ex­pe­ri­men­ta­te, de la ban­de­le pro-gu­ver­na­men­ta­le la ghe­ri­la co­lum­bia­nă, ELN. Ram­sey es­ti­me­a­ză că ar pu­tea fi între 500.000 și 2 mi­li­oa­ne de mi­liții, dar da­că doar 10% pot fi mo­bi­li­za­te pen­tru a se ba­te pen­tru Ma­du­ro vor­bim de o fo­rță pu­ter­ni­că. Gru­pul Farc, ca­re a des­ta­bi­li­zat Co­lum­bia de­ce­nii la rând, avea cir­ca 18.000 de com­ba­ta­nți la apo­geul său.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.