Pro­tes­te­le ma­gis­trați­lor au con­ti­nuat și du­pă ne­go­ci­e­ri­le de la Gu­vern

Romania Libera - - Prima Pagina -

Mi­nis­trul Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der, a pro­mis abro­ga­rea ar­ti­co­lu­lui prin ca­re ju­de­că­to­rii pu­te­au fi nu­miți șe­fi de par­che­te. Toa­der nu se va atin­ge, însă, de alte pre­ve­deri con­tes­ta­te, cum ar fi scoa­te­rea Se­cți­ei spe­cia­le de sub au­to­ri­ta­tea pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral.

Du­pă con­sul­tă­ri­le de la Gu­vern, a ieșit la ram­pă de­pu­ta­tul PSD Flo­rin Iordache. „Ca o greșe­a­lă o văd eu, cred că tre­bu­iau con­sul­tări mai am­ple și mai tran­spa­ren­te înain­te de adop­ta­re, dar aici es­te pro­ble­ma la Mi­nis­te­rul Jus­ti­ţi­ei. Foar­te bine a pro­ce­dat Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, dum­nea­ei a fost ple­ca­tă din ţa­ră în ul­ti­me­le zi­le, a fost în Spa­nia, a ini­ţiat acest dia­log, toc­mai pen­tru a de­ten­si­o­na si­tua­ţia și a gă­si ce­le mai bine so­lu­ţii“, a de­cla­rat Iordache. Re­pli­ca lui Toa­der nu s-a lă­sat aștep­ta­tă. „Chiar nu le-am vă­zut cri­ti­ci­le din PSD, dar da­că sunt și din PSD, sunt din par­ti­dul ma­jo­ri­tar, nu au de­cât să ini­ţi­e­ze pro­ce­duri de mo­di­fi­ca­re, că să te duci la te­le­vi­zor e fru­mos, dai bine pe ecran, îţi spui punc­te­le de ve­de­re, even­tual te ra­li­e­zi ce­lor ne­mul­ţu­mi­ţi, dai și mai bine, dar exis­tă o teh­ni­că le­gis­la­ti­vă, pro­ce­duri va­la­bi­le pen­tru to­ţi“, a de­cla­rat Tu­do­rel Toa­der.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.