Că­de­rea fon­du­ri­lor de pen­sii pri­va­te obli­ga­to­rii ar du­ce la con­trac­ţia pu­ter­ni­că a Bur­sei

Ce­le șap­te com­pa­nii de pe pia­ţa fon­du­ri­lor de pen­sii pri­va­te obli­ga­to­rii (Pi­lo­nul II) s-ar pre­gă­ti să se re­tra­gă. Es­te anun­ţul fă­cut de eco­no­mis­tul-șef al BNR, Va­len­tin La­zea.

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin Bu­des­cu

Ce­le şap­te com­pa­nii de pe pia­ţa fon­du­ri­lor de pen­sii pri­va­te obli­ga­to­rii (Pi­lo­nul II) s-ar pre­gă­ti să se re­tra­gă. Es­te anun­ţul fă­cut de eco­no­mis­tul-şef al BNR, Va­len­tin La­zea.

„ Din ce înțe­leg eu din dis­cuția cu Aso­ciația Pen­si­i­lor Admi­nis­tra­te Pri­vat din Ro­mânia (APAPR), ma­rea ma­jo­ri­ta­te, da­că nu toa­te ce­le șap­te so­ci­e­tăți de ad­mi­nis­tra­re ale Pi­lo­nu­lui II se gândesc să se re­tra­gă din Ro­mânia, de­oa­re­ce con­diți­i­le li se par ex­ce­siv de one­roa­se. Un efort fi­nan­ciar ma­re pen­tru un câștig ine­xis­tent. 7,25 mi­li­oa­ne de per­soa­ne ar avea de su­fe­rit“, a spus La­zea.

„Nu am să fac pre­cum co­le­gii de la BNR“, a re­ac­ţi­o­nat mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici. „I-am ru­gat de trei ori, nu nea­pă­rat con­se­cu­tiv, dar de trei ori, ul­ti­ma oa­ră la ul­ti­mul CNSM, să înce­te­ze cu o ast­fel de abor­da­re, în a-și ex­pri­ma punc­tul de ve­de­re, altul de­cât, să spu­nem, al BNR“, a de­ta­liat Te­o­do­ro­vici.

„Să știm mă­car clar. Ori­ci­ne din BNR pre­zin­tă un punct de ve­de­re pe pa­gi­na per­so­na­lă de Fa­ce­book, pe ori­ce, în ori­ce zo­nă, să știm exact da­că es­te punc­tul de ve­de­re al BNR. Eu nu cred că dom­nul eco­no­mist La­zea a re­pre­zen­tat punc­tul de ve­de­re al Băn­cii Na­ţi­o­na­le vi­za­vi de Pi­lo­nul II de pen­sii“, a opi­nat dem­ni­ta­rul.

Bur­sa, afec­ta­tă

Efec­te­le Or­do­na­nței de Ur­ge­nță nr. 114/2018 ar pu­tea să in­ver­se­ze pro­ce­sul de atin­ge­re de că­tre Bur­să a sta­tu­tu­lui de piață emer­gen­tă, fi­ind afec­ta­te in­ves­tiți­i­le, pen­si­i­le și fi­na­nța­rea Gu­ver­nu­lui, a mai adău­gat La­zea. Dar ca­re es­te le­gă­tu­ra din­tre fon­du­ri­le de pen­sii pri­va­te obli­ga­to­rii și sta­tu­tul de pia­ţă emer­gen­tă al Bur­sei de Va­lori Bu­cu­rești?

Liviu Moldovan, analist pieţe de capital, con­fir­mă că „vor fi pro­ble­me de scă­deri abrup­te la Bur­să, clar. Da­că se va reuși uci­de­rea Pi­lo­nu­lui II, va fi un im­pact ex­trem de ne­ga­tiv pe Bur­să“.

De ce va apă­rea acest im­pact ex­trem de ne­ga­tiv? „Dat fi­ind fap­tul că va dis­pă­rea prin­ci­pa­lul cum­pă­ră­tor, ca­re în fi­e­ca­re lu­nă se du­ce la «ma­ga­zin» și se apro­vi­zi­o­nea­ză“, spu­ne Moldovan.

Cum­pă­ră­to­rul so­ci­e­ta­te de ad­mi­nis­tra­re pe Pi­lo­nul II are o struc­tu­ră va­ria­tă a achi­zi­ţi­i­lor

Vor fi pro­ble­me de scă­deri abrup­te la Bur­să, clar. Da­că se va reu­şi uci­de­rea Pi­lo­nu­lui II, va fi un im­pact ex­trem de ne­ga­tiv pe Bur­să.“

LIVIU MOLDOVAN, ANALIST PIEŢE DE CAPITAL

pe ca­re le fa­ce – ex­pli­că ex­per­tul. Ast­fel, com­pa­ni­i­le de fon­duri de pen­sii admi­nis­tra­te pri­vat „nu in­tră doar pe o sin­gu­ră ac­ţi­u­ne sau pe un anu­mit sec­tor, ci cu di­fe­ri­te pon­deri pe între­a­ga pa­le­tă de sec­toa­re de ac­ti­vi­ta­te de la Bur­sa de Va­lori”.

Ace­as­ta „spre de­o­se­bi­re de Fon­dul X, din străi­nă­ta­te, ca­re poa­te să fie in­te­re­sat doar de sec­to­rul ban­car, ori de cel ener­ge­tic, ori de te­le­co­mu­ni­ca­ţii“, a ex­pli­cat Liviu Moldovan pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“.

Alter­na­ti­vă: Pi­lo­nul III de pen­sii pri­va­te fa­cul­ta­ti­ve

Să pre­su­pu­nem că dis­pa­re Pi­lo­nul II. Cum po­ţi con­ti­nua să ai o sur­să alter­na­ti­vă de pen­sie su­pli­men­ta­ră da­că acest lu­cru se va întâmpla? „Ci­ne va dori în con­ti­nua­re să con­tri­bu­ie va pu­tea să o fa­că prin Pi­lo­nul III de pen­sii pri­va­te fa­cul­ta­ti­ve. Dar vor fi mult mai pu­ţini cei ca­re vor fa­ce acest lu­cru“, ara­tă Moldovan.

Ar mai pu­tea exis­ta o pro­ble­mă – adau­gă spe­cia­lis­tul – dar e greu de cuan­ti­fi­cat acum di­men­si­u­nea aces­teia: fi­nan­ţa­rea de­fi­ci­tu­lui bu­ge­tar. Fon­du­ri­le de pen­sii, în afa­ră de achi­zi­ţi­i­le pe ca­re le fac pe Bur­sa de Va­lori, mai împru­mu­tă și sta­tul ro­mân, cum­pă­rând ti­tluri de stat emi­se de aces­ta pen­tru pia­ţa in­ter­nă. Pon­de­rea aces­tor ti­tluri de stat în in­ves­ti­ţi­i­le pe ca­re le fac fir­me­le de pe Pi­lo­nul II es­te un­de­va la 60% din to­ta­lul ac­ti­ve­lor fon­du­ri­lor de pen­sii.

Di­rec­to­rul ge­ne­ral al BCR Pen­sii, ca­re ges­ti­o­nea­ză pen­si­i­le pri­va­te a pes­te 638.000 de ro­mâni, a anun­ţat că ana­li­ze­a­ză im­pac­tul OUG 114 asu­pra pro­pri­u­lui plan de afa­ceri, „dar nu sun­tem în si­tuația de a fi luat o de­ci­zie“. „Nu­mă­rul ce­lor ca­re au so­li­ci­tat până acum să-și tran­sfe­re con­tri­buți­i­le vi­i­toa­re la Pi­lo­nul pu­blic de pen­sii es­te ne­sem­ni­fi­ca­tiv“, a de­cla­rat Ra­du Cră­ci­un pen­tru Ho­tNews.

Mai es­te o lu­nă și ju­mă­ta­te

Până la înce­pu­tul lu­nii apri­lie, ad­mi­nis­tra­to­rii (im­pli­cit ac­ţi­o­na­rii aces­to­ra) vor tre­bui să co­mu­ni­ce au­di­to­ri­lor da­că vor mai lu­cra în Ro­mânia. Ra­du Cră­ci­un a de­cla­rat pen­tru Eco­no­mi­ca.net că OUG 114, prin con­di­ţi­i­le sa­le, im­pu­ne o re­gândi­re a pla­nu­lui de afa­ceri, de­oa­re­ce, prin noi­le rec­ti­fi­cări le­gis­la­ti­ve, ra­ta de ren­ta­bi­li­ta­te a ca­pi­ta­lu­ri­lor în acest do­me­niu sca­de la ni­ve­lul unui ti­tlu de stat.

„Con­di­ţi­i­le im­pu­se de OUG 114/2018 sunt one­roa­se. Ce­rin­ţe­le de capital im­pu­se de ace­as­tă or­do­nan­ţă duc la o re­gândi­re a între­gu­lui plan de afa­ceri. Con­di­ţi­i­le im­pu­se de le­ge sunt ex­trem de se­ve­re, în con­di­ţi­i­le în ca­re ra­ta de ren­ta­bi­li­ta­te a ca­pi­ta­lu­ri­lor sca­de, la ni­ve­lul unui ti­tlu de stat, la un 3-4%. În aces­te con­di­ţii, de ce ţi-ai mai asu­ma ris­cul unei afa­ceri?“, a de­cla­rat Cră­ci­un, preșe­din­te­le APAPR.

Nu vor ple­ca to­ţi

„Nu vor ple­ca to­ţi de pe Pi­lo­nul II de pen­sii ni­ci­o­da­tă“, au de­cla­rat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“sur­se ex­per­te din pia­ţă. În prin­ci­piu, spun sur­se­le ci­ta­te, ace­as­ta ar pu­tea să fie o opor­tu­ni­ta­te pen­tru ma­rii ac­tori din pia­ţă, pre­cum BCR Pen­sii, de a pro­fi­ta și a-și mări co­ta de pia­ţă.

Ce se va întâmpla în ace­as­tă si­tua­ţie? Câţi­va din­tre ac­to­rii mai mici vor închi­de, pen­tru că nu au bani pen­tru ma­jo­ra­rea de capital – ace­as­ta es­te pro­ble­ma lor, nu alta, pen­tru că nu vor avea de un­de, sau nu vor dori, să adu­că bani pen­tru ace­as­ta.

„OUG 114 le ce­re ad­mi­nis­tra­to­ri­lor de fon­duri de pen­sii din Pi­lo­nul II să fa­că pe par­cur­sul unui sin­gur an (2019) ma­jo­rări de capital de cir­ca 800 mi­li­oa­ne eu­ro, o su­mă de 11 ori mai ma­re de­cât ca­pi­ta­lul exis­tent în pre­zent. Su­ma es­te de do­uă ori mai ma­re de­cât to­ta­lul co­mi­si­oa­ne­lor bru­te înca­sa­te în 11 ani“, a mai ex­pli­cat Va­len­tin La­zea.

Atunci, cli­en­ţii fon­du­ri­lor de pen­sii ca­re ar ple­ca ar ră­mâne în por­to­fo­lii de cli­en­te­lă, ca­re vor ajun­ge fi­nal­men­te la res­tul fon­du­ri­lor de pen­sii ce vor mai ră­mâne pe pia­ţă și îi vor pre­lua. De re­gu­lă, în ast­fel de si­tua­ţii, ad­mi­nis­tra­to­rii unor ast­fel de su­me nu ple­a­că, pur și sim­plu, de pe pia­ţă închi­zând ușa și oprind cu­ren­tul. Lu­cru­ri­le nu func­ţi­o­nea­ză așa. Fon­du­ri­le de pen­sii au o res­pon­sa­bi­li­ta­te so­cia­lă și con­trac­tua­lă fa­ţă de cli­en­ţii lor. De exem­plu, când AIG Pen­sii a ple­cat din Ro­mânia, a avut loc o ne­go­ci­e­re în ur­ma că­reia com­pa­nia și-a vândut por­to­fo­li­ul de cli­en­ţi altei com­pa­nii din pia­ţă, iar acum acel por­to­fo­liu e ad­mi­nis­trat de com­pa­nia Me­tro­po­li­tan.

61% re­pre­zin­tă pon­de­rea in­ves­ti­ţi­i­lor fă­cu­te de so­ci­e­tă­ţi­le de pe Pi­lo­nul II în ti­tlu­ri­le de stat.

Prin ast­fel de ne­go­ci­eri, ini­ţial, cli­en­ţii unei com­pa­nii ca­re ple­a­că ajung la o altă com­pa­nie din pia­ţă. Pro­ble­ma es­te însă că, și da­că vor ră­mâne do­uă sau trei com­pa­nii, se va for­ma, prac­tic, un oli­go­pol, ce­ea ce nu e bine pen­tru gra­dul de con­cu­ren­ţă de pe pia­ţă.

„Tre­bu­ie fă­cu­te cal­cu­le­le de ren­ta­bi­li­ta­te a ca­pi­ta­lu­lui. Eu nu le știu. Adi­că știu cum se fac, dar nu am da­te­le lor de in­tra­re“, a mai spus ex­per­tul ci­tat de „Ro­mânia li­be­ră“, ca­re a do­rit să-și păs­tre­ze ano­ni­ma­tul. O ma­ne­vră cla­si­că – a mai ex­pli­cat aces­ta – ar pu­tea să fie de ge­nul or­do­nan­ţei ca­re du­ce la mă­suri exa­ge­ra­te, apoi au loc dis­cu­ţii, păr­ţi­le fac pași îna­poi, prin ne­go­ci­eri suc­ce­si­ve, și se întâlnesc la mij­lo­cul dis­tan­ţei. Aces­ta se nu­mește, în teh­ni­ci­le de gu­ver­na­re, „test de re­zis­ten­ţă cri­ti­că“. Aici am pu­tea avea un ast­fel de caz.

„Și fon­du­ri­le de pen­sii își fac cam­pa­nie: «Ao­leo! Ne dis­tru­ge­ţi bu­si­ness-ul». Poa­te că nu se dis­trug toa­te bu­si­ness-uri­le aces­tea, ci mai pu­ţi­ne, așa. Zvo­nuri des­pre fa­li­men­te am mai au­zit și nu s-au ade­ve­rit“, adau­gă ex­per­tul pen­tru RL. „Spre exem­plu, cu mu­ta­rea con­tri­bu­ţi­i­lor. Nu s-a întâmplat ni­mic, ni­cio pro­ble­mă. Din con­tră, le-au cres­cut înca­să­ri­le la pen­sii, deci... gra­dul de con­for­ma­re a cres­cut, ce­ea ce e un lu­cru bun“, a opi­nat spe­cia­lis­tul.

FO­TO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.