Omul bun la toa­te

Romania Libera - - Actualitat­e -

„Nea Enci­că,așa cum îl știe toa­tă lu­mea,es­te omul bun la toa­te! Es­te foar­te pri­ce­put și mi­gă­los – re­pa­ră ori­ce,înce­pând de la pan­to­fi și până la elec­tro­ni­ce și elec­tro­cas­ni­ce.Nu se la­să până ce obi­ec­te­le ca­re îi in­tră pe mână nu sunt în per­fec­tă stare de fun­cți­o­na­re.Îi pla­ce ex­trem de mult ce­ea ce fa­ce,îi pla­ce să știe că es­te de fo­los,că nu își iro­sește viața.Nu are pro­gram la ate­li­er.Spu­ne că stă până când do­rește.Nea Enci­că es­te o po­ves­te între­a­gă,iar o dis­cuție cu el îți ofe­ră ener­gie și ve­se­lie cât pen­tru toa­tă zi­ua.Vor­bește în ri­me,es­te in­gi­ner au­to­ma­ti­zări in­dus­tria­le,elec­tri­cian,tâmplar,ciz­mar și ori­ce mai es­te ne­voie!”,spun re­pre­zen­ta­nții Di­re­cți­ei Ge­ne­ra­le de Asis­te­nță So­cia­lă și Pro­te­cția Co­pi­lu­lui Con­sta­nța.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.