În con­cert, Pe­tri­că Andrei Trio

Ur­mă­to­rul con­cert din pro­gra­mul sta­gi­u­nii de jazz Ar­tist in Re­si­den­ce, or­ga­ni­zat de Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei prin ARCUB, va fi su­sți­nut de tri­o­ul de sen­zație al ar­tis­tu­lui Pe­tri­că Andrei în da­ta de 28 fe­brua­rie, la ARCUB, Sa­la Ma­re.

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

As­cul­tăm jazz in­ter­pre­tat la pian, con­tra­bas și ba­te­rie într-o co­la­bo­ra­re ine­di­tă și spec­ta­cu­loa­să între pia­nis­tul Pe­tri­că Andrei, con­tra­ba­sis­tul Oli­vi­er Gat­to și ba­te­ris­tul Vlad Po­pes­cu. Unul din­tre cei mai buni pia­niști ai mo­men­tu­lui, Pe­tri­că Andrei adu­ce în pro­gra­mul de jazz de la ARCUB mu­zi­ca unui disc pre­miat, jaz­zul li­ric și un tri­un­ghi so­nor de ex­ce­pție în con­cer­tul „Joy of Li­fe”. Ală­turi de Pe­tri­că Andrei, ur­că pe sce­nă con­tra­ba­sis­tul Oli­vi­er Gat­to și ba­te­ris­tul Vlad Po­pes­cu. Cu­nos­cuți pen­tru proi­ec­te și com­po­ziții ine­dit de ori­gi­na­le, pen­tru co­la­bo­rări spe­cia­le și con­cer­te de înal­tă ți­nu­tă ar­tis­ti­că, cei trei ar­tiști for­me­a­ză „un tri­un­ghi so­nor so­lid, omo­gen, cu o foar­te bu­nă «per­cuție» în zo­na dia­lo­gu­lui de tip «jam ses­si­on»”, așa cum des­cria jur­na­lis­tul Cris­ti Ma­ri­ca pen­tru Ra­dio Ro­mânia Mu­zi­cal tri­o­ul Pe­tri­că Andrei Trio.

Oli­vi­er Gat­to își înce­pe ca­ri­e­ra mu­zi­ca­lă ca prim con­tra­ba­sist al Grand Or­ches­tre de Jazz de l’Armée de L’Air. Stu­dia­ză aran­ja­men­tul și com­po­ziția de jazz la Ber­klee Col­le­ge of Mu­sic, un­de îi are co­le­gi pe Roy Har­gro­ve, Anto­nio Hart și Mark Tur­ner, cu ca­re cântă în ne­nu­mă­ra­te rânduri. Re­nu­nță la stu­dii pen­tru a ple­ca în tur­neu cu trom­bo­nis­tul Sli­de Hamp­ton. Reîntors în Eu­ro­pa, îi acom­pa­nia­ză pe Ray Char­les, Lee Ko­nitz, Ra­vi Col­tra­ne, Glenn Mil­ler. Înre­gis­tre­a­ză cu Ce­sária Évo­ra, Bil­ly Cob­ham, Sa­lif Kei­ta, Craig Bai­ley.

Vlad Po­pes­cu es­te mem­bru al Big Band Ra­dio din 1992 și per­cuți­o­nist se­cund al Fi­lar­mo­ni­cii „Ge­or­ge Enes­cu” din 1996. Evo­lue­a­ză ca ba­te­rist și per­cuți­o­nist în con­cer­te in­ter­nați­o­na­le și la fes­ti­va­lu­ri­le de jazz din Ro­mânia. În 2011, iniția­ză proi­ec­tul „Sta­gi­u­nea de Jazz”, în par­te­ne­riat cu Ra­dio Ro­mânia Cul­tu­ral și Te­a­trul ACT. Cântă ală­turi de pia­nis­tul Jan­cy Ko­ros­sy pe sce­na Ate­neu­lui Ro­mân și con­cer­te­a­ză împreu­nă cu De­ce­bal Bă­di­lă și Mar­cin­ho Ei­ras în spec­ta­co­lul re­a­li­zat în me­mo­ria lui Mi­chel Pe­truc­ciani.

Cu o ca­ri­e­ră pu­ter­nic in­flue­nța­tă de men­to­rul său Ma­ri­us Popp, Pe­tri­că Andrei se fa­ce re­mar­cat la vârsta de 18 ani, când câști­gă „Pre­mi­ul pen­tru de­but” la Si­biu Jazz Fes­ti­val în 1993. Pri­mește o se­rie de dis­tin­cții nați­o­na­le și in­ter­nați­o­na­le și es­te in­vi­tat să cânte în pres­ti­gi­oa­se fes­ti­va­luri in­ter­nați­o­na­le la Pa­ris, Vi­e­na, Li­sa­bo­na, Vil­ni­us, Ber­lin, Bar­ce­lo­na, Bru­xel­les și Bu­cu­rești. Lan­se­a­ză trei al­bu­me per­so­na­le și co­la­bo­re­a­ză cu Ri­chard Gal­lia­no, Bar­ry Altshul, Pe­ter Her­bol­zhei­mer sau Emil Bîzgă.

Inițiat în toam­na anu­lui 2016, pro­gra­mul de jazz “Ar­tist in Re­si­den­ce” de la ARCUB in­vi­tă, în fi­e­ca­re se­zon, un ar­tist ro­mân pen­tru a cu­ra­to­ria o se­rie de con­cer­te de jazz bi­lu­na­re, pe o te­mă ale­a­să de el însuși. Du­pă ce pri­me­le do­uă se­zoa­ne au pre­zen­tat un pro­gram de con­cer­te se­le­cți­o­na­te de Lu­cian Ban, res­pec­tiv Mir­cea Ti­be­rian, a treia sta­gi­u­ne de jazz “Ar­tist in Re­si­den­ce” es­te cu­ra­to­ria­tă de Cris­tian So­le­a­nu și pre­zin­tă, în pe­ri­oa­da sep­tem­brie 2018-iu­nie 2019, o se­rie de con­cer­te de jazz pe te­ma „Jaz­zul – O is­to­rie vie”.

„Am ales ti­tlul aces­tei sta­gi­uni, «Jaz­zul – O is­to­rie vie», gândin­du-mă la is­to­ria ce stă în spa­te­le vi­eții și al re­a­li­ză­ri­lor pro­fe­si­o­na­le ale fi­e­că­ru­ia din­tre ar­tiștii cre­a­tori. Mu­zi­ca im­pro­vi­za­tă es­te ro­dul unor acu­mu­lări de or­din mu­zi­cal, psiho-afec­tiv, in­te­lec­tual, ele fi­ind di­fe­ri­te de la un ar­tist la altul. Pe sce­nă, în tim­pul in­ter­pre­tă­rii, acești fac­tori dau greu­ta­te și un far­mec apar­te ac­tu­lui cre­a­tor. Proi­ec­te­le pre­zen­ta­te în ca­drul sta­gi­u­nii ema­nă fi­e­ca­re «o is­to­rie vie» a ar­tiști­lor. Deși di­fe­ri­te, is­to­ri­i­le vii de la «Ar­tist in Re­si­den­ce» sunt mar­ca­te toa­te de ace­le­ași va­lori – cre­a­ti­vi­ta­te, li­ber­ta­te, tra­diție –, ele con­sti­tu­in­du-se ast­fel într-o al­chi­mie a între­gii tra­diții mu­zi­ca­le a jaz­zu­lui”, de­cla­ră Cris­tian So­le­a­nu, cu­ra­tor pro­gram “Ar­tist in Re­si­den­ce”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.