Meci ne­bun între FCSB și Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Der­by-ul eta­pei a 25a din Li­ga I la fot­bal a avut loc du­mi­ni­că se­a­ră pe Are­na Nați­o­na­lă din Bu­cu­rești, între FCSB și Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va. Roș-al­baștrii s-au im­pus cu sco­rul de 3-2, reușind astfel o vic­to­rie spec­ta­cu­loa­să, la ca­pă­tul unui meci foar­te ten­si­o­nat, dar ca­re a sal­vat im­pre­sia ar­tis­ti­că a unei run­de până atunci anos­te.

Jo­cul s-a ri­di­cat la ni­ve­lul aștep­tă­ri­lor, ce­le do­uă echi­pe can­di­da­te la ti­tlu de­mon­strând din plin că me­ri­tă po­ziți­i­le frun­tașe. Pri­mul gol al me­ci­u­lui l-a mar­cat Ho­ra, ata­can­tul proas­păt tran­sfe­rat la FCSB. Aces­ta a re­luat cu ca­pul o cen­tra­re ex­pe­dia­tă de pe dre­ap­ta de Ro­ma­rio Ben­zar, din lo­vi­tu­ră li­be­ră. Sen­zația a fost că por­ta­rul ol­te­ni­lor, Pi­glia­cel­li, a pri­mit un gol pa­ra­bil.

Pi­glia­cel­li a înscris din pe­nal­ty

În mi­nu­tul 39, ar­bi­trul bu­cu­rește­an Ma­ri­us Avram a acor­dat pe­nal­ty pen­tru oas­peți. Du­pă ce de-a lun­gul se­zo­nu­lui Crai­o­va s-a re­mar­cat prin mai mul­te lo­vi­turi de pe­de­ap­să ra­ta­te de ata­ca­nți, acum De­vis Man­gia a luat o de­ci­zie sur­prin­ză­toa­re, per­mițându-i por­ta­ru­lui ita­lian Mir­ko Pi­glia­cel­li să me­ar­gă să exe­cu­te. Deși ris­cu­ri­le unei ra­tări erau uriașe, goal-ke­e­per-ul din Bă­nie a șu­tat im­pe­ca­bil, cu fen­tă, și a ega­lat, sta­bi­lind sco­rul pau­zei. Pi­glia­cel­li nu es­te sin­gu­rul por­tar ca­re a mar­cat în Li­ga I. Ia­tă lis­ta cer­be­ri­lor ca­re au și reușit, în par­ti­de ofi­cia­le, să scu­tu­re pla­sa po­rții ad­ver­se:

Wil­helm Zom­bori (Ri­pen­sia Ti­mișoa­ra), Ri­că Ră­du­ca­nu (Ra­pid), Mir­cea Bor­nes­cu (U Crai­o­va), Pe­tre Ră­du­les­cu (Uni­rea Tri­co­lor), Andrei Sepci (U Cluj), Anghel Cre­ţe­a­nu (Ju­ven­tus), Jus­tin Apos­tol (Glo­ria CFR Ga­la­ţi), Ivan EndreÁy (Ju­ven­tus Bu­cu­rești), Ioan Sla­vei (Glo­ria Arad), Ti­bor Koc­sar­di (Glo­ria CFR Ga­la­ţi), Ge­za Bol­diz­sar (Fe­rar Cluj), Va­si­le Cris­tea (U Cluj), Sta­nis­lav Kon­rad (Oţe­lul Reși­ţa), Ioan Mun­te­a­nu (Di­na­mo Ba­cău), Au­rel Crîsnic (Ji­ul Pe­troșani), Ște­fan Bat­hori (Olim­pia Sa­tu Ma­re), Dan Ște­fă­nes­cu (Fa­rul Con­stan­ţa), Vic­tor Roșca (Chi­mia Râmni­cu Vâlcea), Ja­nos Boj­tor (Ji­ul Pe­troșani), Io­nel Di­nu (Da­cia Uni­rea Brăi­la), Tu­do­rel Că­lu­gă­ru (Oţe­lul Ga­la­ţi), Va­si­le Roșca (CSM Reși­ţa), Kha­lid Fo­u­ha­mi (Di­na­mo Bu­cu­rești), Ro­bert Bă­lă­eţ (Pan­du­rii Târgu Jiu) și Mir­cea Bor­nes­cu (U Crai­o­va).

Gol­ghe­te­rul ce­lor enu­me­rați es­te Mir­cea Bor­nes­cu, ca­re tot pen­tru Crai­o­va a înscris de pa­tru ori.

Ce­le­brul Hel­muth Duc­ka­dam a mar­cat și el din­tr-un pe­nal­ty, în Cu­pa Ro­mâni­ei, la o săp­tă­mână du­pă ce Ste­aua cu­ce­ri­se, în 1986, Cu­pa Cam­pi­o­ni­lor Eu­ro­peni.

Întoar­ce­re de re­zul­tat

Du­pă 1-1 la pau­ză, Crai­o­va a pre­luat iniția­ti­va în star­tul re­pri­zei se­cun­de. Băr­buț a mar­cat pe res­pin­ge­re în mi­nu­tul 46, însă ol­te­nii nu și-au pu­tut păs­tra con­cen­tra­rea. Ega­la­rea a venit la o bol­tă su­per­bă a lui Pin­ti­li, co­ro­bo­ra­tă cu o gra­vă greșe­a­lă de pla­sa­ment a apă­ră­rii dol­je­ne. Fi­lip a țâșnit din spa­te și a înscris fă­ră pre­lua­re, ega­lând pe ta­be­la de mar­caj.

Fi­na­lul a fost unul apo­te­o­tic. Ke­lic a fost eli­mi­nat pen­tru un fault în ca­reu, în pos­tu­ră de ul­tim apă­ră­tor. Pe­nal­ty-ul a fost tran­sfor­mat de Ho­ra, iar în pre­lun­giri Man și Bri­ce­ag au fost eli­mi­nați pen­tru o alter­cație la mij­lo­cul te­re­nu­lui.

FCSB a ajuns la 48 de punc­te, trei mai puți­ne de­cât CFR Cluj, dar și trei mai mul­te în com­pa­rație cu Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va.

Lup­ta pen­tru ti­tlu pa­re a fi o afa­ce­re între ce­le trei fo­rțe ale fot­ba­lu­lui ro­mânesc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.