Fă­ră acord în deșert, la Charm El-Cheikh

Amâna­rea Bre­xit-ului pen­tru 2021 agi­tă Ma­rea Bri­ta­nie și Bru­xel­les-ul; pre­mi­e­rul bri­ta­nic, in­fle­xi­bil

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

În timp ce pre­mi­e­rul bri­ta­nic con­ser­va­tor The­re­sa May in­sis­tă că ieși­rea Ma­rii Bri­ta­nii din UE va avea loc la da­ta anu­nța­tă, 29 mar­tie, per­spec­ti­va unui „no deal” ar pu­tea obli­ga șe­fa exe­cu­ti­vu­lui de la Lon­dra să ac­cep­te o amâna­re.

Bre­xit, acor­dul de ieși­re a Ma­rii Bri­ta­nii din UE, a fost pre­zent și în dis­cuți­i­le sum­mi­tu­lui UE-Li­ga Ara­bă de la Charm El-Cheikh, în Egipt. Do­nald Tusk, preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Eu­ro­pe­an, și cel al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Je­an-Clau­de Jun­cker, au es­ti­mat că „în si­tuația în ca­re ne aflăm, o ex­ten­sie teh­ni­că (a ar­ti­co­lu­lui 50) ar fi lo­gi­că”. În Ma­rea Bri­ta­nie, la o

lu­nă până la Bre­xit-ul te­o­re­tic (29 mar­tie), aleșii din Ca­me­ra Co­mu­ne­lor nu au reușit să ca­dă de acord pen­tru ra­ti­fi­ca­rea acor­du­lui de re­tra­ge­re sem­nat de May și de cei 27 de li­deri ai UE la sfârși­tul lu­nii noi­em­brie. Pre­mi­e­rul May a amânat pen­tru 12 mar­tie vo­tul de­pu­tați­lor bri­ta­nici asu­pra acor­du­lui pri­vind Bre­xit-ul pen­tru a le pro­pu­ne un nou text. Du­pă res­pin­ge­rea ma­si­vă a acor­du­lui de că­tre de­pu­tați, la 15 ia­nua­rie, ea înce­ar­că să re­ne­go­ci­e­ze o no­uă va­rian­tă a tex­tu­lui ca­re ar ur­ma să fie ac­cep­tat de o ma­jo­ri­ta­te par­la­men­ta­ră. Fă­ră suc­ces până în pre­zent, dar May nu re­nu­nță și nici nu vrea să au­dă de o amâna­re a da­tei de ieși­re din UE. Ma­rți, 26 fe­brua­rie, ne­go­cia­to­rii bri­ta­nici au re­venit la Bru­xel­les cu toa­te că res­pon­sa­bi­lii Uni­u­nii au de­cla­rat în mod re­pe­tat

că nu se pu­ne pro­ble­ma re­ne­go­ci­e­rii acor­du­lui de­ja apro­bat du­pă un an și ju­mă­ta­te de ne­go­ci­eri. UE se de­cla­ră însă des­chi­să pen­tru dis­cuții asu­pra de­cla­rați­i­lor po­li­ti­ce ca­re însoțesc do­cu­men­tul, un text ca­re tra­nșe­a­ză con­tu­ru­ri­le vi­i­toa­rei re­lații cu Lon­dra.

Luni, me­dia bri­ta­ni­ce au ci­tat sur­se eu­ro­pe­ne po­tri­vit că­ro­ra da­că pre­mi­e­rul bri­ta­nic nu reușește să obți­nă o ma­jo­ri­ta­te par­la­men­ta­ră asu­pra Bre­xit-ului și ar so­li­ci­ta o amâna­re, UE ar ac­cep­ta o de­ro­ga­re până în 2021. Deși con­sti­tu­i­rea Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an ar fi per­tur­ba­tă prin me­nți­ne­rea tem­po­ra­ră a Re­ga­tu­lui Unit în UE, o amâna­re a Bre­xit-ului ar fi po­si­bi­lă și chiar do­ri­tă de unii. Po­tri­vit pre­sei din re­gat, șe­fa gu­ver­nu­lui bri­ta­nic va fi pu­să sub pre­si­u­ne în sânul pro­priu-

lui par­tid pen­tru amâna­rea Bre­xit-ului și evi­ta­rea sce­na­ri­u­lui ca­tas­tro­fal al unui „no deal”, o ieși­re fă­ră acor­dul ne­go­ciat cu li­de­rii UE. Guar­dian, ci­tând sur­se eu­ro­pe­ne, asi­gu­ra că sce­na­ri­ul unei ex­ten­sii până în 2021 fa­ce par­te din ipo­te­ze­le avu­te în ve­de­re.

Dar, în timp ce Tusk es­ti­ma la Charm El-Cheikh că un ter­men su­pli­men­tar pen­tru Bre­xit din­co­lo de 29 mar­tie ar fi o so­luție „rați­o­na­lă” pen­tru Lon­dra, pre­mi­e­rul May in­sis­tă că va pu­tea evi­ta acest „sce­na­riu”. La Bru­xel­les, toa­tă lu­mea es­te con­vin­să că ea mi­ze­a­ză pe „con­tra cro­no­me­tru” în spe­ra­nța că te­a­ma unui „no deal” va con­vin­ge aleșii bri­ta­nici să vo­te­ze pla­nul său. Și spe­ră la un gest al eu­ro­pe­ni­lor pri­vind foar­te con­tro­ver­sa­tul „bac­kstop”, asi­gu­ra­rea con­tra re­veni­rii unei fron­ti­e­re fi­zi­ce în Irlan­da, co­nți­nut în tra­ta­tul di­vo­rțu­lui de UE. Ana­liștii con­si­de­ră că, în ca­zul în ca­re tac­ti­ca ar fun­cți­o­na, va fi tar­div atât pen­tru eu­ro­peni, cât și pen­tru bri­ta­nici pen­tru va­li­da­rea de­fi­ni­ti­vă a tra­ta­tu­lui Bre­xit la timp.

Sur­pri­za la­bu­riști­lor

Ja­mes Cor­byn, li­de­rul Par­ti­du­lui La­bu­rist, în opo­ziție, a me­nți­o­nat pen­tru pri­ma oa­ră po­si­bi­li­ta­tea unui al doi­lea re­fe­ren­dum asu­pra UE în ur­mă­toa­re­le săp­tă­mâni pen­tru evi­ta­rea a ce­ea a ca­li­fi­cat drept „dău­nă­to­rul To­ry Bre­xit im­pus ță­rii”. Guar­dian a pre­ci­zat că li­de­rul la­bu­rist va de­pu­ne un amen­da­ment la moți­u­nea gu­ver­nu­lui asu­pra Bre­xit, enu­nțând cinci ce­reri că­tre The­re­sa May ca o con­diție pre­a­la­bi­lă pen­tru su­sți­ne­rea

la­bu­riști­lor la un acord asu­pra Bre­xit. Luni se­a­ră, la o reu­ni­u­ne a de­pu­tați­lor la­bu­riști, Cor­byn a su­bli­niat că par­ti­dul va su­sți­ne amen­da­men­tul de­pus de Yvet­te Coo­per și de con­ser­va­to­rul Oli­ver Let­win, fa­vo­ra­bil amână­rii da­tei ieși­rii Ma­rii Bri­ta­nii din UE. „Într-un mod sau altul, vom fa­ce tot ce es­te în pu­te­rea noas­tră pen­tru evi­ta­rea unui acord și ne vom opu­ne unui To­ry Bre­xit pre­ju­di­cia­bil ba­zat pe acor­dul The­re­sei May, res­pins ma­siv”, a pre­ci­zat Cor­byn.

O sur­să la­bu­ris­tă a dat de înțe­les că par­ti­dul se va con­cen­tra asu­pra pro­pri­u­lui amen­da­ment pen­tru ver­si­u­nea la­bu­ris­tă a acor­du­lui Bre­xit. Iar da­că va fi res­pins, ce­ea ce es­te de aștep­tat, va su­sți­ne un amen­da­ment vi­zând or­ga­ni­za­rea unui al doi­lea re­fe­ren­dum.

FO­TO: AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.