Bac­te­ria uci­gașă fa­ce ra­va­gii la Insti­tu­tul Ma­ri­us Nas­ta

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Pen­tru a evi­ta de­cla­nșa­rea unui fo­car de in­fe­cție no­so­co­mia­lă, au­to­ri­tă­ţi­le au dis­pus mă­suri ex­cep­ţi­o­na­le de con­trol la Insti­tu­tul Ma­ri­us Nas­ta din Bu­cu­rești, du­pă moar­tea a trei pa­ci­en­ţi din cau­za unei bac­te­rii pe­ri­cu­loa­se.

Du­pă de­ci­zia de sis­ta­re a tu­tu­ror ope­ra­ţi­i­lor și închi­de­rea sec­ţi­ei ATI, in­spec­to­rii sa­ni­tari vor ve­ri­fi­ca toa­te fișe­le bol­na­vi­lor in­ter­na­ţi anul aces­ta la te­ra­pie in­ten­si­vă, pen­tru a sta­bi­li câţi din­tre ei au avut și in­fec­ţii cu bac­te­rii mul­ti­re­zis­ten­te. Anun­ţul a fost fă­cut chiar de ma­na­ge­rul spi­ta­lu­lui, Be­a­tri­ce Ma­hler, du­pă ce au fost iden­ti­fi­ca­te pa­tru ti­puri ale bac­te­ri­ei la cinci pa­ci­en­ţi, trei fi­ind de­ja de­ce­da­ţi. Doar doi din­tre bol­na­vi au ace­e­ași tul­pi­nă și se lup­tă pen­tru via­ţa lor în sec­ţia de te­ra­pie in­ten­si­vă: un băr­bat de 68 de ani și o fe­meie de 78 de ani. An­che­ta epi­de­mi­o­lo­gi­că tre­bu­ie să sta­bi­le­as­că da­că bol­na­vii au luat bac­te­ria din spi­tal ori au venit cu ea, cum a fost în ca­zul unui băr­bat tran­sfe­rat de la “Ma­tei Ba­lș”. În pa­ra­lel, con­du­ce­rea Insti­tu­tu­lui a ini­ţiat o an­che­tă in­ter­nă ca­re va sta­bi­li da­că per­so­na­lul me­di­cal res­pec­tă re­gu­li­le de igi­e­nă, du­pă ce apar­ţi­nă­to­rii unor pa­ci­en­ţi in­ter­na­ţi au fă­cut dez­vă­lu­iri în pri­vin­ţa ne­res­pec­tă­rii aces­to­ra. Be­a­tri­ce Ma­hler a mai pre­ci­zat că, po­tri­vit le­gis­la­ţi­ei în vi­goa­re, se de­cla­ră fo­car de in­fec­ţie atunci când sunt mai mult de trei ca­zuri de in­fec­ţie. “Avem în acest mo­ment. Fo­ca­rul de in­fec­ţie es­te de­cla­rat din mo­men­tul în ca­re s-a de­cla­nșat an­che­ta epi­de­mi­o­lo­gi­că, pen­tru că alt­fel an­che­ta epi­de­mi­o­lo­gi­că nu se de­cla­nșa, nu se jus­ti­fi­ca”, a ex­pli­cat ma­na­ge­rul de la „Ma­ri­us Nas­ta”.

Mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, a de­cla­rat că nu doar bac­te­ri­i­le sunt res­pon­sa­bi­le pen­tru de­ce­sul pa­ci­e­nți­lor de la Insti­tu­tul de Pneu­mof­ti­zi­o­lo­gie “Ma­ri­us Nas­ta”, aceștia având o se­rie de co­mor­bi­di­tăți și cu un prog­nos­tic re­zer­vat încă de la in­ter­na­re: „Să nu ui­tăm că în acel spi­tal vin foar­te mul­te ca­zuri gra­ve din ţa­ră, în fa­ze ter­mi­na­le, deci nu pu­tem da vi­na pe bac­te­rie că a ucis pa­ci­en­ţii, nici vor­bă; erau pa­ci­en­ţi ta­ra­ţi, cu prog­nos­tic re­zer­vat din start”. Ea a mai spus că a fost de acord cu închi­de­rea blo­cu­lui ope­ra­tor și a se­cți­ei de te­ra­pie in­ten­si­vă de la Insti­tu­tul “Ma­ri­us Nas­ta” du­pă de­ce­sul pa­ci­e­nți­lor. “Am fost in­for­ma­tă și am fost de acord cu închi­de­rea blo­cu­lui ope­ra­tor și mi se pa­re ab­so­lut nor­mal să luăm aces­te de­ci­zii atunci când si­tua­ţia o ce­re, la fel cum am închis până acum șa­se sau șap­te cli­nici es­te­ti­ce. Până la ur­mă, tre­bu­ie să fa­cem oda­tă or­di­ne în sis­tem și să fa­cem ce­ea ce tre­bu­ie; avem re­gu­li, să le apli­căm”, a su­bli­niat So­ri­na Pin­tea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.