Par­ti­da Fran­ţa-Ro­mânia se dis­pu­tă pe zgu­ră, la Pa­ris

Romania Libera - - Sport -

În pe­ri­oa­da 20-21 apri­lie, la Pa­ris va avea loc se­mi­fi­na­la de Cu­pa Fed din­tre Fra­nța și Ro­mânia. Fe­de­rația Ro­mână de Te­nis a încer­cat să ne­go­ci­e­ze, cu fo­rul si­mi­lar fran­cez, mu­ta­rea întâlni­rii în ța­ra noas­tră. Prin­ci­pa­lul mo­tiv in­vo­cat a fost ace­la că se­mi­fi­na­la coin­ci­de cu Paște­le Ca­to­lic și nu ar avea, ast­fel, au­di­e­nța scon­ta­tă pen­tru pu­bli­cul lo­cal.

Fran­ce­zii nu au re­nu­nțat la drep­tul pe ca­re li-l con­fe­ră re­gu­la­men­tul și și-au păs­trat drep­tul de gaz­dă. Mai mult, ei ave­au și po­si­bi­li­ta­tea de a ale­ge pe ce su­pra­față se joa­că, așa că au de­cis să ame­na­je­ze un te­ren de zgu­ră, într-o sa­lă, la Ro­uen.

Zgu­ra roșie es­te o su­pra­față de joc spe­ci­fi­că șco­lii fran­ce­ze de te­nis, însă acest avan­taj nu es­te unul ma­jor. Te­ni­sul ro­mânesc a cres­cut pe zgu­ră, iar Si­mo­na Halep a câști­gat sin­gu­rul ei ti­tlu de Ma­re Șlem, la Ro­land Gar­ros, pe zgu­ră. Ro­mânia a ju­cat pe zgu­ră împo­tri­va Elveți­ei, în ba­ra­jul de pro­mo­va­re în Gru­pa Mon­dia­lă, pe te­ren pro­priu, la Cluj-Na­po­ca. Fe­te­le noas­tre s-au im­pus atunci cu sco­rul ge­ne­ral de 3-1.

Te­ni­sul pe zgu­ră es­te altce­va

Spe­cia­liștii afir­mă că te­ni­sul pe zgu­ră își mo­di­fi­că des­tul de mult coor­do­na­te­le. Sunt fa­vo­ri­za­te lo­vi­tu­ri­le len­te, iar fo­rța la ser­vi­ciu es­te mult ate­nua­tă în com­pa­rație cu su­pra­fețe­le du­re. Ju­că­to­rii ape­le­a­ză la așa-nu­mi­ta teh­ni­că a pa­ti­na­ju­lui, ca­re pre­su­pu­ne alu­ne­ca­rea pe pi­ci­oa­re, du­pă min­gi pla­sa­te spre co­lțu­ri­le te­re­nu­lui. Te­re­nul tre­bu­ie udat și îndrep­tat de câte­va ori pe set, pen­tru a se evi­ta for­ma­rea mi­ci­lor de­ni­ve­lări.

Ro­mânia s-a mai ca­li­fi­cat într-o se­mi­fi­na­lă de Cu­pa FED în 1973, când ne-a învins Afri­ca de Sud la Ham­burg, cu sco­rul ge­ne­ral de 2-1. În ce­a­lal­tă se­mi­fi­na­lă, în ac­tua­la ediție, se întâlnesc Be­la­rus și Aus­tra­lia. Fi­na­la va avea loc în noi­em­brie, cu Ro­mânia drept oas­pe­te, în caz de ca­li­fi­ca­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.