OUG 7. Ce se schim­bă și ce nu se schim­bă

Pro­tes­te­le ma­gis­trați­lor au con­ti­nuat și du­pă ne­go­ci­e­ri­le de la Gu­vern

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Mi­nis­trul Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der, a pro­mis abro­ga­rea ar­ti­co­lu­lui prin ca­re ju­de­că­to­rii pu­te­au fi nu­miți șe­fi de par­che­te. Toa­der nu se va atin­ge, însă, de alte pre­ve­deri con­tes­ta­te, cum ar fi scoa­te­rea Se­cți­ei spe­cia­le de sub au­to­ri­ta­tea pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral.

Mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der, a anun­ţat, du­pă dis­cu­ţi­i­le de la Gu­vern cu re­pre­zen­tan­ţii unor aso­cia­ţii de ma­gis­tra­ţi, că va fi abro­gat ar­ti­co­lul din OUG 7/2019 prin ca­re ju­de­că­to­rii pu­te­au fi nu­mi­ţi şe­fi de mari par­che­te, şi re­vi­ne şi avi­zul la Sec­ţia de pro­cu­rori a CSM. Toa­der a pre­ci­zat că no­ua or­do­nan­ţă va fi tri­mi­să vi­neri la CSM, iar săp­tă­mâna vi­i­toa­re va fi adop­ta­tă. La dis­cu­ţia

de la Pa­la­tul Vic­to­ria au par­ti­ci­pat Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, Tu­do­rel Toa­der, pre­şe­din­ta CSM – Lia Sa­vo­nea, re­pre­zen­tan­ţii UNJR, ai Aso­cia­ţi­ei Ma­gis­tra­ţi­lor din Ro­mânia, ai Aso­cia­ţi­ei Pro­cu­ro­ri­lor din Ro­mânia, ai Inspec­ţi­ei Ju­di­cia­re şi ai Sec­ţi­ei spe­cia­le pen­tru an­che­ta­rea ma­gis­tra­ţi­lor. Cu alte cu­vin­te, in­sti­tuții sau aso­ciații afla­te în re­lații bu­ne cu ac­tua­la coa­liție de gu­ver­na­re. „To­ţi par­ti­ci­pan­ţii am apre­ciat dia­lo­gul des­chis, pe ba­ză de ar­gu­men­te, pe ba­ză de con­traar­gu­men­te“, a sus­ţi­nut Tu­do­rel Toa­der, deși o ast­fel de întâlni­re cu ma­gis­trații ar fi tre­bu­it să ai­bă loc înain­te de emi­te­rea or­do­na­nței de ur­ge­nță. Prac­tic, Gu­ver­nul nu se va atin­ge de res­tul ar­ti­co­le­lor ca­re au ge­ne­rat con­tro­ver­se. Prin­tre ar­ti­co­le­le ca­re ră­mân în vi­goa­re se nu­mă­ră cel po­tri­vit că­ru­ia Sec­ţia spe­cia­lă

pen­tru Inves­ti­ga­rea Ma­gis­tra­ţi­lor va ie­şi de sub au­to­ri­ta­tea pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral. Do­cu­men­tul ara­tă că șe­ful Sec­ţi­ei de an­che­ta­re a ma­gis­tra­ţi­lor poa­te dis­pu­ne în pri­vi­nța so­lu­ţi­i­lor cau­ze­lor. An­te­ri­or or­do­na­nței, pro­cu­ro­rul ge­ne­ral era cel ca­re, în ca­li­ta­te de su­pe­ri­or ie­rar­hic, in­fir­ma ac­te­le de ur­mă­ri­re pe­na­lă emi­se de pro­cu­ro­rii Sec­ţi­ei spe­cia­le. Sta­tu­tul pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral de șef ie­rar­hic al Se­cți­ei spe­cia­le fu­se­se pre­vă­zut de o de­ci­zie a Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le (CCR), încăl­ca­tă, acum, de or­do­na­nța Gu­ver­nu­lui. Una din­tre mo­di­fi­cări vi­ze­a­ză de­le­gă­ri­le în func­ţi­i­le de con­du­ce­re ale par­che­te­lor. Po­tri­vit or­do­na­nței de ur­ge­nță, „pro­cu­ro­rii nu pot fi de­le­ga­ţi în func­ţi­i­le de con­du­ce­re din ca­drul par­che­te­lor pen­tru ca­re nu­mi­rea se fa­ce de că­tre pre­şe­din­te­le Ro­mâni­ei“. De exem­plu, Că­lin Nis­tor, ad­junc­tul DNA, es­te de­le­gat în func­ţia de şef al Di­rec­ţi­ei de­oa­re­ce pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a re­fu­zat nu­mi­rea Adi­nei Flo­rea pe ace­as­tă func­ţie.

Du­pă ce mi­nis­trul Jus­tiți­ei a anu­nțat că va fa­ce doar aces­te mo­di­fi­cări, pro­tes­te­le ma­gis­trați­lor au con­ti­nuat. Aso­cia­ţia „Fo­ru­mul

Ju­de­că­to­ri­lor din Ro­mânia“, Aso­cia­ţia „Miş­ca­rea pen­tru Apă­ra­rea Sta­tu­tu­lui Pro­cu­ro­ri­lor“şi Aso­cia­ţia „Ini­ţia­ti­va pen­tru Jus­ti­ţie“spun că ne­mul­ţu­mi­ri­le ma­gis­tra­ţi­lor nu pot fi sa­tis­fă­cu­te cu pro­mi­si­uni de sa­lon, cu pri­vi­re la abro­ga­rea vi­i­toa­re şi in­cer­tă, ne­de­ter­mi­na­tă tem­po­ral, a unui sim­plu text din or­do­nan­ţa de ur­gen­ţă.

Pro­tes­te­le ma­gis­trați­lor

Pro­cu­ro­rii Par­che­tu­lui de pe lângă Ju­de­că­to­ria Sec­to­ru­lui 1 Bu­cu­reş­ti au de­cis să-şi sus­pen­de ac­ti­vi­ta­tea de luni până joi, in­clu­siv, ne­mul­ţu­mi­ţi de OUG 7. De­ci­zii de sus­pen­da­re a ac­ti­vi­tății au venit și de la Tri­bu­na­lul Cluj, Tri­bu­na­lul Ma­ra­mu­reș (ma­gis­trații poar­tă și ban­de­ro­le pe braț), Ju­de­că­to­ria Sec­tor 2 Bu­cu­rești, ju­de­că­to­ri­i­le Dej, Cluj, Târgo­viște și Gher­la. De ase­me­nea, la Cur­tea de Apel Pi­tești es­te sus­pen­da­tă ac­ti­vi­ta­tea cu pu­bli­cul, iar ma­gis­trații Tri­bu­na­lu­lui Spe­cia­li­zat Mu­reș poar­tă ban­de­ro­le și vor pro­tes­ta în fața in­sti­tuți­ei timp de cinci zi­le, în timp ce Cur­tea de Apel Brașov a de­cla­nșat luni pro­ce­du­ra de re­vo­ca­re a preșe­din­te­lui CSM, Lia Sa­vo­nea.

Lis­ta par­che­te­lor cu ac­ti­vi­ta­te ju­di­cia­ră sus­pen­da­tă se lun­gește de la o oră la alta: Par­che­tul Ju­de­că­to­ri­ei și Par­che­tul Tri­bu­na­lu­lui Con­sta­nța, Par­che­tul Ju­de­că­to­ri­ei Brașov, Par­che­tul Ju­de­că­to­ri­ei Ti­mișoa­ra, Par­che­tul Ju­de­că­to­ri­ei Pi­tești, Par­che­tul Tri­bu­na­lu­lui Argeș, Par­che­tul Tri­bu­na­lu­lui Mu­reș, Par­che­tul Tri­bu­na­lu­lui și Par­che­tul Ju­de­că­to­ri­ei Ba­cău, Par­che­tul Ju­de­că­to­ri­ei Cluj, Par­che­tul Ju­de­că­to­ri­ei Tur­da, Par­che­tul Ju­de­că­to­ri­ei Gher­la, par­che­te­le ju­de­că­to­ri­i­lor sec­toa­re­lor 1, 3, 5, 6 Bu­cu­rești și DIICOT. Pro­cu­ro­rii Par­che­tu­lui Ge­ne­ral s-au so­li­da­ri­zat și ei cu ma­gis­trații și pro­cu­ro­rii din ța­ră ca­re au de­cla­nșat pro­tes­te. Ast­fel, ei vor pur­ta ban­de­ro­le în semn de pro­test.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.