Am­pla­sa­rea de noi ra­che­te în Eu­ro­pa va atra­ge ri­pos­ta Ru­si­ei

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Te­le­vi­zi­u­nea ru­să de stat a pre­zen­tat o har­tă a po­te­nția­le­lor țin­te nu­cle­a­re ame­ri­ca­ne, între ca­re Pen­ta­gon și Camp Da­vid, în Ma­ry­land și a pre­ci­zat că o ra­che­tă su­per­so­ni­că în curs de re­a­li­za­re în Ru­sia ar pu­tea lo­vi țin­te­le în cinci mi­nu­te.

Pre­zen­ta­to­rul Dmi­tri Ki­se­li­ov a iden­ti­fi­cat pe o har­tă a Sta­te­lor Uni­te țin­te ca­re ar pu­tea fi lo­vi­te de Ru­sia în ca­zul unui răz­boi nu­cle­ar,

des­cri­se ca cen­tre de co­man­da­ment pre­zi­de­nțial sau mi­li­tar și a des­cris per­for­ma­nțe­le ra­che­tei su­per­so­ni­ce Zir­kon.

Preșe­din­te­le Vla­di­mir Pu­tin a de­cla­rat că Ru­sia va dez­vol­ta noi ar­me și le va ori­en­ta spre „cen­tre de de­ci­zie” oc­ci­den­ta­le da­că Occi­den­tul va am­pla­sa noi ra­che­te cu ra­ză scur­tă și me­die de acți­u­ne în Eu­ro­pa. El a su­bli­niat că Mos­co­va es­te pre­gă­ti­tă mi­li­tar pen­tru

o cri­ză tip „ra­che­te cu­ba­ne­ze”, Ru­sia fi­ind obli­ga­tă să re­a­cți­o­ne­ze pla­sând ra­che­te nu­cle­a­re su­per­so­ni­ce pe sub­ma­ri­ne afla­te în apro­pi­e­rea ape­lor ame­ri­ca­ne.

Sta­te­le Uni­te au de­cla­rat că nu au nici un proi­ect ime­diat de am­pla­sa­re de ast­fel de ra­che­te în Eu­ro­pa și au ca­li­fi­cat drept „pro­pa­gan­dă” aver­tis­men­tul li­de­ru­lui de la Krem­lin. Po­tri­vit Was­hin­gto­nu­lui, de­ci­zia SUA de a pă­ră­si tra­ta­tul din 1987 în

pri­vi­nța fo­rțe­lor nu­cle­a­re cu ra­ză me­die de acți­u­ne (FNI), du­pă ce au acu­zat Ru­sia de încăl­ca­rea aces­tu­ia, a eli­be­rat par­tea ame­ri­ca­nă de con­strânge­ri­le tra­ta­tu­lui, ofe­rin­du-i po­si­bi­li­ta­tea de a înce­pe dez­vol­ta­rea și am­pla­sa­rea de ast­fel de ra­che­te. Unii ana­liști es­ti­me­a­ză că abor­da­rea lui Pu­tin re­pre­zin­tă o tac­ti­că ce vi­ze­a­ză re­an­ga­ja­rea SUA în dis­cuții asu­pra echi­li­bre­lor stra­te­gi­ce între ce­le do­uă mari pu­teri,

do­ri­tă de mul­tă vre­me de Mos­co­va.

În dis­cur­sul anual, con­si­de­rat drept ver­si­u­nea ru­să a dis­cur­su­lui ame­ri­can asu­pra stă­rii nați­u­nii, Pu­tin a su­bli­niat că am­pla­sa­rea even­tua­lă de ra­che­te ca­re ar pu­tea atin­ge Mos­co­va în 10 mi­nu­te es­te „pe­ri­cu­loa­să pen­tru Ru­sia” și Mos­co­va ar fi obli­ga­tă să re­e­xa­mi­ne­ze „acți­u­ni­le si­me­tri­ce și asi­me­tri­ce”. „Ru­sia ar pu­tea fi obli­ga­tă să cre­e­ze și să am­pla­se­ze

ti­puri de ar­me ca­re ar pu­tea fi uti­li­za­te nu nu­mai împo­tri­va te­ri­to­ri­i­lor de un­de pro­vi­ne ame­ni­nța­rea di­rec­tă, dar și con­tra cen­tre­lor de de­ci­zie de uti­li­za­re a aces­tor sis­te­me de ra­che­te.” În ace­lași timp, Pu­tin a re­a­fir­mat po­ziția Ru­si­ei po­tri­vit că­reia nu va am­pla­sa ra­che­te cu ra­ză scur­tă și me­die în ves­tul ță­rii de­cât în ca­zul po­ziți­o­nă­rii de ar­me si­mi­la­re în Eu­ro­pa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.