Cen­tre me­di­ca­le de per­ma­nen­ţă pen­tru de­gre­va­rea „Urgen­ţe­lor“de la spi­ta­le

În pre­mi­e­ră în Ro­mânia, la Ga­lați a fost înfi­i­nțat un Cen­tru de Me­di­ci­nă Den­ta­ră So­cia­lă, la ca­re vor fi tra­ta­te gra­tu­it pes­te 20.000 de per­soa­ne cu veni­turi re­du­se.

Romania Libera - - Special - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

În ce­le aproa­pe trei de­ce­nii de re­or­ga­ni­za­re a sis­te­mu­lui de să­nă­ta­te pu­bli­că din mul­te mari orașe a dis­pă­rut o com­po­nen­tă des­tul de im­por­tan­tă a sis­te­mu­lui, ace­ea des­ti­na­tă re­zol­vă­rii unor ca­zuri ca­re, deși nu sunt gra­ve, pre­su­pun to­tuși o mi­ni­mă asis­te­nță me­di­ca­lă de spe­cia­li­ta­te. Es­te vor­ba de tra­ta­rea unor răni, schim­bări de pan­sa­men­te, tra­ta­men­te in­jec­ta­bi­le, pu­seuri de ten­si­u­ne etc., în ca­re es­te ne­voie de vi­zi­ta la un ca­bi­net me­di­cal, iar da­că la acel mo­ment nu es­te pro­gram la ca­bi­ne­tul me­di­cu­lui de fa­mi­lie sin­gu­ra so­luție a pa­ci­en­tu­lui es­te să me­ar­gă la „Urge­nța” ce­lui mai apro­piat spi­tal. Așa se ajun­ge ca Uni­tăți­le de Pri­miri Urge­nțe ale spi­ta­le­lor din ma­ri­le orașe să se con­frun­te nu nu­mai cu ca­zuri gra­ve, ci și cu o pre­si­u­ne a ca­zu­ri­lor pa­ci­e­nți­lor cu pro­ble­me de să­nă­ta­te mi­no­re, dar ca­re vin la „Ur­ge­nță” din cau­ză că nu au o alter­na­ti­vă pen­tru tra­ta­rea unei răni su­per­fi­cia­le sau pen­tru a li se fa­ce o in­je­cție. Ga­lați­ul es­te unul din orașe­le în ca­re spi­ta­le­le se con­frun­tă cu ast­fel de pro­ble­me, du­pă ce s-a des­fi­i­nțat Po­li­cli­ni­ca Mu­ni­ci­pa­lă, la ca­re fun­cți­o­na 24 de ore din 24 și un ca­bi­net de tra­ta­men­te la ca­re era acor­da­tă asis­te­nța pen­tru ast­fel de ca­zuri. Pen­tru a de­gre­va Uni­ta­tea de Pri­miri Urge­nțe a Spi­ta­lu­lui Cli­nic Ju­dețe­an de Ur­ge­nță „Sf. Apos­tol Andrei” de ace­as­tă pre­si­u­ne, Pri­mă­ria Ga­lați a de­ma­rat înfi­i­nța­rea în car­ti­e­re­le orașu­lui a unor cen­tre me­di­ca­le de per­ma­ne­nță, la ca­re gă­lățe­nii să se poa­tă adre­sa unui me­dic sau unei asis­ten­te me­di­ca­le în cur­sul du­pă-ami­e­zii și no­pții, dar și sâmbă­ta și du­mi­ni­ca, când nu es­te pro­gram la ca­bi­ne­te­le me­di­ci­lor de fa­mi­lie. Es­te un mo­del im­por­tat de la Bu­cu­rești, pe ca­re încer­ca­se să îl pu­nă în prac­ti­că fos­tul pri­mar So­rin Opres­cu. Du­pă înfi­i­nța­rea unui prim cen­tru de per­ma­ne­nță în Mi­cro 39, car­ti­er de la pe­ri­fe­ria orașu­lui, acum se lu­cre­a­ză la ame­na­ja­rea ce­lui de-al doi­lea cen­tru, înfi­i­nțat în co­la­bo­ra­re cu Arhi­e­pis­co­pia Du­nă­rii de Jos la Pa­ro­hia „Trei Ie­rar­hi”, ca­re a pus la dis­po­ziție gra­tu­it o clă­di­re nou-con­stru­i­tă în cur­tea bi­se­ri­cii. Un al trei­lea cen­tru ar ur­ma să fie înfi­i­nțat în Cam­pu­sul Stu­de­nțesc, în co­la­bo­ra­re cu Uni­ver­si­ta­tea Du­nă­rea de Jos. „Me­ni­rea unui ast­fel de cen­tru es­te de a de­gre­va Uni­ta­tea de Pri­miri Urgen­ţe, ca­re de­ja es­te foar­te aglo­me­ra­tă. Și asta pen­tru că mul­ţi din­tre pa­ci­en­ţii ca­re ajung la UPU vin doar pen­tru un sim­plu tra­ta­ment sau o in­jec­ţie. To­to­da­tă, do­rim să adu­cem în in­te­ri­o­rul car­ti­e­re­lor aces­te cen­tre pen­tru ca oa­me­nii să poa­tă pri­mi ra­pid o con­sul­ta­ţie me­di­ca­lă sau un tra­ta­ment, fă­ră a fi ne­voie să me­ar­gă la spi­tal”, ne-a de­cla­rat pri­ma­rul Ga­lați­u­lui, Io­nuț Pu­che­a­nu.

Cos­turi mo­di­ce în ra­port cu be­ne­fi­ci­i­le

Fon­du­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru înfi­i­nța­rea unui ast­fel de cen­tru sunt mo­di­ce în ra­port cu avan­ta­je­le. Înfi­i­nța­rea pri­mu­lui cen­tru de per­ma­ne­nță a cos­tat apro­xi­ma­tiv 180.000 de lei, din ca­re 116.000 lei au fost ba­nii alo­cați pen­tru ame­na­ja­rea spați­u­lui, iar 65.000 de lei pen­tru do­tări. Sunt fon­duri ca­re aproa­pe că nu con­te­a­ză la bu­ge­tul unui ma­re oraș, es­te echi­va­len­tul su­mei alo­ca­te pen­tru or­ga­ni­za­rea unui eveni­ment, dar be­ne­fi­ci­i­le pen­tru să­nă­ta­tea lo­cu­i­to­ri­lor orașu­lui sunt in­com­pa­ra­bi­le în ra­port cu aces­te cos­turi.

Cum va fun­cți­o­na un Cen­tru Me­di­cal de Per­ma­ne­nță

Cen­trul de per­ma­nen­ţă pen­tru ser­vi­cii me­di­ca­le es­te înfi­in­ţat și or­ga­ni­zat în ba­za Le­gii nr. 263/2004 pri­vind asi­gu­ra­rea con­ti­nu­i­tă­ţii asis­ten­ţei me­di­ca­le pri­ma­re. Pri­mă­ria pu­ne la dis­po­zi­ţia Ser­vi­ci­u­lui de Asis­ten­ţă Me­di­ca­lă și fon­du­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru pla­ta ser­vi­ci­i­lor de cu­ră­ţe­nie, pa­ză și a uti­li­tă­ţi­lor ne­ce­sa­re func­ţi­o­nă­rii. Cen­trul de per­ma­nen­ţă re­pre­zin­tă un mod par­ti­cu­lar de or­ga­ni­za­re a ac­ti­vi­tă­ţii me­di­ca­le în sis­te­mul sa­ni­tar ca­re va func­ţi­o­na în afa­ra pro­gra­mu­lui de ac­ti­vi­ta­te al ce­lor apro­xi­ma­tiv 122 de me­dici de fa­mi­lie din Ga­la­ţi ca­re se află în ra­por­turi con­trac­tua­le cu CJAS Ga­la­ţi. Ast­fel, în echi­pe­le de gar­dă ca­re asi­gu­ră ser­vi­ci­i­le me­di­ca­le în pri­mul cen­tru de per­ma­ne­nță din Ga­lați își des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­tea 19 me­dici de fa­mi­lie și 7 asis­ten­ţi me­di­ca­li. Cen­trul func­ţi­o­nea­ză în re­gim de gar­dă, în zi­le­le lu­cră­toa­re, între ore­le 15.00 și 08.00 di­mi­neața, iar în zi­le­le de sâmbă­tă, du­mi­ni­că și săr­bă­tori le­ga­le gar­da înce­pe la ora 8.00 și du­re­a­ză 24 de ore.

Unic în ța­ră: Cen­tru de Me­di­ci­nă Den­ta­ră So­cia­lă

Zi­le­le tre­cu­te, la Ga­lați a fost inau­gu­rat sin­gu­rul Cen­tru de Me­di­ci­nă Den­ta­ră So­cia­lă din ța­ră, la ca­re vor fi tra­ta­te gra­tu­it pes­te 20.000 de per­soa­ne asis­ta­te so­cial și afla­te în evi­den­ţa Pri­mă­ri­ei Ga­la­ţi. Cen­trul a fost înfi­i­nțat prin­tr-o in­ves­tiție a Uni­ver­si­tății Du­nă­rea de Jos, în va­loa­re de 700.000 lei, re­a­li­za­tă în pri­mul rând pen­tru ca stu­de­nții din ul­ti­mii ani de stu­dii la Spe­cia­li­za­rea Sto­ma­to­lo­gie de la Fa­cul­ta­tea de Me­di­ci­nă din ca­drul Uni­ver­si­tății să ai­bă la dis­po­ziție ca­bi­ne­te bi­ne do­ta­te în ca­re să își fa­că prac­ti­ca. În ace­lași timp, de ser­vi­ci­i­le noii cli­nici vor be­ne­fi­cia gă­lățe­nii cu veni­turi mici, ca­re vor pri­mi tra­ta­men­te gra­tu­i­te, con­su­ma­bi­le­le fi­ind de­con­ta­te de pri­mă­rie. În ce­le 9 ca­bi­ne­te me­di­ca­le, do­ta­te cu 17 scau­ne sto­ma­to­lo­gi­ce, vor lu­cra ca­dre di­dac­ti­ce uni­ver­si­ta­re și stu­den­ţii din anii IV și V de la Spe­cia­li­za­rea Sto­ma­to­lo­gie, dar și 20 de re­zi­den­ţi de me­di­ci­nă den­ta­ră. Ni­meni nu va fi plă­tit. „Con­form lis­tei înain­ta­te de mu­ni­ci­pa­li­ta­te, sunt pes­te 20.000 de asis­ta­ţi so­cial înce­pând cu că­mi­ne­le de bă­trâni și ter­mi­nând cu cei de la can­ti­ne­le so­cia­le, to­ţi afla­ţi în evi­den­ţe­le asis­ten­ţei so­cia­le din pri­mă­rie. Pa­ci­en­ţii vor fi li­vra­ţi de pri­mă­rie într-un ritm în ca­re vom că­dea de co­mun acord și vor be­ne­fi­cia de aces­te ser­vi­cii de me­di­ci­nă den­ta­ră. Aici lu­cre­a­ză pes­te 40 de ca­dre uni­ver­si­ta­re de la Sec­ţia Sto­ma­to­lo­gie a Fa­cul­tă­ţii de Me­di­ci­nă și Far­ma­cie Ga­la­ţi, 360 de stu­den­ţi din anii V și VI și 20 de re­zi­den­ţi de me­di­ci­nă den­ta­ră pe di­fe­ri­te spe­cia­li­zări. Stu­den­ţii și ca­dre­le di­dac­ti­ce vor lu­cra în ca­drul pro­gra­mu­lui de învă­ţă­mânt, iar re­zi­den­ţii în pro­gra­mul lor de pre­gă­ti­re pe o anu­me spe­cia­li­za­re”, a pre­ci­zat Au­rel Ne­chi­ta, pro­fe­sor la Fa­cul­ta­tea de Me­di­ci­nă și Far­ma­cie din Ga­lați.

Pri­mă­ria alo­că 150.000 eu­ro pen­tru con­su­ma­bi­le

Pri­ma­rul Io­nuţ Pu­che­a­nu a pre­ci­zat că es­te pen­tru pri­ma da­tă când un ast­fel de cen­tru so­cial func­ţi­o­nea­ză în ţa­ră și că su­me­le ne­ce­sa­re func­ţi­o­nă­rii cli­ni­cii vor fi asi­gu­ra­te de la bu­ge­tul lo­cal, o pri­mă tra­nșă de 100.000 lei fi­ind de­ja vi­ra­tă în con­tul cen­tru­lui. „E pen­tru pri­ma oa­ră când, în Ro­mânia, func­ţi­o­nea­ză o ast­fel de cli­ni­că, cu ast­fel de ser­vi­cii, pen­tru ce­tă­ţe­nii unui oraș. Par­tea de echi­pa­men­te a fost pu­să la dis­po­zi­ţie de că­tre uni­ver­si­ta­te, iar par­tea de con­su­ma­bi­le ce ţin de exer­ci­ta­rea ac­tu­lui me­di­cal es­te sus­ţi­nu­tă de mu­ni­ci­pa­li­ta­te. Be­ne­fi­cia­ză de ser­vi­ci­i­le cen­tru­lui bă­trânii și per­soa­ne­le cu veni­tul mi­nim pe eco­no­mie din cen­tre­le so­cia­le ale pri­mă­ri­ei. Vom alo­ca pen­tru ma­te­ria­le den­ta­re apro­xi­ma­tiv 150.000 de eu­ro pe an și de­ja am vi­rat o pri­mă tra­nșă de 100.000 lei”, a spus Pu­che­a­nu. În con­diți­i­le în ca­re și per­soa­ne ca­re au un sa­la­riu își mai amână vi­zi­ta la sto­ma­to­log din cau­za cos­tu­ri­lor tra­ta­men­te­lor, es­te clar că pen­tru cei 20.000 de gă­lățeni asis­tați so­cial erau șan­se mi­ni­me să tre­a­că pra­gul unui ca­bi­net sto­ma­to­lo­gic. Fap­tul că li se ofe­ră tra­ta­men­tul gra­tu­it es­te o ma­re șan­să pen­tru a-și îngri­ji să­nă­ta­tea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.