Ten­si­uni în Cașmir, „bu­toi­ul cu pul­be­re“hi­ma­layan

India a re­curs la o „lo­vi­tu­ră pre­ven­ti­vă” asu­pra unui te­ri­to­riu con­tro­lat de Pa­kis­tan ca­re a vi­zat ta­bă­ra de an­tre­na­ment a unui grup te­ro­rist, Pa­kis­ta­nul a închis mi­er­curi spați­ul său ae­rian și de­nu­nță vi­o­la­rea fron­ti­e­rei de fac­to în re­gi­u­nea Cașmir.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

India a re­curs la o „lo­vi­tu­ră pre­ven­ti­vă” asu­pra unui te­ri­to­riu con­tro­lat de Pa­kis­tan ca­re a vi­zat ta­bă­ra de an­tre­na­ment a unui grup te­ro­rist, iar Pa­kis­ta­nul a închis mi­er­curi spați­ul său ae­rian și de­nu­nță vi­o­la­rea fron­ti­e­rei de fac­to în re­gi­u­nea Cașmir.

Ten­si­u­ni­le sunt foar­te vii între cei doi frați ina­mici din Asia de Sud du­pă aten­ta­tul din 14 fe­brua­rie din Cașmi­rul in­dian, în ca­re au fost uciși cel puțin 40 de pa­ra­mi­li­tari in­di­eni, aten­tat re­ven­di­cat de gru­pul is­la­mist Jaish-eMo­ham­med (JeM), cu ba­za în Pa­kis­tan, a că­rui ta­bă­ră a fost vi­za­tă de rai­dul ae­rian in­dian. Co­mu­ni­ta­tea in­ter­nați­o­na­lă se te­me de o in­ten­si­fi­ca­re a di­fe­ren­du­lui între cei doi ve­cini și ri­va­li, am­bii do­tați cu ar­ma nu­cle­a­ră și ca­re au re­curs la mai mul­te răz­boaie în tre­cut, în spe­cial pe te­ma Cașmi­ru­lui, o re­gi­u­ne hi­ma­laya­nă, po­pu­la­tă în ma­jo­ri­ta­te de mu­sul­mani, di­vi­zați între ce­le do­uă țări, fi­e­ca­re re­ven­di­când re­gi­u­nea de de­ce­nii. UE și Chi­na au ce­rut ce­lor do­uă ca­pi­ta­le să dea do­va­dă de „reți­ne­re”, Fra­nța a su­sți­nut le­gi­ti­mi­ta­tea Indi­ei de a asi­gu­ra pro­pria se­cu­ri­ta­te con­tra te­ro­ris­mu­lui tran­s_fron­ta­li­er și a ce­rut Pa­kis­ta­nu­lui să „pu­nă ca­păt acți­u­ni­lor gru­pu­ri­lor te­ro­ris­te in­sta­la­te pe te­ri­to­ri­ul său”.

Lo­vi­tu­ri­le ae­ri­e­ne li­mi­ta­te ale Indi­ei asu­pra „li­ni­ei de con­trol” în Cașmir și aver­tis­men­tul Pa­kis­ta­nu­lui po­tri­vit că­ru­ia se pre­gă­tește pen­tru „toa­te even­tua­li­tăți­le” par ati­tu­dini mai mult po­li­ti­ce, și nu pre­lu­di­ul unui răz­boi to­tal. Cel puțin asta es­te spe­ra­nța co­mu­ni­tății in­ter­nați­o­na­le, în timp ce India și Pa­kis­ta­nul, pu­teri nu­cle­a­re, se înfrun­tă din nou. Nici una din ce­le do­uă țări ve­ci­ne nu își poa­te per­mi­te un alt con­flict de am­ploa­re, su­sțin ana­liștii. Do­uă din ce­le trei con­flic­te prin­ci­pa­le in­do-pa­kis­ta­ne­ze au avut loc în Cașmir, du­pă se­pa­ra­rea din 1947 - răz­boi­ul din 1965 și con­flic­tul din Kar­gil din 1999 -, dar au fost și con­frun­tări mai puțin im­por­tan­te și re­cu­ren­te ca­re nu au re­glat ni­mic. Cașmi­rul ră­mâne di­vi­zat, dis­pu­tat și do­mi­nat de vi­o­le­nțe, te­a­trul unei in­su­re­cții de in­ten­si­ta­te sla­bă și sur­să con­stan­tă de fri­cți­uni ex­ploa­ta­te de ex­tre­miștii din am­be­le pă­rți. Expe­rții es­ti­me­a­ză că Pa­kis­ta­nul nu poa­te învin­ge o Indie mai pu­ter­ni­că și mai bo­ga­tă, iar ar­ma nu­cle­a­ră nu es­te o opți­u­ne. Pa­kis­ta­nul are însă un amic pu­ter­nic și in­ves­ti­tor, Chi­na, și joa­că un rol-cheie în proi­ec­tul cen­tu­rii și „noi­lor ru­te ale mă­tă­sii” al preșe­din­te­lui Xi Jin­ping, ca­re pre­ve­de o di­men­si­u­ne mi­li­ta­ră cres­cândă.

200 de te­ro­riști, eli­mi­nați

Vi­jay Gok­ha­le, înalt res­pon­sa­bil în di­plo­mația in­dia­nă, a ofe­rit de­ta­lii pre­sei: „În ace­as­tă ope­rați­u­ne au fost eli­mi­nați nu­me­roși te­ro­riști, in­struc­tori, îna­lți co­man­da­nți și ji­ha­diști im­pli­cați în aten­ta­te­le si­nu­ci­gașe ale JeM”. Cir­ca 200. Po­tri­vit au­to­ri­tăți­lor in­di­e­ne, JeM, unul din gru­pu­ri­le ar­ma­te ce­le mai ac­ti­ve con­tra New Del­hi în re­be­li­u­nea se­pa­ra­tis­tă din Cașmir, pre­gă­tea noi aten­ta­te si­nu­ci­gașe în India. „Având în ve­de­re un pe­ri­col imi­nent, o lo­vi­tu­ră pre­ven­ti­vă a de­venit ab­so­lut ne­ce­sa­ră”, a pre­ci­zat Gok­ha­le, ca­li­fi­când rai­dul de ma­rți drept o „acți­u­ne pre­ven­ti­vă ne­mi­li­ta­ră” și „spe­ci­fic împo­tri­va ta­be­rei JeM”. Ofi­cial, New Del­hi nu a dat de­ta­lii asu­pra mo­da­li­tăți­lor ope­rați­u­nii, dar pre­sa lo­ca­lă a re­la­tat că a luat for­ma unui bom­bar­da­ment ae­rian cu avi­oa­ne de lup­tă Mi­ra­ge 2000. Pa­kis­ta­nul a de­cla­rat mai târziu că a res­pins o scur­tă in­cur­si­u­ne a ar­ma­tei in­di­e­ne a ae­ru­lui dea­su­pra Cașmi­ru­lui. „Fă­ră vic­ti­me sau dau­ne”, a pre­ci­zat pur­tă­to­rul de cu­vânt al ar­ma­tei pa­kis­ta­ne­ze, ge­ne­ra­lul Asif Gha­foor, pe Twit­ter.

India acu­ză de mul­tă vre­me Pa­kis­ta­nul că su­sți­ne sub­te­ran in­fil­tră­ri­le in­sur­ge­nți­lor în Cașmi­rul in­dian, ce­ea ce Isla­ma­ba­dul a ne­gat întot­de­au­na. Aten­ta­tul din 14 fe­brua­rie a sus­ci­tat un val de fu­rie în India și ape­luri la re­pre­sa­lii. Pre­mi­e­rul Na­ren­dra Mo­di, ca­re cul­ti­vă o ima­gi­ne de om-for­te și va can­di­da pen­tru al doi­lea man­dat în pri­mă­va­ră, es­te sub pre­si­u­nea opi­ni­ei pu­bli­ce pen­tru a re­cur­ge la o re­pli­că pu­ter­ni­că. În ul­ti­me­le zi­le, India s-a stră­du­it să izo­le­ze Pa­kis­ta­nul și cu aju­to­rul Fra­nței cau­tă să îl înscrie pe Ma­sood Azhar, șe­ful JeM, ca­re trăi­ește li­ber în Pa­kis­tan, pe lis­ta san­cți­u­ni­lor Con­si­li­u­lui de Se­cu­ri­ta­te al ONU. O sur­să di­plo­ma­ti­că es­ti­me­a­ză că es­te im­pro­ba­bil ca du­pă lo­vi­tu­ri­le ae­ri­e­ne de ma­rți Chi­na, apro­piat aliat al Isla­ma­ba­du­lui și mem­bru al Con­si­li­u­lui de Se­cu­ri­ta­te, să-și dea acor­dul. New Del­hi a tri­mis sâmbă­tă în Cașmir 10.000 de pa­ra­mi­li­tari și a ares­tat pes­te 160 de se­pa­ra­tiști. Mișca­rea se­pa­ra­tis­tă în Cașmi­rul in­dian s-a am­pli­fi­cat și ra­di­ca­li­zat în ul­ti­mii ani.

FOTO EPA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.