Sta­tul ve­ri­fi­că da­că Arce­lo­rMit­tal a re­a­li­zat inves­ti­ţi­i­le asu­ma­te la pri­va­ti­za­rea SIDEX

Es­te în con­ti­nua­re se­cret con­trac­tul în ba­za că­ru­ia Gu­ver­nul Năs­ta­se a dat „la pa­chet“cu com­bi­na­tul până și blo­curi, gră­di­nițe, ba­ze spor­ti­ve și stația de pom­pa­re a apei din Du­nă­re.

Romania Libera - - Din Ţară - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

Du­pă 18 ani în ca­re clau­ze­le pri­va­ti­ză­rii SIDEX au fost se­cre­te de stat și ni­ci­un ofi­cial nu a vrut să co­mu­ni­ce opi­ni­ei pu­bli­ce în ce mă­su­ră com­pa­nia Arce­lo­rMit­tal a re­a­li­zat in­ves­tiți­i­le în re­teh­no­lo­gi­za­rea unor flu­xuri de pro­du­cție și pro­gra­me de me­diu, in­ves­tiții la ca­re era obli­ga­tă prin clau­ze­le con­trac­tu­lui de pri­va­ti­za­re a com­bi­na­tu­lui si­de­rur­gic SIDEX de la Ga­lați, acum, în sfârșit, se fa­ce o eva­lua­re a sta­di­u­lui re­a­li­ză­rii aces­tor in­ves­tiții.

La pa­chet cu SIDEX au fost pri­va­ti­za­te gră­di­nițe și sta­di­oa­ne

De­se­cre­ti­za­rea con­trac­tu­lui de pri­va­ti­za­re a SIDEX a fost ce­ru­tă încă din toam­na anu­lui 2001, când a fost încheiat con­trac­tul. Erau ce­reri per­fect jus­ti­fi­ca­te, pen­tru că, în avântul închei­e­rii con­trac­tu­lui cu LNM ISPAT (cum se nu­mea la vre­mea ace­ea gru­pul de com­pa­nii deți­nu­te de Lak­shmi Mit­tal), Gu­ver­nul Năs­ta­se ofe­ri­se la pa­chet mul­ti­nați­o­na­lei și mi­na de la Mah­mu­dia, pri­za de apă de la Du­nă­re (stația de pom­pa­re prin ca­re e asi­gu­ra­tă apa ne­ce­sa­ră pen­tru pre­pa­ra­rea apei po­ta­bi­le pen­tru con­su­mul Ga­lați­u­lui), te­re­nu­ri­le Gru­pu­lui Șco­lar Me­ta­lur­gic, Sta­di­o­nul Oțe­lul, Ba­za spor­ti­vă Si­de­rur­gis­tul, blo­curi de lo­cu­i­nțe, gră­di­nițe, până și acți­u­ni­le la o te­le­vi­zi­u­ne lo­ca­lă. Gru­pul LNM pri­mi­se și drep­tul de pre­e­mți­u­ne pen­tru pre­lua­rea CET-ului ca­re asi­gu­ra încăl­zi­rea orașu­lui. Ulte­ri­or, s-a aflat că Arce­lo­rMit­tal deți­nea și te­re­nul de 4-5 ha pe ca­re se află co­na­cul de la Ți­gă­nești al po­e­tu­lui Cos­ta­che Co­na­chi, deși pa­la­tul es­te în pro­pri­e­ta­tea Aca­de­mi­ei Ro­mâne. În plus, ni­meni nu știa ce efec­te ave­au clau­ze­le con­trac­tua­le în pri­vi­nța ni­ve­lu­lui pro­du­cți­ei și păs­tră­rii lo­cu­ri­lor de mun­că. Pe lângă anu­la­rea pe­na­li­tă­ţi­lor de 600 mi­li­oa­ne do­lari și vin­de­rea pe ni­mic a da­to­ri­i­lor de 886 mi­li­oa­ne do­lari, Gu­ver­nul Năs­ta­se a ac­cep­tat și alte înles­niri, prin­tre ca­re pre­lua­rea de că­tre Exe­cu­tiv a cos­tu­ri­lor res­truc­tu­ră­rii de per­so­nal: 200 de mi­li­oa­ne do­lari pen­tru aju­to­rul de șo­maj pe 2 ani și alte 20 de mi­li­oa­ne do­lari pen­tru in­dem­ni­za­ţii de com­ple­ta­re a aju­to­ru­lui de șo­maj. Res­truc­tu­ra­rea a cos­tat sta­tul ro­mân cu mult mai mult. S-au plă­tit su­me imen­se pen­tru pla­ta sa­la­ri­i­lor com­pen­sa­to­rii ale an­ga­jați­lor ca­re ac­cep­tau „au­to­dis­po­ni­bi­li­za­rea“. În pri­mii ani de du­pă pri­va­ti­za­re, prin res­truc­tu­ră­ri­le de per­so­nal su­sți­nu­te fi­nan­ciar de că­tre stat, nu­mă­rul an­ga­jați­lor a scă­zut cu zeci de mii. Din cei 28.000 de an­ga­jați ca­re lu­crau în 2001 pe plat­for­ma si­de­rur­gi­că au dis­pă­rut do­uă trei­mi. Ul­ti­me­le va­luri de „au­to­dis­po­ni­bi­li­zări“și „pre-pen­si­o­nări“au fost su­sți­nu­te fi­nan­ciar de com­pa­nie. Astă­zi, com­bi­na­tul mai are 6.500 de an­ga­jați. De la 4,5 mi­li­oa­ne de to­ne în 2002, ni­ve­lul pro­du­cți­ei a scă­zut la 2 mi­li­oa­ne de to­ne.

Sta­tul ve­ri­fi­că înde­pli­ni­rea clau­ze­lor de că­tre Arce­lo­rMit­tal

So­li­ci­tă­ri­le de de­se­cre­ti­za­re a con­trac­tu­lui de pri­va­ti­za­re a SIDEX și de ve­ri­fi­ca­re a mo­du­lui în ca­re au fost res­pec­ta­te clau­ze­le con­trac­tua­le au fost re­lua­te în apri­lie 2018 de doi par­la­men­tari de Ga­lați, de­pu­tații Că­tă­lin Cris­ta­che (PMP) și Bog­dan Ro­de­a­nu (USR). Atunci, Arce­lo­rMit­tal anu­nța că vin­de com­bi­na­tul de la Ga­lați în con­tex­tul unor tran­za­cții ce îi vor per­mi­te să preia Oțe­lă­ria Ilva din Ita­lia. Mi­nis­trul de atunci al Eco­no­mi­ei, Dă­nuț Andrușcă, nu a dat prea ma­re im­por­ta­nță aces­tor in­ter­pe­lări. Între timp, lu­cru­ri­le s-au pus în mișca­re, pen­tru că es­te în in­te­re­sul sta­tu­lui ro­mân să va­dă cum stau lu­cru­ri­le în pri­vi­nța înde­pli­ni­rii clau­ze­lor con­trac­tua­le, în con­diți­i­le în ca­re Arce­lo­rMit­tal se pre­gă­tește să se re­tra­gă din Ro­mânia. Re­cent, mi­nis­trul Eco­no­mi­ei, Nicolae Bă­dă­lău, a răs­puns unei in­ter­pe­lări, pre­ci­zând că re­pre­zen­ta­nții Au­to­ri­tății pen­tru Admi­nis­tra­rea Acti­ve­lor Sta­tu­lui (AAAS) au o se­rie de întâlniri cu cei ai com­pa­ni­ei Arce­lo­rMit­tal Hol­din­gs AG, pen­tru ana­li­za­rea mo­du­lui în ca­re au fost înde­pli­ni­te aces­te obli­gații, pen­tru închi­de­rea mo­ni­to­ri­ză­rii post-pri­va­ti­za­re a con­trac­tu­lui de pri­va­ti­za­re a SIDEX, ca­re ar de­ve­ni ino­pe­ran­tă du­pă pre­lua­rea de că­tre no­ul pro­pri­e­tar, gru­pul bri­ta­nic Li­ber­ty Ho­u­se. „În ace­as­tă pe­ri­oa­dă es­te în des­fășu­ra­re o ana­li­ză la ni­ve­lul AAAS în ve­de­rea fi­na­li­ză­rii mo­ni­to­ri­ză­rii post-pri­va­ti­za­re a con­trac­tu­lui de vânza­re-cum­pă­ra­re încheiat pen­tru so­ci­e­ta­tea ISPAT SIDEX SA, ac­tua­la Arce­lo­rMit­tal SA Ga­lați. În ca­drul aces­tei ac­ti­vi­tăți de mo­ni­to­ri­za­re post-pri­va­ti­za­re au avut loc, în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, mul­ti­ple întâlniri ale re­pre­zen­ta­nți­lor AAAS cu re­pre­zen­ta­nții cum­pă­ră­to­ru­lui, Arce­lo­rMit­tal Hol­din­gs AG“, a pre­ci­zat re­cent mi­nis­trul Eco­no­mi­ei.

In­ves­tiți­i­le, do­ve­di­te cu do­cu­men­te

Re­pre­zen­ta­nții Arce­lo­rMit­tal Hol­din­gs AG tre­bu­ie să fa­că do­va­da in­ves­tiți­i­lor re­a­li­za­te prin pre­zen­ta­rea do­cu­men­te­lor ca­re să ates­te obi­ec­ti­ve­le re­a­li­za­te: „Ca ur­ma­re a ce­lor dis­cu­ta­te în ca­drul aces­tor întâlniri și a so­li­ci­tă­ri­lor AAAS, cum­pă­ră­to­rul Arce­lo­rMit­tal Hol­din­gs AG a de­pus la AAAS o se­rie de do­cu­men­te ce au fost ana­li­za­te și ur­me­a­ză a de­pu­ne în urmă­toa­rea pe­ri­oa­dă do­cu­men­te­le su­pli­men­ta­re so­li­ci­ta­te în acest sens de AAAS, do­cu­men­te ce sunt ne­ce­sa­re ana­li­zei pen­tru fi­na­li­za­rea mo­ni­to­ri­ză­rii post-pri­va­ti­za­re a con­trac­tu­lui de pri­va­ti­za­re me­nți­o­nat“. Mi­nis­trul Eco­no­mi­ei a mai pre­ci­zat că în ce­ea ce pri­vește si­tuația ac­tua­lă și vi­i­to­rul SIDEXu­lui, re­pre­zen­ta­nții Au­to­ri­tății pen­tru Admi­nis­tra­rea Acti­ve­lor Sta­tu­lui nu au întâlniri cu re­pre­zen­ta­nții altor com­pa­nii, cum ar fi gru­pul bri­ta­nic Li­ber­ty Ho­u­se, având loc întâlniri nu­mai cu re­pre­zen­ta­nții Arce­lo­rMit­tal Hol­din­gs AG, pen­tru închi­de­rea mo­ni­to­ri­ză­rii post-pri­va­ti­za­re.

Amin­ti­rea pro­duc­ţi­i­lor-re­cord

Pro­duc­ţia-re­cord a com­bi­na­tu­lui de la Ga­la­ţi a fost înre­gis­tra­tă în 1989 și a fost de 7.663.000 to­ne de oţel. În pe­ri­oa­da de du­pă 1990 au scă­zut con­stant atât pro­duc­ţia, cât și ca­pa­ci­tă­ţi­le de pro­duc­ţie. De la 10,26 mi­li­oa­ne to­ne în 1993, ca­pa­ci­tă­ţi­le de pro­duc­ţie au scă­zut la 4,25 mi­li­oa­ne to­ne în 2002, pri­mul an de du­pă pri­va­ti­za­rea SIDEX. În 2002, pro­duc­ţia de oţel a fost de 4.513.000 to­ne. Ulte­ri­or pro­du­cția a fost de 1,9 mi­li­oa­ne to­ne. Du­pă o pe­ri­oa­dă în ca­re a fost la ni­vel scă­zut, pe fon­dul cri­zei cu ca­re s-a con­fru­nat piața oțe­lu­lui, în 2015-2017 a fost re­a­li­za­tă o pro­du­cție de apro­xi­ma­tiv 2-2,1 mi­li­oa­ne to­ne de oțel.

Teh­no­lo­gi­i­le din anii ’60-’70, de­păși­te

De-a lun­gul ani­lor, par­te din echi­pa­men­te­le com­bi­na­tu­lui au fost închi­se pen­tru că erau de­păși­te din punct de ve­de­re teh­no­lo­gic și al con­su­mu­ri­lor ener­ge­ti­ce, ce fă­ce­au ca pro­duc­ţia de oţel cu echi­pa­men­te la ni­ve­lul ani­lor ’60-’70 să de­vi­nă ne­com­pe­ti­ti­vă. Spre exem­plu, teh­no­lo­gia de ela­bo­ra­re a oţe­lu­lui la Oţe­lă­ria nr. 2, si­mi­la­ră cu cea de la Oţe­lă­ria nr. 1, era de tur­na­re în lin­gou, însă ni­căi­eri nu se mai fo­lo­sește acest tip de tur­na­re pen­tru că es­te o teh­no­lo­gie cu con­su­muri enor­me. Oţe­lă­ria nr. 2, Oţe­lă­ria Elec­tri­că și Sle­bing-ul au fost pri­me­le in­tro­du­se pe lis­ta de des­fi­in­ţa­re. A fost de­mo­lat Fur­na­lul nr. 6, con­stru­it în 1981, ca­re nu mai era ope­rați­o­nal de do­uă­zeci de ani și nu mai pu­tea fi re­pa­rat. Ante­ri­or, mai fu­se­se­ră de­mo­la­te fur­na­le­le nr. 1 (con­stru­it în 1968) și nr. 2 (1969). În pre­zent es­te în fun­cți­u­ne fur­na­lul nr. 5 (re­cent mo­der­ni­zat prin in­ves­tiții ci­fra­te la 90 mi­li­oa­ne eu­ro), ca­re poa­te pro­du­ce vo­lu­mul ce­rut de pia­ţă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.